ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Torendo Q-Tab 1 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Torendo Q-Tab 2 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

RisperidonumNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Torendo Q-Tab i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Torendo Q-Tab

3. Jak stosować lek Torendo Q-Tab

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Torendo Q-Tab

6. Inne informacje  1. CO TO JEST LEK TORENDO Q-TAB I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Torendo Q-Tab należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi.

Lek Torendo Q-Tab stosuje się w:2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TORENDO Q-TAB


Kiedy nie stosować leku Torendo Q-Tab


Jeśli pacjent nie jest pewny, czy powyższa informacja go dotyczy, powinien zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Torendo Q-Tab.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Torendo Q-Tab

Przed zastosowaniem leku Torendo Q-Tab, należy zasięgnąć rady lekarza lub farmaceuty:


Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią:


Jeśli pacjent nie jest pewny, czy którykolwiek z opisanych powyżej objawów go dotyczy, powinien przed zastosowaniem leku Torendo Q-Tab zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Lek Torendo Q-Tab może powodować zwiększenie masy ciała.


Pacjenci w podeszłym wieku z otępieniem

U pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem istnieje zwiększone ryzyko udaru. Pacjenci z otępieniem spowodowanym udarem nie powinni przyjmować rysperydonu.

Podczas leczenia lekiem Torendo Q-Tab pacjent powinien często konsultować się z lekarzem.

Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli pacjent lub osoba sprawująca opiekę nad pacjentem stwierdzi nagłą zmianę jego stanu psychicznego lub nagłe zwiotczenie lub odrętwienie mięśni twarzy, ramion lub nóg, szczególnie jednostronne lub zaburzenia wymowy, nawet występujące przez krótki czas. Objawy te mogą sygnalizować udar.


Dzieci i młodzież

Zanim rozpocznie się leczenie zaburzeń zachowania, należy wykluczyć inne przyczyny zachowań agresywnych.

Jeśli podczas leczenia stwierdzi się u pacjenta znużenie, koncentrację może poprawić zmiana czasu podawania rysperydonu.


Stosowanie leku Torendo Q-Tab z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty oraz o preparatach ziołowych.


Pacjenci powinni w szczególności powiadomić lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmują którykolwiek z poniżej wymienionych leków:


Następujące leki mogą zmniejszać działanie rysperydonu:

W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania tych leków może być konieczna zmiana

dawki rysperydonu.


Następujące leki mogą nasilać działanie rysperydonu:

W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania tych leków, może być konieczna zmiana dawki rysperydonu.


Jeśli pacjent nie jest pewny, czy przyjmował lub przyjmuje którykolwiek z opisanych powyżej leków, powinien przed zastosowaniem leku Torendo Q-Tab zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Stosowanie leku Torendo Q-Tab z jedzeniem i piciem

Ten lek można zażywać z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Zażywając lek Torendo Q-Tab należy unikać picia alkoholu.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas stosowania leku Torendo Q-Tab mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie zmęczenia oraz problemy z widzeniem. Dlatego bez konsultacji z lekarzem nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Torendo Q-Tab

Lek zawiera aspartam (E 951), który jest źródłem fenyloalaniny. Aspartam może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TORENDO Q-TAB


Ile leku zażywać


W leczeniu schizofrenii

Dorośli


Osoby w podeszłym wieku


Dzieci i młodzież


W leczeniu epizodów maniakalnych

Dorośli


Osoby w podeszłym wieku


Dzieci i młodzież


W leczeniu długo utrzymującej się agresji u osób z otępieniem typu alzheimerowskiego

Dorośli (włącznie z osobami w podeszłym wieku)


W przypadku terapii zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży

Dawka zależy od masy ciała dziecka:

W przypadku dzieci o masie ciała mniejszej niż 50 kg

W przypadku dzieci o masie ciała 50 kg i większej


Czas trwania leczenia u pacjentów z zaburzeniami zachowania nie powinien przekraczać 6 tygodni.


U dzieci w wieku poniżej 5 lat nie należy stosować leku Torendo Q-Tab w leczeniu zaburzeń zachowania.


