CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Contexine, 0,5 mg, tabletki powlekane2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


Jedna tabletka zawiera 0,57 mg ropinirolu chlorowodorku, co odpowiada 0, 50 mg ropinirolu w postaci wolnej zasady.

Każda tabletka zawiera 72,605 mg laktozy (w formie bezwodnej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Tabletka powlekana, 0,5 mg

Okrągła, dwuwypukła tabletka barwy żółtej, z wytłoczonym napisem „R” na jednej stronie i „7” na drugiej stronie.4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania


4.2 Dawkowanie i sposób podawania


Dawkę należy dobierać indywidualnie, na podstawie skuteczności i tolerancji leku.


Choroba Parkinsona

Ropinirol należy podawać trzy razy na dobę, najlepiej w czasie posiłku, w celu poprawienia tolerancji w przewodzie pokarmowym.


Rozpoczynanie leczenia

Zalecana dawka początkowa ropinirolu wynosi 0,25 mg, 3 razy na dobę, przez pierwszy tydzień. Następnie dawkę ropinirolu można zwiększać o 0,25 mg, 3 razy na dobę, zgodnie z poniższą tabelą:Tydzień

1

2

3

4

Pojedyncza dawka ropinirolu (mg)

0,25

0,5

0,75

1

Całkowita dawka dobowa ropinirolu (mg)

0,75

1,5

2,25

3


Schemat leczenia


Po początkowym okresie zwiększania dawek, dawkę ropinirolu można zwiększać co tydzień o 0,5 mg do 1 mg na każdą dawkę przyjmowaną trzy razy na dobę (tj. 1,5 do 3 mg/dobę).


Odpowiedź kliniczną na leczenie można uzyskać podczas stosowania dawek ropinirolu wynoszących 3 do 9 mg/dobę. Jeżeli nie uzyskano kontroli objawów lub gdy objawy przestają być kontrolowane, po wyżej opisanej wstępnej fazie dawkę można stopniowo zwiększać do 24 mg na dobę.


Nie badano dawek dobowych ropinirolu powyżej 24 mg.


Gdy ropinirol jest podawany jako leczenie wspomagające w leczeniu lewodopą, jednoczesna dawka lewodopy może zostać stopniowo zmniejszona w zależności od kontroli objawów. W badaniach klinicznych dawkę lewodopy stopniowo zmniejszono o około 20% u pacjentów leczonych ropinirolem podawanym jako leczenie wspomagające. U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona otrzymujących ropinirol w skojarzeniu z lewodopą, w początkowym okresie zwiększania dawki ropinirolu mogą wystąpić dyskinezy. W badaniach klinicznych wykazano, że zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić objawy dyskinezy (patrz punkt 4.8).


W razie zmiany z leczenia innym lekiem z grupy agonistów dopaminy na leczenie ropinirolem, przed rozpoczęciem leczenia ropinirolem należy zastosować się do zaleceń podmiotu odpowiedzialnego dotyczących sposobu odstawiania danego leku.


Podobnie jak w przypadku stosowania innych agonistów dopaminy, w razie potrzeby, ropinirol należy odstawiać stopniowo poprzez zmniejszanie liczby dawek podawanych w ciągu doby przez okres 1 tygodnia.


W razie przerwania leczenia na jeden dzień lub dłużej, należy rozważyć stopniowe zwiększanie dawki przy ponownym rozpoczynaniu leczenia (patrz powyżej).


Zespół niespokojnych nóg

Ropinirol należy przyjmować bezpośrednio przed pójściem spać, i nie więcej niż na 3 godziny przed zaśnięciem. Ropinirol można przyjmować w czasie spożywania posiłku w celu poprawienia tolerancji leku w przewodzie pokarmowym.


Rozpoczynanie leczenia (tydzień 1):

Zalecana dawka początkowa przez 2 pierwsze dni leczenia wynosi 0,25 mg raz na dobę (podawana jak powyżej). Jeśli dawka ta jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do 0,5 mg raz na dobę i taką dawkę stosować przez resztę pierwszego tygodnia leczenia.


