INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


{Tekturowe pudełko}1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Linatera

0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Drospirenonum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


24 jasnoróżowe tabletki powlekane.

Każda tabletka powlekana zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu (w postaci etynyloestradiolu klatratu betadeksu) oraz 3 mg drospirenonu.


4 białe tabletki

Białe tabletki nie zawierają substancji czynnych


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną. W celu uzyskania dalszych informacji należy przeczytać ulotkę dla pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990662531

3x28 tabletek powlekanych Kod EAN: 59099906625485. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:
9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Niemcy


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1485013. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


LinateraMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


{Blister}1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Linatera

0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Drospirenonum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Bayer Schering Pharma AG3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Nr serii:


5. INNE

3