ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Adepend, 50 mg, tabletki powlekane


Naltrexoni hydrochloridumNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.


Spis treści ulotki:

  1. Co to jest Adepend 50 mg tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem przyjęciem leku Adepend 50 mg tabletki powlekane

  3. Jak przyjmować Adepend 50 mg tabletki powlekane

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać Adepend 50 mg tabletki powlekane

  6. Inne informacje  1. CO TO JEST ADEPEND 50 MG TABLETKI POWLEKANE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Adepend 50 mg tabletki powlekane jest stosowany w ramach ogólnego programu leczenia alkoholizmu w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby, jako lek wspomagający abstynencję oraz zmniejszający potrzebę napicia się alkoholu („pragnienie”).


Adepend 50 mg tabletki powlekane w znacznym stopniu zmniejszają spożycie alkoholu, dzięki zmniejszeniu uczucia potrzeby napicia się. Więcej pacjentów jest w stanie utrzymać abstynencję i pozostać wolnymi od nawrotów.


Adepend 50 mg tabletki powlekane nie powodują uzależnienia.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU Adepend 50 mg TABLETKI POWLEKANE


Kiedy nie przyjmować leku Adepend 50 tabletki powlekane:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek naltreksonu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Adepend 50 mg tabletki powlekane

- jeśli pacjent przyjmuje obecnie leki opioidowe

- jeśli pacjent jest uzależniony od opioidów (brak powodzenia w odstawieniu)

- jeśli występują ciężkie objawy odstawienia opioidów

- gdy w badaniu moczu stwierdzono obecność opioidów

- jeśli występują objawy odstawienia po wstrzyknięciu naloksonu

- w razie ciężkich zaburzeń wątroby lub ostrego zapalenia wątroby

- w razie ciężkich zaburzeń nerek


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Adepend 50 mg tabletki powlekane:

- Leczenie powinno być zapoczątkowane oraz monitorowane przez lekarza doświadczonego w terapii uzależnienia od alkoholu.

- Należy poinformować każdego lekarza leczącego o przyjmowaniu leku Adepend 50 mg tabletki powlekane.

- Adepend 50 mg tabletki powlekane mogą powodować zagrażające życiu objawy odstawienia u pacjentów uzależnionych od opioidów.

- Należy poinformować lekarza o istniejącej chorobie wątroby lub nerek.

Przed rozpoczęciem leczenia i w czasie jego trwania należy przeprowadzić testy czynnościowe wątroby.

- W przypadku zgłoszenia się na jakiekolwiek badania krwi, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tabletek powlekanych Adepend 50 mg, ponieważ mogą one mieć wpływ na wyniki badań czynnościowych wątroby.

- W czasie stosowania leku Adepend 50 mg ból nie powinien być leczony opioidami.

- Po stosowaniu leku Adepend 50 mg tabletki powlekane może wystąpić zwiększona wrażliwość na leki zawierające opioidy.

- Należy poinformować lekarza o zajściu w ciążę.

- Dotyczy pacjentów z dodatkowym uzależnieniem od opioidów:

Nie przyjmować opioidów po zastosowaniu Adepend 50 mg tabletki powlekane.

Chociaż lek Adepend 50 mg tabletki powlekane hamuje działanie opioidów, mogą być one obecne w organizmie w czasie, kiedy skuteczność leku Adepend 50 mg tabletki powlekane jest już obniżona. Przypadkowe przedawkowanie może prowadzić do ciężkich zaburzeń (depresja ośrodka oddechowego) lub zgonu.


Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W czasie stosowania leku Adepend 50 mg tabletki powlekane należy unikać leków zawierających opioidy, ponieważ mogą one osłabiać jego działanie. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków przeciwkaszlowych, przeciw przeziębieniu lub przeciwbiegunkowych. Przepisze on wówczas leki nie zawierające opioidów.

W razie potrzeby zastosowania leków przeciwbólowych z grupy opioidów w nagłych przypadkach, wymagana dawka może być większa niż normalnie.

W tej sytuacji bezwzględnie wymagana jest ścisła obserwacja przez doświadczonego lekarza, ponieważ niewydolność oddechowa, zaburzenia krążenia i inne objawy (swędzenie oraz inne zmiany skórne) mogą być bardziej nasilone i trwać dłużej.


Ciąża i karmienie piersią

Przed przyjęciem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Decyzję o zastosowaniu tabletek powlekanych Adepend 50 mg w czasie ciąży i karmienia piersią podejmuje lekarz, po rozważeniu związanego z tym ryzyka i korzyści dla matki i dziecka.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów, ponieważ lek Adepend 50 mg tabletki powlekane może zaburzać zdolności psychofizyczne. Nie posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Adepend 50 mg tabletki powlekane:

Lek zawiera laktozę. Jeżeli lekarz stwierdził nietolerancję na niektóre cukry, przed zastosowaniem tego produktu leczniczego należy skontaktować się z lekarzem.3. JAK PRZYJMOWAĆ Adepend 50 mg TABLETKI POWLEKANE


Stosowanie u dorosłych i osób w podeszłym wieku

Lek Adepend 50 mg tabletki powlekane należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli lekarz nie przepisze inaczej, przyjmuje się zwykle 1 tabletkę dziennie.


