CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Fluorouracil Accord, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub wlewu2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


1 ml roztworu zawiera 50 mg fluorouracylu (w postaci wytworzonej in situ soli sodowej).


Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 250 mg fluorouracylu.

Każda fiolka o pojemności 10 ml zawiera 500 mg fluorouracylu.

Każda fiolka o pojemności 20 ml zawiera 1 g fluorouracylu.

Każda fiolka o pojemności 100 ml zawiera 5 g fluorouracylu.


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Roztwór do wstrzykiwań lub wlewu.


Przezroczysty i bezbarwny roztwór o pH w zakresie 8,5-9,1.4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania


Produkt leczniczy Fluorouracil Accord do wstrzykiwań stosuje się w leczeniu paliatywnym nowotworów złośliwych, zwłaszcza raka okrężnicy i piersi, w monoterapii lub leczeniu skojarzonym.


4.2 Dawkowanie i sposób podawania


Dobór odpowiedniej dawki oraz schematu leczenia zależy od stanu pacjenta, rodzaju leczonego nowotworu oraz od tego czy produkt leczniczy Fluorouracil Accord jest stosowany w monoterapii czy w terapii skojarzonej z innymi produktami leczniczymi. Leczenie początkowe należy przeprowadzić w szpitalu, a całkowita dawka dobowa nie powinna być większa niż 1 g. Dawkę zazwyczaj ustala się na podstawie aktualnej wagi ciała pacjenta, chyba że występuje otyłość, obrzęki lub inny rodzaj nietypowego zatrzymania płynów w organizmie np. wodobrzusze. W takim przypadku, dawkę ustala się na podstawie idealnej wagi ciała.


Zmniejszenie dawki zaleca się u pacjentów, u których występują jakiekolwiek z poniższych objawów:

1. ciężkie wyniszczenie organizmu

2. pacjenci są po ciężkim zabiegu chirurgicznym przebytym w ciągu ostatnich 30 dni

3. zahamowanie czynności szpiku kostnego

4. zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Produkt leczniczy Fluorouracil Accord można podawać we wstrzyknięciu dożylnym, a także we wlewie dożylnym lub dotętniczym.


DAWKA STOSOWANA U DOROSŁYCH


W monoterapii zaleca się następujący schemat leczenia.


Leczenie początkowe:

Dawkę początkową można podać we wlewie lub wstrzyknięciu; wlew jest zwykle korzystniejszy ze względu na mniejszą toksyczność.


Wlew dożylny:

15 mg/kg mc. lub 600 mg/m2, ale nie więcej niż 1 g na wlew, należy rozcieńczyć w 500 ml 5% roztworu glukozy lub w 0,9% roztworu chlorku sodu i podawać we wlewie dożylnym trwającym 4 godziny, z szybkością 40 kropel na minutę. Dawkę dobową można również podawać we wlewie trwającym od 30 do 60 minut, albo we wlewie ciągłym przez 24 godziny. Wlew można powtarzać codziennie, aż do wystąpienia pierwszych objawów toksyczności (zapalenie jamy ustnej, biegunka, leukopenia lub małopłytkowość) lub osiągnięcia dawki całkowitej wynoszącej od 12 g do 15 g.


Wstrzyknięcie dożylne:

12 mg/kg mc. lub 480 mg/m2 na dobę można podawać przez kolejne 3 dni. Jeśli nie wystąpią objawy toksyczności (zapalenie jamy ustnej, biegunka, leukopenia lub małopłytkowość), należy podać 3 kolejne dawki leku 6 mg/kg mc. lub 240 mg/m2, w 5., 7. i 9. dniu leczenia (co drugi dzień). Produkt leczniczy można również podawać w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym raz w tygodniu w dawce 15 mg/kg mc. na cykl leczenia.


Wlew dotętniczy:

5 do 7,5 mg/kg mc. lub 200 do 300 mg/m2 na dobę można podawać w ciągłym wlewie dotętniczym trwającym 24 godziny.