Schemat leczenia (tydzień 2 i kolejne):

Po rozpoczęciu leczenia dawkę dobową należy zwiększać do momentu osiągnięcia optymalnej reakcji na leczenie. Średnia dawka stosowana w badaniach klinicznych u pacjentów z zespołem niespokojnych nóg o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego wynosiła 2 mg raz na dobę.


Dawka może być zwiększana do 1 mg raz na dobę w drugim tygodniu. Następnie w ciągu kolejnych dwóch tygodni dawka może być zwiększana o 0,5 mg co tydzień aż do dawki 2 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów w celu osiągnięcia optymalnej poprawy, dawkę można stopniowo zwiększać aż do dawki maksymalnej wynoszącej 4 mg raz na dobę. W badaniach klinicznych dawkę zwiększano o 0,5 mg każdego tygodnia do dawki wynoszącej 3 mg raz na dobę, a następnie o 1 mg do maksymalnej zalecanej dawki wynoszącej 4 mg raz na dobę, zgodnie ze schematem zawartym w tabeli 1.


Tabela 1: Zwiększanie dawki

Tydzień

2

3

4

5*

6*

7*

Dawka dobowa (mg/ raz na dobę)

1

1,5

2

2,5

3

4

* W celu osiągnięcia optymalnej poprawy u niektórych pacjentów


Dawek powyżej 4 mg raz na dobę nie badano u pacjentów z zespołem niespokojnych nóg.


Reakcja pacjenta na ropinirol powinna być oceniona po 3 miesiącach leczenia (patrz punkt 5.1). Na końcu tego okresu należy ponownie ocenić stosowaną dawkę i rozważyć potrzebę kontynuacji leczenia. Jeśli leczenie zostanie przerwane na dłużej niż kilka dni, powinno być rozpoczynane ponownie w oparciu o schemat zwiększania dawki przedstawiony powyżej.


Informacje ogólne dla wszystkich wskazań terapeutycznych


Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania ropinirolu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.


Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat klirens ropinirolu jest zmniejszony. Zwiększanie dawek powinno być stopniowe, zależnie od kontroli objawów.


Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z chorobą Parkinsona z zaburzeniem czynności nerek o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (klirens kreatyniny pomiędzy 30 a 50 ml/min) nie ma konieczności dostosowania dawek leku, ponieważ nie obserwowano zmian w klirensie ropinirolu u tych pacjentów.


4.3 Przeciwwskazania4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Ostrzeżenia


Stosowanie ropinirolu, w szczególności u pacjentów z chorobą Parkinsona, związane było z występowaniem senności oraz nagłego napadu snu. Niezbyt często zgłaszano występowanie nagłego napadu snu w trakcie dnia, w niektórych przypadkach bez sygnałów ostrzegawczych. Pacjenci muszą zostać poinformowani o możliwości wystąpienia tych objawów i należy im zalecić ostrożność podczas kierowania pojazdami mechanicznymi w trakcie przyjmowania ropinirolu. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) nagły napad snu, nie mogą kierować pojazdami mechanicznymi ani obsługiwać maszyn. Należy rozważyć zmniejszenie dawki lub zakończenie leczenia.


Pacjenci z poważnymi zaburzeniami psychicznymi lub psychotycznymi powinni być leczeni agonistami dopaminy jedynie wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko.


Trudności z kontrolowaniem impulsów, w tym patologicznego hazardu i hiperseksualności oraz wzrostu libido opisywano u pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym ropinirolem, głównie u pacjentów z chorobą Parkinsona. Zaburzenia te opisywano głównie w związku ze stosowaniem dużych dawek i zazwyczaj ustępowały po zmniejszeniu dawki lub zakończeniu leczenia. W niektórych przypadkach obserwowano obecność innych czynników wskazujących na zachowania kompulsywne (patrz punkt 4.8).


