INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Promixin, 1 milion jednostek miedzynarodowych (j.m.), Proszek do sporządzania roztworu do nebulizacji (Colistimethatum natricum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda fiolka zawiera 1 milion j.m., co odpowiada 80 mg jałowego kolistymetatu sodowego


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do nebulizacji


Każde opakowanie zawiera:

30 fiolek. - 5909990816583

Promixin Disc do stosowania z urządzeniem I-neb AAD.


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Wziewna

Należy zapozoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza

Produkt przygotować do użycia przez rozpuszczenie proszku w wymaganej ilości wody do wstrzykiwań lub w mieszaninie wody i soli fizjologicznej, jak opisano w załączonej ulotce.

Zużyć natychmiast po przygotowaniu.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności: {mm/rrrr}


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Profile Pharma Ltd,

Chichester Business Park, City Fields Way, Tangmere, Chichester

West Sussex, PO20 2FT, Wielka Brytania


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 17525


13. NUMER SERII


Numer serii: {Numer}


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - lek wydawany na receptę

15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

Promixin
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


FIOLKA1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA


Promixin

1 milion jednostek międzynarodowych (j.m.)

Proszek do sporządzania roztworu do nebulizacji

Colistimethatum natricum

Wziewna


2. SPOSÓB PODAWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do nebulizacji


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności: {mm/rrrr}


4. NUMER SERII


Seria: {Numer}


5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


Zawiera 1 milion j.m. w fiolce, co odpowiada 80 mg jałowego kolistymetatu sodowego.


6. INNE


Rozpuścić przez użyciem.

Po rozpuszczeniu zaużyć natychmiast.

Usunąć niezużyte pozostałości.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Profile Pharma Ltd, Chichester, PO20 2FT, WB.