Leczenie podtrzymujące:

Leczenie podtrzymujące można rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu początkowego cyklu leczenia pod warunkiem, że u pacjenta nie występują istotne objawy toksyczności. Leczenia podtrzymującego nie należy rozpoczynać zanim nie ustąpią toksyczne działania niepożądane.


Leczenie można kontynuować podając dawkę 5 do 10 mg/kg mc. lub 200 do 400 mg/m2 we wstrzyknięciu dożylnym raz w tygodniu.


Leczenie skojarzone z napromienianiem:

Napromienianie skojarzone z 5-FU jest przydatne w leczeniu niektórych rodzajów zmian przerzutowych w płucach oraz w łagodzeniu bólu spowodowanego guzami nawracającymi i nieoperacyjnymi. Należy zastosować standardową dawkę 5-FU.


Leczenie skojarzone z innymi lekami cytostatycznymi:

Fluorouracil Accord może być stosowany z innymi lekami cytostatycznymi. W takim przypadku należy zmniejszyć dawkę standardową.


Szczególne grupy pacjentów


Zaburzenia czynności nerek lub wątroby:

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby zaleca się zachowanie ostrożności, a także konieczne może być zmniejszenie dawki produktu leczniczego.


DZIECI


Fluorouracil Accord nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.


OSOBY W PODESZŁYM WIEKU


Nie jest konieczna zmiana dawkowania.


4.3 Przeciwwskazania


Nadwrażliwość na fluorouracyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Fluorouracil Accord jest przeciwwskazany do stosowania w przypadku:5-fluorouracylu (5-FU) nie wolno podawać w skojarzeniu z brywudyną, sorywudyną i jej analogami. Brywudyna, sorywudyna i jej analogi są silnymi inhibitorami enzymu metabolizującego 5-FU - dehydrogenazy dihydropyrymidyny (DPD) (patrz punkty 4.4 i 4.5).


4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Zaleca się podawanie produktu leczniczego Fluorouracil Accord wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty posiadającego doświadczenie w stosowaniu silnie działających leków przeciwmetabolicznych i mającego sprzęt, który pozwoli na regularne kontrolowanie parametrów klinicznych, biochemicznych i hematologicznych w trakcie i po podaniu produktu leczniczego.


Leczenie początkowe należy przeprowadzić w szpitalu.


Właściwe leczenie produktem leczniczym Fluorouracil Accord zazwyczaj prowadzi do wystąpienia leukopenii, najmniejsza liczba krwinek białych (WBC) najczęściej występuje między 7 a 14 dniem pierwszego cyklu leczenia, a w sporadycznych przypadkach nawet do 20 dnia. Powrót do wartości prawidłowych następuje zwykle w ciągu 30 dni. Zaleca się codzienną kontrolę liczby płytek krwi i WBC. Należy przerwać stosowanie leku, jeśli liczba płytek krwi zmniejszy się poniżej wartości 100 000/mm3, lub WBC poniżej 3500/mm3. Zaleca się umieszczenie pacjenta w izolowanych warunkach w szpitalu i zastosowanie odpowiedniego leczenia profilaktycznego przeciw zakażeniom układowym, jeżeli całkowita liczba WBC jest mniejsza niż 2000/mm3, a zwłaszcza gdy wystąpi granulocytopenia.


Należy przerwać stosowanie leku w przypadku wystąpienia pierwszych objawów owrzodzeń jamy ustnej lub objawów niepożądanych ze strony układu pokarmowego, takich jak: zapalenie jamy ustnej, biegunka, krwawienie z przewodu żołądkowo-jelitowego lub jakiegokolwiek innego miejsca. Ze względu na małą różnicę między skuteczną a toksyczną dawką, reakcja terapeutyczna jest mało prawdopodobna bez wystąpienia pewnych objawów toksyczności. Dlatego należy zachować ostrożność w doborze pacjentów i ustalaniu dawkowania.


Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Fluorouracil Accord u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, a także z żółtaczką. Po podaniu produktu leczniczego Fluorouracil Accord zgłoszono wystąpienie pojedynczych przypadków dławicy piersiowej, nieprawidłowości w obrazie EKG oraz rzadko, zawał mięśnia sercowego. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z bólem w klatce piersiowej w trakcie cyklów leczenia, a także u pacjentów z chorobami serca w wywiadzie.


Dehydrogenaza dihydropyrymidyny (DPD) odgrywa ważną rolę w metabolizmie fluorouracylu. Zgłaszano nasilenie toksyczności fluorouracylu u pacjentów ze zmniejszoną aktywnością i (lub) niedoborem DPD. Jeśli jest to właściwe, zaleca się określenie aktywności enzymu DPD przed zastosowaniem leczenia 5-fluoropyrymidynami.


Analogi nukleozydowe, np. brywudyna i sorywudyna, które wpływają na aktywność DPD mogą prowadzić do zwiększenia stężenia fluoropyrymidyn w osoczu i ich toksyczności (patrz punkt 4.5). Dlatego, należy zastosować odstęp 4-tygodniowy między podaniem fluorouracylu, brywudyny, sorywudyny i jej pochodnych. W razie pomyłkowego przyjęcia analogów nukleozydowych u pacjentów leczonych fluorouracylem, należy zastosować skuteczne środki mające na celu zmniejszenie toksyczności fluorouracylu. Zaleca się natychmiastową hospitalizację. Należy podjąć wszelkie środki zapobiegające zakażeniom ogólnoustrojowym i odwodnieniu.


Należy unikać szczepień żywymi szczepionkami u pacjentów leczonych 5-fluorouracylem ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich zakażeń, które mogą prowadzić do zgonu. Należy unikać kontaktu z osobami, którym ostatnio podano szczepionki przeciw wirusowi polio.


Nie zaleca się długotrwałej ekspozycji na światło słoneczne ze względu na ryzyko wystąpienia wrażliwości na światło.


Ostrożnie należy postępować z pacjentami, u których zastosowano napromienianie miednicy dużymi dawkami.


Zarówno kobiety w wieku rozrodczym, jak i mężczyźni muszą stosować skuteczną antykoncepcję podczas i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.


4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


Zgłaszano różne produkty lecznicze mogące modulować biochemiczną skuteczność przeciwnowotworową lub toksyczne działanie fluorouracylu. Do powszechnych produktów leczniczych należą: metotreksat, metronidazol, leukoworyna, interferon alfa i allopurynol.


Należy unikać jednoczesnego stosowania fluorouracylu z klozapiną ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia agranulocytozy.


Zgłoszono zwiększoną częstość występowania zawału mózgu u pacjentów z rakiem gardła i krtani leczonych 5-fluorouracylem i cisplatyną.


U kilku pacjentów z ustabilizowanym leczeniem warfaryną po rozpoczęciu leczenia fluorouracylem zgłoszono znaczne wydłużenie czasu protrombinowego i wskaźnika INR.


Enzym dehydrogenaza dihydropyrymidyny (DPD) odgrywa ważną rolę w metabolizmie fluorouracylu. Produkty lecznicze, które wpływają na aktywność DPD, takie jak analogi nukleozydowe brywudyny, sorywudyny i chemicznie zbliżone analogi mogą powodować znaczne zwiększenie stężenia fluorouracylu w osoczu, a w konsekwencji nasilać toksyczność. Należy zastosować 4-tygodniowy odstęp między podaniem fluorouracylu, brywudyny, sorywudyny i jej analogów (patrz punkt 4.4).

Wykazano, że stosowanie cymetydyny zwiększało stężenie fluorouracylu w osoczu, prawdopodobnie w wyniku zmniejszonego metabolizmu wątroby.