Z uwagi na ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, zaleca się kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi, w szczególności po rozpoczęciu leczenia, u pacjentów z ciężką chorobą sercowo-naczyniową (zwłaszcza z niewydolnością wieńcową).


Nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego stosowania ropinirolu z lekami przeciwnadciśnieniowymi lub lekami przeciwarytmicznymi. Podobnie jak w przypadku innych środków dopaminergicznych, jednoczesne podawanie ropinirolu z tymi środkami należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności z uwagi na potencjalne ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego, bradykardii oraz innych zaburzeń rytmu serca.


Ropinirolu nie powinno się stosować w leczeniu akatyzji, tazykinezji (kompulsywny przymus chodzenia wywołany neuroleptykiem) lub wtórnego zespołu niespokojnych nóg (np.: związanego z niewydolnością nerek, niedoborem żelaza, anemią lub ciążą).


Podczas leczenia ropinirolem może być obserwowane paradoksalne pogorszenie objawów zespołu niespokojnych nóg polegające na wcześniejszym początku wystąpienia objawów (augmentacja) i przesunięciu objawów na godziny wczesnoporanne (odbicie wczesnym rankiem). W razie wystąpienia tych objawów, należy ponownie rozważyć leczenie i wziąć pod uwagę dostosowanie dawki lub odstawienie leczenia.


Produkt leczniczy zawiera laktozę.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


Nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem i lewodopą lub domperydonem, co powodowałoby konieczność dostosowania dawek któregokolwiek z produktów leczniczych.


Domperydon przeciwdziała obwodowemu działaniu dopaminergicznemu ropinirolu i nie przenika przez barierę krew-mózg. Stąd jego wartość jako leku przeciwwymiotnego u pacjentów leczonych ośrodkowo działającymi agonistami dopaminy.


Ropinirol jest głównie metabolizowany przez izoenzym CYP1A2 cytochromu P450.


W badaniu farmakokinetycznym (przeprowadzonym z udziałem pacjentów z chorobą Parkinsona, którym podawano ropinirol w dawce 2 mg trzy razy na dobę) wykazano, że cyprofloksacyna zwiększa Cmax i pole powierzchni pod krzywą ropinirolu odpowiednio o 60 i 84%, co może powodować ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Dlatego u pacjentów otrzymujących już ropinirol konieczne może być dostosowanie dawki ropinirolu w przypadku dołączenia lub odstawienia leków hamujących CYP1A2, (np. cyprofloksacyny, enoksacyny lub fluwoksaminy).


Badania interakcji farmakokinetycznych przeprowadzonych u pacjentów z chorobą Parkinsona pomiędzy ropinirolem (w dawce 2 mg trzy razy na dobę) a teofiliną (substratem enzymu CYP1A2), nie wykazały zmian w farmakokinetyce zarówno ropinirolu jak i teofiliny. Z tego powodu nie jest spodziewane, by ropinirol wpływał na metabolizm innych produktów leczniczych metabolizowanych przez cytochrom CYP1A2.


W oparciu o dane z badań in-vitro ropinirol stosowany w dawkach terapeutycznych ma potencjalnie mały wpływ hamujący na cytochrom P450. Stąd ropinirol prawdopodobnie nie wpływa na farmakokinetykę innych produktów leczniczych poprzez działanie na cytochrom P450.


U pacjentek stosujących hormonalną terapię zastępczą (HTZ) obserwowano zwiększenie stężenia ropinirolu w osoczu. U pacjentek, u których jest już prowadzona hormonalna terapia zastępcza (HTZ), leczenie ropinirolem może być rozpoczynane zgodnie ze zwykle stosowanym sposobem dawkowania. Jednakże, jeżeli HTZ jest przerywana lub rozpoczynana podczas leczenia ropinirolem, konieczne może być dostosowanie dawki ropinirolu w zależności od reakcji klinicznej na leczenie.


