INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Donectil, 5 mg, tabletki powlekane


Donepezili hydrochloridum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera również laktozę jednowodną.

Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z ulotką.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

14 tabletek powlekanych Kod EAN : 5909990683574

28 tabletek powlekanych Kod EAN : 5909990683581

42 tabletek powlekanych Kod EAN : 5909990683598

56 tabletek powlekanych Kod EAN : 5909990683604

84 tabletek powlekanych Kod EAN : 5909990683628

98 tabletek powlekanych Kod EAN : 5909990683635

112 tabletek powlekanych Kod EAN : 5909990683642


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2,

35-959 Rzeszów, Polska


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


15140


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot)


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Donectil 5 mg2