U pacjentów jednocześnie przyjmujących fenytoinę i 5-fluorouracyl, zgłoszono zwiększenie stężenia fenytoiny w osoczu, co prowadziło do objawów toksyczności fenytoiny.


Fluorouracyl nasila działanie innych leków cytostatycznych oraz leczenie napromienianiem (patrz punkt 4.2).


Należy unikać szczepień żywymi szczepionkami u pacjentów z obniżoną odpornością.


4.6 Ciąża i laktacja


Kobietom w wieku rozrodczym należy zalecić, aby unikały zajścia w ciążę i stosowały skuteczne metody zapobiegania ciąży podczas leczenia produktem Fluorouracil Accord i do 6 miesięcy po zakończeniu (patrz punkt 4.4). Pacjentki w ciąży lub które zachodzą w ciążę podczas przyjmowania leku, powinno się w pełni poinformować o potencjalnym szkodliwym wpływie leku na płód i zalecić konsultacje genetyczne. Fluorouracil Accord może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści ze stosowania leku przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.


Nie ma odpowiednich i prawidłowo przeprowadzonych badań u kobiet w ciąży, jednakże zgłaszano wady płodu i poronienia.


Zaleca się, aby mężczyźni nie planowali mieć dzieci podczas i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia produktem Fluorouracil Accord (patrz punkt 4.4). Powinni oni zasięgnąć porady dotyczącej przechowywania nasienia zebranego przed leczeniem, z uwagi na możliwość wystąpienia nieodwracalnej niepłodności w wyniku leczenia produktem Fluorouracil Accord.


Ponieważ nie wiadomo czy Fluorouracil Accord przenika do mleka matki, w przypadku rozpoczęcia leczenia produktem Fluorouracil Accord należy przerwać karmienie piersią.


4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu


Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


Fluorouracil Accord może wywoływać działania niepożądane, takie jak nudności i wymioty. Może również mieć działania niepożądane na układ nerwowy i prowadzić do zmian widzenia, które mogłyby wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania ciężkich maszyn.


4.8 Działania niepożądane


Częstość występowania działań niepożądanych określono przy użyciu następującej konwencji:

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥ 1/100 do <1/10)

Niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥ 1/10 000 to < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).


Zaburzenia serca:

Bardzo często
Nieprawidłowe EKG z objawami niedokrwienia.
Często
Dławica piersiowa- jak ból w klatce piersiowej.
Niezbyt często

Arytmia, zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność serca, kardiomiopatia rozstrzeniowa, wstrząs sercowy.
Bardzo rzadko
Zatrzymanie czynności serca, nagły zgon sercowy.
Kardiotoksyczne działania niepożądane zazwyczaj występujące podczas lub w ciągu kilku godziny po pierwszym cyklu leczenia. U pacjentów z uprzednią chorobą wieńcową serca lub kardiomiopatią istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia kardiotoksyczności.


Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często
Zahamowanie czynności szpiku kostnego (początek: 7-10 dni, nadir: 9-14 dni, powrót do zdrowia: 21-28 dni), neutropenia, małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość i niedokrwistość aplastyczna.


Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często
Oczopląs, ból głowy, zawroty głowy, objawy choroby Parkinsona, objawy piramidowe, euforia, senność.
Bardzo rzadko
Objawy leukodystrofii, w tym ataksje, ostrego zespołu móżdżkowego, oczopląsu, zaburzenia mowy, splątania, dezorientacji, miastenii, afazji, drgawek lub śpiączki u pacjentów przyjmujących duże dawki 5-fluorouracylu oraz u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy dihydropyrymidynowej, zaburzeniem czynności nerek.


Zaburzenia oka:

Niezbyt często
Nadmierne łzawienie, niewyraźne widzenie, zaburzenia ruchu gałek ocznych, zapalenie nerwu wzrokowego, podwójne widzenie, zmniejszenie ostrości widzenia, światłowstręt, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, wywrócenie powieki, zablokowany kanalik łzowy.


Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często

Objawy niepożądane żołądka i jelit są bardzo powszechne i mogą stanowić zagrożenie dla życia. Zapalenie błony śluzowej (zapalenie jamy ustnej, przełyku i odbytnicy), jadłowstręt, wodnista biegunka, nudności, wymioty.

Niezbyt często
Odwodnienie, posocznica, owrzodzenia i krwawienie z żołądka i jelit, martwica.


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często
Łysienie.
Erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa (zespół ręka-stopa) obserwowano po długotrwałych wlewach ciągłych dużymi dawkami.

Zespół rozpoczyna się upośledzeniem czucia bodźców w dłoniach i podeszwach, które przekształca się w ból i wrażliwość. Objawom towarzyszą symetryczne obrzęki i rumień dłoni i stóp.
Niezbyt często
Zapalenie skóry, zmiany skórne (np. suchość skóry, obecność nadżerek i szczelin, rumień, swędząca wysypka grudkowo-plamista), egzema, pokrzywka, wrażliwość skóry na światło, przebarwienie skóry, nierówne przebarwienia lub odbarwienia w okolicy żył. Zmiany w płytkach paznokciowych (np. nietypowo powiększająca się zmiana zabarwienia płytki paznokcia na niebieską, przebarwienie, dystrofia paznokcia, ból i pogrubianie się macierzy paznokcia, zanokcica) i oddzielanie się płytki paznokciowej.


Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo często
Hiperurykemia.


Zaburzenia naczyniowe:

Rzadko
Niedokrwienie mózgu, jelit i obwodowe, zespół Reynauda, zakrzep z zatorami, zakrzepowe zapalenie żył.

Niezbyt często

Niedociśnienie.


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często
Opóźnione gojenie się ran, krwawienie z nosa, znużenie, ogólne osłabienie, zmęczenie, brak energii i uogólnione reakcje alergiczne.


Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo często
Skurcz oskrzeli, immunosupresja z nasilonym ryzykiem zakażeń.

Rzadko

Uogólnione reakcje alergiczne, reakcje anafilaktyczne, szok anafilaktyczny.


Zaburzenia wątroby i dróg-żółciowych:

Niezbyt często

Uszkodzenie komórek wątroby.

Bardzo rzadko

Martwica wątroby (zgłoszono przypadki zgonu), twardniejące zapalenie dróg żółciowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego.


Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często

Zaburzenia spermatogenezy i owulacji.


4.9 Przedawkowanie


Objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania są jakościowo podobne do działań niepożądanych, jednak zwykle są bardziej nasilone. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

nudności, wymioty, biegunka, owrzodzenia i krwawienie z żołądka i jelit, zahamowanie czynności szpiku kostnego ( w tym małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza).


Zalecane postępowanie obejmuje przerwanie podawania leku i zastosowanie leczenia podtrzymującego (patrz punkt 4.4).


Brak swoistego antidotum.5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: Analogi pirymidyn, kod ATC: L01BC02.


Fluorouracyl jest analogiem uracylu, składnika kwasu rybonukleinowego. Uważa się, że produkt leczniczy działa przeciwmetabolicznie. Po przemianie wewnątrz komórki w aktywny deoksynukleotyd, hamuje on syntezę DNA, blokując konwersję kwasu deoksyurydylowego do kwasu tymidylowego przez enzym syntetazę tymidylową. Fluorouracyl może również hamować syntezę RNA.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne


Po podaniu dożylnym fluorouracyl ulega dystrybucji do wszystkich tkanek i w ciągu 3 godzin eliminowany jest z krwi krążącej. Po przemianie do nukleotydu, wychwytywany jest preferencyjnie przez komórki szybko dzielące się i komórki guza. Fluorouracyl łatwo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego i tkanki mózgowej.


