ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Nexium, 20 mg, tabletki dojeliowe

Nexium, 40 mg, tabletki dojelioweEsomeprazolum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Nexium i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nexium

3. Jak stosować lek Nexium

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Nexium

6. Inne informacje
1. CO TO JEST LEK NEXIUM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Nexium zawiera substancję nazywaną esomeprazol. Zalicza się ona do grupy leków nazywanych inhibitorami pompy protonowej. Leki te powodują zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku.


Lek Nexium jest stosowany:


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEXIUM


Kiedy nie stosować leku Nexium

Jeśli którakolwiek z podanych sytuacji dotyczy pacjenta nie wolno zastosować leku Nexium. Jeśli nie jest się pewnym, należy zapytać lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nexium

Przed zastosowaniem leku Nexium, należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli u pacjenta występują:


Stosowanie leku Nexium może ukrywać objawy innych chorób. Dlatego należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli przed zastosowaniem lub podczas stosowania leku Nexium występuje którykolwiek z podanych niżej objawów:


Stosowanie leku Nexium u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku.


Stosowanie leku Nexium u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów z niewydolnością nerek. Ze względu na niewystarczające dane dotyczące stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy zachować ostrożność podczas leczenia tych pacjentów.


Stosowanie leku Nexium u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością wątroby. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 20 mg.


Stosowanie leku Nexium z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to ważne, ponieważ lek Nexium może zmieniać działanie innych leków lub działanie leku Nexium może zmienić się, jeśli są stosowane inne leki.


Jeśli pacjent przyjmuje atazanawir nie wolno zastosować leku Nexium.


Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli stosuje się którykolwiek z podanych leków:


Jeśli lekarz zalecił stosowanie antybiotyków (amoksycyliny i klarytromycyny) jednocześnie z lekiem Nexium, w celu leczenia wrzodów spowodowanych zakażeniem Helicobacter pylori, jest to bardzo ważne, aby powiedzieć lekarzowi o innych stosowanych lekach.


Stosowanie leku Nexium z jedzeniem i piciem

Tabletki mogą być zażywane na czczo lub po posiłku.


Ciąża i karmienie piersią

W przypadku ciąży, zamiaru zajścia w ciążę lub karmienia piersią należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Nexium. Lekarz zdecyduje czy pacjentka może przyjmować lek Nexium w tym czasie.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Nexium najprawdopodobniej nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, używanie narzędzi lub obsługi maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nexium

Nexium zawiera cukier – sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję cukrów należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Nexium.


.


3. JAK STOSOWAĆ LEK NEXIUM


Lek Nexium należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.


Stosowanie leku Nexium


Jak postępować w razie trudności z połykaniem

W razie trudności z połykaniem tabletek:


Jak stosować lek Nexium


Choroba refluksowa przełyku

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:


Choroba wrzodowa współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori, w połączeniu z odpowiednim leczeniem przeciwbakteryjnym

Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Nexium, to jedna tabletka 20 mg dwa razy na dobę przez tydzień. Lekarz zaleci także stosowanie antybiotyków, amoksycyliny lub klarytromycyny.


Leczenie wrzodów żołądka spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych

Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Nexium, to jedna tabletka 20 mg raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.


Zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych u pacjentów z grupy ryzyka

Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Nexium, to jedna tabletka 20 mg raz na dobę.


Leczenie zwiększenia wydzielania soku żołądkowego spowodowanego przez zmiany w trzustce (zespół Zollingera Ellisona)


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nexium

W przypadku podejrzenia, że zastosowano większą niż zalecana dawkę leku Nexium należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Pominięcie zastosowania leku Nexium4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Nexium może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Reakcje nadwrażliwości

Ciężkie reakcje nadwrażliwości (anafilaksja) występują rzadko, tj. u mniej niż u 1 na 1000 leczonych

pacjentów. Jeśli nagle wystąpi świszczący oddech, opuchnięcie twarzy lub ciała, wysypka, lub

omdlenie należy niezwłocznie zaprzestać przyjmowania leku Nexium i skontaktować się

z lekarzem.


