INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Olanzapine Arrow, 10 mg, tabletki powlekane


(Olanzapinum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg olanzapiny.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Tabletki zawierają laktozę i lecytynę sojową. Należy zapoznać się z ulotką w celu uzyskania dodatkowych informacji.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


7 tabletek powlekanych

28 tabletek powlekanych

30 tabletek powlekanych

35 tabletek powlekanych

56 tabletek powlekanych

70 tabletek powlekanych

84 tabletek powlekanych

90 tabletek powlekanych5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Nie dotyczy.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie dotyczy.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Arrow Poland S.A.

Al. Jana Pawła II 23

00-854 Warszawa12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17601


13. NUMER SERII


Nr serii (LOT):14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


olanzapine arrow 10 mg