Stosowanie u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat)

Lek Adepend 50 mg tabletki powlekane nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.


Stosowanie u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek

Należy poinformować lekarza o istniejącej chorobie wątroby lub nerek. Lekarz musi podjąć decyzję o tym, czy dawka leku Adepend 50 mg tabletki powlekane zostanie dostosowana, czy też leczenie zostanie przerwane.


Sposób podawania

Lek Adepend 50 mg tabletki powlekane przyjmuje się z płynem na czczo.


Czas trwania leczenia

Czas trwania kuracji lekiem Adepend 50 mg tabletki powlekane określa lekarz. Tabletki powlekane Adepend 50 mg powinny być zwykle przyjmowane przez co najmniej 3 miesiące, chociaż w niektórych przypadkach może być konieczne przedłużone podawanie leku.


Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Adepend 50 mg tabletki powlekane

W przypadku przedawkowania należy poinformować lekarza. Inne działania niepożądane, niż wspomniano poniżej, nie są znane.


Pominięcie przyjęcia leku Adepend 50 mg tabletki powlekane

W razie opuszczenia dawki leku Adepend 50 mg tabletki powlekane nie przyjmować dawki podwójnej. Należy kontynuować przyjmowanie przepisanej dawki.


Przerwanie przyjmowania leku Adepend 50 mg tabletki powlekane

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.


W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Adepend 50 mg tabletki powlekane może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych, lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Działania niepożądane są uporządkowane według częstości występowania:


Bardzo często (> 1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1.000 do < 1/100)

Rzadko (≥ 1/10.000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10.000)

Częstość nieznana: nie można jej określić na podstawie dostępnych danych


Mogą pojawić się następujące działania niepożądane:


Bardzo często:

Ból głowy, zaburzenia snu, niepokój, nerwowość, ból brzucha, skurcze jelitowe, nudności,

skłonność do wymiotów, ból stawów i mięśni, osłabienie


Często:

Pragnienie, zawroty głowy, ospałość, dreszcze, wzmożona potliwość, łzawienie, ból w klatce piersiowej, biegunka, zaparcie, zatrzymanie moczu, wysypka, świąd, brak apetytu, opóźniony wytrysk, osłabienie potencji, wzmożona energia, przygnębienie, drażliwość


Rzadko:

Niewielki wzrost ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, zaburzenia czynności wątroby, szumy uszne, niepokój, depresja, myśli samobójcze, próby samobójcze


Bardzo rzadko

Zmniejszenie liczby płytek krwi, a w konsekwencji zwiększone prawdopodobieństwo krwawienia.5. JAK PrzechowywaĆ ADEPEND 50 MG TABLETKI POWLEKANE


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.


Nie stosować leku Adepend 50 mg tabletki powlekane po upływie terminu ważności, zamieszczonego na blistrze i kartoniku, po napisie Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


W przypadku stwierdzenia uszkodzeń tabletki, takich jak odłamana lub złamana tabletka, przed jej zażyciem należy poprosić o radę lekarza lub farmaceutę.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje


Co zawiera Adepend 50 mg tabletki powlekane


Substancją czynną jest chlorowodorek naltreksonu.
Każda tabletka zawiera 50 mg chlorowodorku naltreksonu.


Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki

Laktoza jednowodna, celuloza, proszek; celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, magnezu stearynian


Otoczka tabletki

Laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172)


Jak wyglądają tabletki powlekane Adepend 50 mg i co zawiera opakowanie


Beżowe tabletki powlekane z linią podziału po obu stronach.

Tabletkę można podzielić na połowy.


Adepend 50 mg tabletki powlekane dostępne są w opakowaniach po 7, 14 i 28 tabletek.


Niektóre opakowania mogą nie znajdować się w sprzedaży.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH

Wintergasse 85/B2

A 3002 Purkersdorf

Austria


Wytwórca:

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH

Pfaffenriederstrasse 5

D 82515 Wolfratshausen

Niemcy.


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Ethylex 50 mg – Filmtabletten

Czechy

Adepend 50 mg Potahovaná tableta

Dania

Adepend 50 mg Filmovertrukket tablet

Niemcy

Adepend 50 mg Filmtablette

Polska

Adepend 50 mg Tabletka powlekana

Słowacja

Adepend 50 mg Filmom obalená tableta

Słowenia

Adepend 50 mg Filmsko obložena tableta

Węgry

Adepend 50 mg FilmtablettaData zatwierdzenia ulotki: 16.12.2010 r.
Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia.


W przypadku przedawkowania pacjenci powinni być stale monitorowaniu i leczeni objawowo.