Do innych działań niepożądanych należą:


Często występujące (u więcej niż 1 na 100, ale u mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)


Niezbyt często występujące (u więcej niż 1 na 1000, ale u mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów)


Rzadko występujące (u więcej niż 1 na 10 000, ale u mniej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów)


Bardzo rzadko występujące (u mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów)


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.


5. JAK PrzechowywaĆ lek NEXIUM
6. Inne informacje


Co zawiera lek Nexium

Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 20 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).

Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 40 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).


Substancje pomocnicze:

Glicerolu monostearynian, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, polisorbat 80, krospowidon, sodu stearylofumaran, cukier (sacharoza i skrobia kukurydziana), talk, cytrynian trietylu.
Skład otoczki: hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu, parafina syntetyczna, makrogol 6000, żelaza tlenek czerwony, żelaza tlenek żółty (tylko w tabletkach 20 mg), tytanu dwutlenek.


Jak wygląda lek Nexium i co zawiera opakowanie


Nexium, 20 mg:

Jasnoróżowe, podłużne, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym napisem „20 mg” po jednej stronie i „A/EH” po drugiej.

Opakowanie:

Tekturowe, zamykane etui lub tekturowe pudełko, zawierające: 1 blister po 7 tabletek lub 2 blistry po 7 (14 tabletek) lub 1 blister po 14 tabletek lub 2 blistry po 14 tabletek (28 tabletek) lub 4 blistry po 7 tabletek (28 tabletek).


Nexium, 40 mg:

Różowe, podłużne, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym napisem „40 mg” po jednej stronie i „A/EI” po drugiej.

Opakowanie:

Tekturowe, zamykane etui lub tekturowe pudełko, zawierające: 1 blister po 7 tabletek lub 2 blistry po 7 tabletek (14 tabletek) lub 1 blister po 14 tabletek.


Podmiot odpowiedzialny


AstraZeneca AB
S-151 85 Sodertalje
Szwecja


Wytwórcy


AstraZeneca AB
S-151 85 Sodertalje
Szwecja


AstraZeneca AB

Mariehemsvagen 8

SE-906 54 Umea

Szwecja


Corden Pharma

Otto-Hahn Strasse

68723 Plankstadt

Niemcy


AstraZeneca UK Ltd

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire SK10 2NA

Wielka Brytania


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 18
02-676 Warszawa


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-10-29

Instrukcja dotycząca przygotowania i podania leku

Podawanie przez zgłębnik do żołądka

  1. Należy włożyć tabletkę do strzykawki i napełnić strzykawkę mniej więcej 25 ml wody i 5 ml powietrza. W przypadku stosowania niektórych rodzajów zgłębników należy tabletkę rozpuścić w 50 ml wody, aby uniknąć zatkania sondy przez granulki leku.

  2. Niezwłocznie po dodaniu wody należy potrząsać strzykawką przez mniej więcej 2 minuty, aż tabletka się rozpuści.

  3. Należy odwrócić strzykawkę końcówką do podawania do góry i sprawdzić czy nie jest ona zatkana.

  4. Połączyć końcówki zgłębnika i strzykawki, trzymając strzykawkę skierowaną do góry.

  5. Należy potrząsnąć strzykawką i odwrócić strzykawkę końcówką do podawania do dołu i natychmiast podać ok. 5 10 ml zawiesiny do zgłębnika. Po podaniu należy odwrócić strzykawkę końcówką do góry i wstrząsnąć (należy trzymać strzykawkę końcówką do podawania do góry tak, aby uniknąć jej zatkania).

  6. Odwrócić strzykawkę końcówką do podawania do dołu i natychmiast podać 5 10 ml zawiesiny do zgłębnika. Należy powtarzać te czynności, aż strzykawka będzie pusta.

  7. Jeśli jest to konieczne należy napełnić strzykawkę 25 ml wody i 5 ml powietrza i powtórzyć czynność opisaną w punkcie 5 tak, aby usunąć osad zawiesiny, który mógł pozostać w strzykawce. W przypadku stosowania niektórych rodzajów zgłębników może być konieczne dodanie 50 ml wody.9