Po podaniu dożylnym okres półtrwania w osoczu wynosi około 16 minut i zależy od wielkości dawki. Po podaniu dożylnym pojedynczej dawki fluorouracylu około 15% dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej w ciągu 6 godzin; z czego ponad 90% w ciągu pierwszej godziny. Pozostała część metabolizowana jest głównie w wątrobie do nieaktywnych metabolitów, w sposób typowy dla uracylu. Zaburzenia wątroby mogą prowadzić do spowolnienia metabolizmu fluorouracylu; niezbędna może być zmiana dawkowania.


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Dane niekliniczne nie zostały zawarte, jako że kliniczny profil toksyczności fluorouracylu ustalono w wyniku długoletniego stosowania klinicznego.6. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Sodu wodorotlenek (w celu dostosowania pH)

Kwas solny (w celu dostosowania pH)

Woda do wstrzykiwań


6.2 Niezgodności farmaceutyczne


Fluorouracyl wykazuje niezgodność farmaceutyczną z folinianem wapnia, karboplatyną, cisplatyną, cytarabiną, diazepamem, doksorubicyną, droperydolem, filgrastymem, azotanem galu, metotreksatem, metoklopramidem, morfiną, ondansetronem, żywieniem pozajelitowym, winorelbiną i innymi antracyklinami.


Przygotowane roztwory są zasadowe i nie zaleca się mieszania ich z lekami lub produktami o pH kwaśnym.


Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.


6.3 Okres ważności


Okres ważności fiolki nieotwartej:

2 lata.


Okres ważności po rozcieńczeniu

W użyciu: Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność produktu leczniczego przez 24 godziny w temperaturze 25°C po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy lub w 0,9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań lub wody do wstrzykiwań. Stężenie fluorouracylu wynosiło 0,98 mg/ml.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeżeli roztwór nie jest podany od razu, za czas i warunki przechowywania przed podaniem odpowiedzialność ponosi osoba podająca produkt leczniczy. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2ºC do 8ºC, nawet jeśli roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych i zatwierdzonych warunkach jałowych.


6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.


Przechowywać pojemnik w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.


W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


Fluorouracil Accord do wstrzykiwań 50 mg/ml, 5 ml zawarte jest w fiolce o pojemności 5 ml z bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z gumy chlorobutylowej oraz aluminiową nakładką (typu flip off) w tekturowym pudełku.

Fluorouracil Accord do wstrzykiwań 50 mg/ml, 10 ml zawarte jest w fiolce o pojemności 10 ml z bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z gumy chlorobutylowej oraz aluminiową nakładką (typu flip off) w tekturowym pudełku .

Fluorouracil Accord do wstrzykiwań 50 mg/ml, 20 ml zawarte jest w fiolce o pojemności 20 ml z bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z gumy chlorobutylowej oraz aluminiową nakładką (typu flip off) w tekturowym pudełku .

Fluorouracil Accord do wstrzykiwań 50 mg/ml, 100 ml zawarte jest w fiolce o pojemności 100 ml z bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z gumy chlorobutylowej oraz aluminiową nakładką (typu flip off) w tekturowym pudełku.


Wielkości opakowań:

Opakowanie: 1 fiolka o pojemności 5 ml

Opakowanie: 1 fiolka o pojemności 10 ml

Opakowanie: 1 fiolka o pojemności 20 ml

Opakowanie: 1 fiolka o pojemności 100 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.


6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania


Wartość pH produktu leczniczego Fluorouracil Accord do wstrzykiwań wynosi 8,9. Zakres pH, dla których wykazano maksymalną stabilność produktu to 8,5-9,1.

Ze względu na to, że fluorouracyl powoduje podrażnienia, należy unikać jego kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.


Należy stosować procedury wymagane dla produktów cytotoksycznych


Fluorouracil Accord powinien być podawany wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem lekarza wykwalifikowanego i doświadczonego w stosowaniu leków chemioterapeutycznych w leczeniu raka.