Palenie tytoniu indukuje metabolizm z udziałem izoenzymu CYP1A2. Dlatego, jeżeli pacjent podczas leczenia ropinirolem przerwał lub rozpoczął palenie tytoniu, może być wymagane dostosowanie dawki.


Leki neuroleptyczne i inne środki z grupy antagonistów dopaminy działających ośrodkowo, takie jak sulpiryd lub metoklopramid, mogą zmniejszać skuteczność ropinirolu. Dlatego należy unikać leczenia skojarzonego z tymi produktami leczniczymi.


4.6 Ciąża i laktacja


Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania ropinirolu u kobiet w ciąży.


Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Ponieważ potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane, nie zaleca się stosowania ropinirolu podczas ciąży dopóki potencjalne korzyści dla pacjenta nie przeważą potencjalnego ryzyka dla płodu.


Karmienie piersią

Ropinirol nie powinien być stosowany u matek karmiących piersią, ponieważ może hamować laktację.


4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu


Pacjenci leczeni ropinirolem, u których występuje senność i (lub) nagłe napady snu muszą być poinformowani o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych lub wykonywania czynności, podczas których osłabiona czujność może narażać ich samych lub inne osoby na ryzyko poważnego zranienia lub śmierci (np. obsługa maszyn), dopóki takie objawy nie ustąpią (patrz punkt 4.4).


4.8 Działania niepożądane


Działania niepożądane wymienione poniżej zostały pogrupowane według układów i narządów, których dotyczyły oraz częstości występowania. Wyszczególniono, czy dane działania niepożądane obserwowano w badaniach klinicznych w monoterapii czy w leczeniu skojarzonym z lewodopą.


Częstość występowania działań niepożądanych została określona w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie możne być określona na podstawie dostępnych danych).


W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.


Stosowanie ropinirolu w chorobie Parkinsona

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana: reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka skórna, świąd)


Zaburzenia psychiczne

Często: omamy

Niezbyt często: reakcje psychotyczne (inne niż omamy) w tym majaczenie, urojenia, paranoja


Po wprowadzeniu produktu do lecznictwa obserwowano trudności z kontrolowaniem impulsów (w tym patologiczny hazard i hiperseksualność) oraz wzrost libido (patrz punkt 4.4).


Zastosowanie w skojarzeniu z lewodopą

Często: splątanie


Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: senność


Często: zawroty głowy i zawroty głowy pochodzenia błędnikowego


Niezbyt często: nagłe napady snu, nadmierna senność w ciągu dnia. W niezbyt częstych przypadkach senność może być związana ze zbyt długim spaniem w ciągu dnia lub nagłymi napadami snu.


Zastosowanie w monoterapii:


Bardzo często: omdlenia


Stosowanie w skojarzeniu z lewodopą:


Bardzo często: dyskineza

U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, dyskinezy mogą wystąpić na etapie początkowego zwiększania dawki ropinirolu. W badaniach klinicznych wykazano, że zmniejszenie dawki lewodopy może łagodzić objawy dyskinezy (patrz punkt 4.2).


Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne, rzadko ciężkie.


Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności


Często: zgaga


Stosowanie w badaniach z monoterapią:


Często: wymioty, ból brzucha


Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych


Nieznana: reakcje wątrobowe, głównie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania


Stosowanie w badaniach z monoterapią:


Często: obrzęk nóg


Stosowanie ropinirolu w zespole niespokojnych nóg


W badaniach klinicznych dotyczących zespołu niespokojnych nóg najczęstszym działaniem niepożądanym były nudności (występujące u około 30% pacjentów). Działania niepożądane były zazwyczaj łagodne do umiarkowanie nasilonych i występowały na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki leku. Z powodu działań niepożądanych kilku pacjentów przerwało udział w badaniach klinicznych.


Tabela 2 przedstawia listę działań niepożądanych ropinirolu zgłaszanych podczas trwających 12 tygodni badań klinicznych z częstością ≥1,0% powyżej wskaźnika placebo lub zgłaszanych niezbyt często, ale znanych jako efekt działania ropinirolu.


