INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


KARTONIK1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Amitriptylinum VP, 10 mg, tabletki powlekane


Amitriptylini hydrochloridum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 tabletka powlekana zawiera 10 mg amitryptyliny chlorowodorku.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


1 tabletka powlekana zawiera m.in.: trietylu cytrynian, żelaza tlenek żółty.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


60 tabletek powlekanych


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Lek może zaburzać sprawność psychofizyczną.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 10490


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot)


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


amitriptylinum VP 10 mg tabl.


17. Kod EAN


Kod EAN: 5909991049010