INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ropivacaine IWA, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Ropivacaini hydrochloridum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każdy ml zawiera 10 mg chlorowodorku ropiwakainy3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: sodu chlorek, kwas solny, potasu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.


Dalsze informacje – patrz załączona ulotka.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań.


5 fiolek po 10 ml Kod EAN: 5909990826681


10 fiolek po 10 ml Kod EAN: 59099908266985 fiolek po 20 ml Kod EAN: 590999082670410 fiolek po 20 ml Kod EAN: 5909990826728

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie nadtwardówkowe/podanie okołonerwowe.

Przeciwwskazane podanie dożylne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


Termin ważności po pierwszym otwarciu:

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie jest zużyty natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania produktu, zazwyczaj produkt może być przechowywany nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2 8oC.9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie zamrażać.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Produkt Ropivacaine IWA nie zawiera środków konserwujących i przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


IWA Consulting, Ølby Center 7,1. 4600 Køge, Dania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Nr pozwolenia: 1760913. NUMER SERII


Numer serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lz-Lek dostępny wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


FIOLKA1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Ropivacaine IWA, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań


Ropivacaini hydrochloridum

Podanie zewnątrzoponowe i okołonerwowe2. SPOSÓB PODAWANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:

Termin ważności po pierwszym otwarciu: patrz załączona ulotka.4. NUMER SERII


Lot:5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


10 ml

20 ml6. INNE