Tabela 2: Działania niepożądane zgłaszane podczas 12 tygodniowych badań klinicznych dotyczących zespołu niespokojnych nóg (ropinirol n=309, placebo n=307)


Zaburzenia psychiczne

Często

nerwowość

Niezbyt często

splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

Często

omdlenia, senność, zawroty głowy

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

wymioty, nudności

Często

ból brzucha

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

zmęczenie

Omamy zgłaszane były niezbyt często w otwartych badaniach długoterminowych.


Podczas leczenia ropinirolem może być obserwowane paradoksalne pogorszenie objawów zespołu niespokojnych nóg polegające na wcześniejszym początku wystąpienia objawów (augmentacja) i przesunięciu objawów na godziny wczesnoporanne (odbicie wczesnym rankiem).


Postępowanie w razie wystąpienia działań niepożądanych


Jeśli u pacjenta wystąpią znaczące działania niepożądane, należy rozważyć zmniejszenie stosowanej dawki leku. Po zmniejszeniu nasilenia działań niepożądanych można ponownie stopniowo zwiększać dawkę. W razie potrzeby można zastosować przeciwwymiotne produkty lecznicze, takie jak domperydon, które nie są ośrodkowo aktywnymi antagonistami dopaminy.


4.9 Przedawkowanie


Objawy przedawkowania ropinirolu są związane z jego działaniem dopaminergicznym. Objawy te mogą być złagodzone poprzez odpowiednie leczenie z zastosowaniem antagonistów dopaminy, takich jak neuroleptyki lub metoklopramid.5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: AGONISTA DOPAMINY

kod ATC: N04BC04.


Ropinirol jest nieergolinowym agonistą receptorów dopaminowych D2/D3, który pobudza receptory dopaminowe w prążkowiu.


Poprzez pobudzanie receptorów dopaminowych w prążkowiu, ropinirol zmniejsza niedobór dopaminy, który jest charakterystyczny dla choroby Parkinsona.


Działając na podwzgórze i przysadkę mózgową ropinirol hamuje wydzielanie prolaktyny.


Skuteczność kliniczna w zespole niespokojnych nóg

Ropinirol powinien być przepisywany wyłącznie pacjentom z umiarkowanym do ciężkiego idiopatycznym zespołem niespokojnych nóg. Umiarkowany do ciężkiego idopatyczny zespół niespokojnych nóg typowo występuje u pacjentów z bezsennością lub ciężkim dyskomforem w obrębie kończyn.


W czterech 12 tygodniowych badaniach dotyczących skuteczności, pacjentów z zespołem niespokojnych nóg przydzielono losowo do grup otrzymujących ropinirol lub placebo, a wyniki skali IRLS uzyskane w 12 tygodniu badania porównywane były z wynikami początkowymi. Średnia dawka ropinirolu u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego zespołem niespokojnych nóg wynosiła 2,0 mg/dobę. W połączonej analizie wyników z przeprowadzonych czterech 12 tygodniowych badań u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego zespołem niespokojnych nóg skorygowana różnica zmiany całkowitego wyniku początkowego w skali IRLS w stosunku do całkowitego wyniku w skali IRLS w 12 tygodniu obserwacji z zastosowaniem zasady „ostatnia obserwacja przeniesiona dalej” (LOCF) dla populacji ITT (zgodnie z zaplanowanym leczeniem) wynosiła –4,0 punkty (95% CI-5,6; -2,4; p<0,0001; średnia liczba punktów w skali IRLS na początku badania i w 12 tygodniu LOCF: grupa ropinirolu 28,4 i 13,5; grupa placebo 28,2 i 17,4).