Sposób podawania


Instrukcje dotyczące podawania, patrz punkt 4.2.


Przygotowanie (wytyczne):


Skażenie

W razie kontaktu produktu leczniczego ze skórą lub oczami, skażone miejsce należy przemyć obfitą ilością wody lub roztworem soli fizjologicznej. W celu leczenia przejściowego pieczenia skóry można zastosować w kremie hydrokortyzon 1%. Jeżeli roztwór dostał się do oczu, dróg oddechowych lub został połknięty, konieczne jest zasięgnięcie porady medycznej.


W przypadku rozlania, osoby przygotowujące produkt powinny nałożyć rękawiczki i maskę na twarz, zabezpieczyć oczy, ubrać fartuch jednorazowego użytku oraz zetrzeć rozlany płyn za pomocą dobrze absorbującego materiału, który powinien znajdować się w miejscu do tego przeznaczonym. Powierzchnię należy oczyścić, a wszelkie skażone materiały należy umieścić w worku lub pojemniku przeznaczonym na rozlane środki cytotoksyczne i zamknąć do spalenia.


Pierwsza pomoc

Kontakt produktu leczniczego z oczami: natychmiast przepłukać wodą i zgłosić się po poradę medyczną.


Kontakt produktu leczniczego ze skórą: starannie przemyć wodą z mydłem. Skażoną odzież należy zdjąć.


Inhalacja, połknięcie: zgłosić się po poradę medyczną.


Usuwanie pozostałości produktu leczniczego

Strzykawki, pojemniki, materiały chłonne, roztwór oraz jakiekolwiek inne skażone materiały należy umieścić w grubym plastikowym worku lub innym nieprzepuszczalnym pojemniku oznakowanym jako odpady cytotoksyczne, po czym je spalić w temperaturze nie mniejszej niż 700°C.


Inaktywacja chemiczna może być osiągnięta w 5% roztworze podchlorynu sodu przez 24 godziny.


a) Środki chemioterapeutyczne powinny być przygotowywane do podania wyłącznie przez osoby, które zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego przygotowywania produktu.


b) Zabiegi, takie jak rozpuszczanie proszku oraz przeniesienie do strzykawek powinny się odbyć wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.


c) Personel wykonujący te czynności powinien nosić odpowiednie ubranie ochronne, dwie pary rękawiczek: jedne lateksowe, drugie ochronne z PCW (PCW należy nałożyć na lateksowe), co zapobiega przenikaniu różnych środków przeciwnowotworowych oraz chroni oczy. Należy zawsze stosować strzykawki i złączki typu Luer Lock podczas sporządzania i podawania produktów cytotoksycznych.


d) Kobietom w ciąży zaleca się, aby unikały kontaktu z produktami chemoterapeutycznymi.


e) Przed przystąpieniem do usuwania pozostałości produktu leczniczego należy zapoznać się z lokalnymi przepisami.


Instrukcja dotycząca stosowania


Rozpuszczalniki

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność produktu leczniczego przez 24 godziny w temperaturze 25°C po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy lub w 0,9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań lub wody do wstrzykiwań dla stężenia roztworu Fluorouracil Accord 0,98 mg/ml.


Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeżeli roztwór nie jest podany od razu, za czas oraz warunki przechowywania przed podaniem odpowiedzialność ponosi osoba podająca produkt leczniczy. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2ºC do 8ºC, nawet jeśli roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych i zatwierdzonych warunkach jałowych.


W przypadku pojawienia się brązowego lub ciemnożółtego zabarwienia roztwór należy wyrzucić.


Pozostałości roztworu należy wyrzucić po użyciu: nie wolno przygotowywać dawek wielokrotnych.7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Accord Healthcare Limited,

Sage House,

319, Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Wielka Brytania8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16642

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 2010-03-24
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 2010-03-2410