W grupie pacjentów z zespołem niespokojnych nóg przeprowadzono 12 tygodniowe, kontrolowane placebo badanie polisomnograficzne oceniające wpływ leczenia ropinirolem na okresowe ruchy nóg podczas snu. Obserwowano znaczące statystycznie różnice pomiędzy grupą leczoną ropinirolem i placebo między początkową oceną okresowych ruchów nóg podczas snu i oceną w 12 tygodniu badania.

Mimo że brak wystarczających odpowiednich danych wykazujących długoterminową skuteczność ropinirolu w leczeniu zespołu niespokojnych nóg (patrz punkt 4.2), u pacjentów kontynuujących przyjmowanie ropinirolu podczas trwającego 36 tygodni badania wskaźnik nawrotów był znacząco niższy w porównaniu do pacjentów przydzielonych losowo do grupy otrzymującej placebo (33% względem 58%, p=0,0156).


Połączona analiza danych pochodzących z czterech 12 tygodniowych kontrolowanych placebo badań dotyczących pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego zespołem niespokojnych nóg wskazuje, że pacjenci leczeni ropinirolem zgłaszali znaczącą poprawę w porównaniu do grupy placebo w zakresie parametrów skali Medical Outcome Study Sleep Scale (wyniki w zakresie 0-100 z wyjątkiem ilości snu). Skorygowana różnica pomiędzy grupą ropinirolu a grupą placebo wynosiła: zaburzenia snu (-15,2; 95% CI -19,37; -10,94; p<0,0001), ilość snu (0,7 godziny, 95% CI 0,49; 0,94); p<0,0001), adekwatność snu (18,6; 95% CI 13,77; 23,45; p<0,0001) i senność w ciągu dnia (-7,5; 95% CI -10,86; -4,23; p<0,0001).


Nie można wykluczyć zjawiska z odbicia po zakończeniu leczenia ropinirolem. W badaniach klinicznych, mimo że średni całkowity wynik w skali IRLS 7-10 dni po odstawieniu leczenia był wyższy w grupie pacjentów leczonych ropinirolem, niż w grupie pacjentów otrzymujących placebo, nasilenie objawów występujących po przerwaniu leczenia nie przekroczyło wyjściowego nasilenia objawów u pacjentów leczonych ropinirolem.


Większość pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych było rasy kaukaskiej.


Badanie nad wpływem ropinirolu na repolaryzację mięśnia sercowego

Gruntowne badanie przeprowadzone z udziałem zdrowych ochotników płci męskiej i żeńskiej, którzy otrzymywali dawki 0,5, 1, 2 i 4 mg ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) raz na dobę wykazało maksymalne wydłużenie odcinka QT przy dawce 1 mg o 3,46 milisekundy (estymacja punktowa) w porównaniu do placebo. Górna granica jednostronnego przedziału ufności 95% dla największego średniego wpływu wynosiła mniej niż 7,5 milisekund. Nie przeprowadzono systematycznej oceny wpływu ropinirolu podawanego w większych dawkach.


Dostępne dane kliniczne z gruntownego badania klinicznego dotyczącego odcinka QT nie wykazuje ryzyka wydłużenia odcinka QT przy dawkach ropinirolu powyżej 4 mg/dobę. Nie można wykluczyć ryzyka wydłużenia odcinka QT, ponieważ nie przeprowadzono badania z zastosowaniem dawek do 24 mg/dobę.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne


Absorpcja

Biodostępność ropinirolu wynosi około 50% (36% do 57%), przy czym Cmax jest osiągane średnio po około 1,5 godziny po podaniu dawki. Wysokotłuszczowy posiłek zmniejsza wielkość absorpcji ropinirolu, na co wskazuje opóźnienie mediany Tmax o 2,6 godziny i średnie zmniejszenie Cmax o 25%.


Dystrybucja

Stopień wiązania się ropinirolu z białkami osocza jest niski (10 – 40%). Zgodnie ze swoją dużą lipofilnością, ropinirol wykazuje dużą objętość dystrybucji (około 7 l/kg).


Metabolizm

Ropinirol jest głównie metabolizowany przez izoenzym CYP1A2 cytochromu P450 a jego metabolity są wydalane głównie z moczem. Główny metabolit ropinirolu w badaniach na modelach zwierzęcych wykazuje 100 razy słabsze działanie dopaminergiczne.


Eliminacja

Ropinirol jest wydalany z układu krwionośnego ze średnim okresem półtrwania w fazie eliminacji wynoszącym 6 godzin. Nie obserwowano zmian wydalania po podaniu doustnym pojedynczej dawki i po podaniu wielokrotnym ropinirolu. Obserwowano dużą zmienność międzyosobniczą parametrów farmakokinetycznych.


Liniowość

Farmakokinetyka ropinirolu jest na ogół liniowa (Cmax i AUC) w zakresie dawek terapeutycznych pomiędzy 0,25 mg i 4 mg, po podaniu dawki pojedynczej i po podaniu wielokrotnym.


Charakterystyka szczególnych populacji

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat możliwe jest zmniejszenie klirensu układowego ropinirolu o około 30%.

U pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny pomiędzy 30 a 50 ml/min) nie obserwowano zmian w farmakokinetyce ropinirolu. Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Toksyczność:

Profil toksyczności wynika głównie z aktywności farmakologicznej ropinirolu: zmiany zachowania, hipoprolaktynemia, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i spowolnienie czynności serca, opadanie powiek i ślinienie się. Tylko u szczurów albinosów w badaniach długoterminowych z zastosowaniem dużych dawek (50 mg/kg mc./dobę) obserwowano degenerację siatkówki, prawdopodobnie związaną ze zwiększoną ekspozycją na światło.


Genotoksyczność:

Nie obserwowano genotoksyczności w szeregu badań in vitro i in vivo.


Rakotwórczość:

W trwających dwa lata badaniach przeprowadzonych u myszy i szczurów, z zastosowaniem dawek do 50 mg/kg mc./dobę, nie stwierdzono działania rakotwórczego u myszy. U szczurów jedynymi zmianami związanymi ze stosowaniem ropinirolu były rozrost komórek Leydiga i gruczolak jądra, wywołane przez związaną z działaniem ropinirolu hipoprolaktynemię. Zmiany te uważane są za zjawisko specyficzne gatunkowo i nie stanowią niebezpieczeństwa w związku z klinicznym zastosowaniem ropinirolu.


Toksyczność reprodukcyjna:

Podawanie ciężarnym szczurom ropinirolu w dawkach toksycznych dla matki powodowało zmniejszenie masy ciała płodów podczas stosowania dawki 60 mg/kg mc./dobę (około 15 razy AUC podczas stosowania dawki maksymalnej dla człowieka), zwiększenie obumierania płodów podczas stosowania dawki 90 mg/kg mc./dobę (około 25 razy AUC podczas stosowania dawki maksymalnej dla człowieka) i wady wrodzone palców podczas stosowania dawki 150 mg/kg mc./dobę (około 40 razy AUC podczas stosowania dawki maksymalnej dla człowieka). Nie stwierdzono działania teratogennego u szczurów podczas stosowania dawki 120 mg/kg mc./dobę (około 30 razy AUC podczas stosowania dawki maksymalnej dla człowieka), ani wpływu na rozwój u królików.6. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Rdzeń: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, laktoza bezwodna, żelaza tlenek żółty (E 172)


Otoczka: OPADRY OY-52939 żółty: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172)


6.2 Niezgodności farmaceutyczne


Brak.


6.3 Okres trwałości


2 lata.


6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu


Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium: 21, 84, 126 lub 210 tabletek

Blistry Aclar/PVC/Aluminium: 21, 84, 126 lub 210 tabletek

21, 84, 126 lub 210 tabletek w butelce HDPE z zamknięciem z PP, zabezpieczającym przed dostepem dzieci


Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.


6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania


Brak szczególnych wymagań.7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

ul. Kubickiego 11

02-954 Warszawa8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17508


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


2010-11-30


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


2010-11-30

11