Pacjenci z zaburzeniami nerek lub wątroby

Niezależnie od leczonej choroby, wszystkie dawki początkowe jak i następne powinny być zmniejszone o połowę. U tych pacjentów zwiększanie dawek powinno być wolniejsze.


Rysperydon należy stosować ostrożnie w tej grupie pacjentów.


Jak stosować lek Torendo Q-Tab

Lek Torendo Q-Tab należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Lekarz poinformuje pacjenta, jaką ilość leku powinien przyjąć i jak długo powinien lek stosować. Dawka i czas stosowania leku zależą od stanu zdrowia pacjenta i mogą być inne u różnych osób. Ilość leku, jaką powinien zażywać pacjent wyjaśniono w podpunkcie „Ile leku zażywać”, powyżej.


Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Torendo Q-Tab są kruche. Nie należy ich wyciskać z folii blistra, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. Aby wyjąć tabletkę z opakowania, należy postępować w następujący sposób:


  1. Przytrzymać blister za brzegi i oddzielić część blistra zawierającą jedną tabletkę, odrywając ją delikatnie wzdłuż perforacji.

  2. Pociągnąć za brzeg folii i zerwać ją w całości.

  3. Wytrząsnąć tabletkę na dłoń.

  4. Umieścić tabletkę na języku natychmiast po wyjęciu jej z opakowania.


Po kilku sekundach tabletka zaczyna się rozpadać się w jamie ustnej i można ją połknąć, popijając wodą lub bez popijania. Nie należy mieć niczego w ustach przed umieszczeniem tabletki na języku.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Torendo Q-Tab


Pominięcie zastosowania leku Torendo Q-Tab


Przerwanie stosowania leku Torendo Q-Tab

Nie należy przerywać stosowania leku chyba, że jest to zgodne z zaleceniem lekarza. Możliwe jest ponowne wystąpienie objawów choroby. Jeśli lekarz zadecyduje o zaprzestaniu leczenia, dawka leku może być stopniowo zmniejszana przez kilka dni.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Torendo Q-Tab może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów);

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów);

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów);

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów);

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów);

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).


Wystąpić mogą następujące działania niepożądane:


Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):


Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):


Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):


Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):


Bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):


Nieznana częstość występowania (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):


Rysperydon w postaci wstrzykiwań o przedłużonym działaniu

Ze stosowaniem rysperydonu w postaci wstrzykiwań o przedłużonym działaniu wiąże się występowanie poniższych działań niepożądanych. Nawet w przypadku, jeśli pacjent nie jest leczony rysperydonem w postaci wstrzykiwań o przedłużonym działaniu, lecz wystąpi u niego jakikolwiek z poniższych objawów, powinien poinformować o tym lekarza:


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TORENDO Q-TAB


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie stosować leku Torendo Q-Tab po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Torendo Q-Tab

- Substancją czynną leku jest rysperydon. Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 1 mg lub 2 mg rysperydonu.

- Inne składniki leku to: mannitol, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, powidon, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, aspartam (E 951), krospowidon, żelaza tlenek czerwony (E 172), aromat miętowy, aromat mięty pieprzowej, wapnia krzemian, magnezu stearynian.


Jak wygląda lek Torendo Q-Tab i co zawiera opakowanie

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej są okrągłe, lekko wypukłe, różowe marmurkowe.


Wielkości opakowań:

20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 lub 100 tabletek ulęgających rozpadowi w jamie ustnej w blistrach, umieszczonych w tekturowym pudełku.


Podmiot odpowiedzialny

KRKA Polska Sp. z o.o.

ul. Równoległa 5

02-235 Warszawa

Polska


Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto

Słowenia


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy Rorendo Oro Tab 0.5 mg/1 mg/2 mg, orodispersible tablets

Niemcy Risperidon TAD 0.5 mg/1 mg/2 mg Schmelztabletten

Dania Risperidon Krka

Estonia Torendo Q-Tab 0.5 mg/1 mg/2 mg

Finlandia Risperidon Krka 0.5 mg/1 mg/2 mg Orodispersible Tablets

Węgry Torendo Q-Tab 0.5 mg/1 mg/2 mg

Litwa Torendo Q-Tab 0.5 mg/1 mg/2 mg, orodispersible tablets

Łotwa Torendo Q-Tab 0.5 mg/1 mg/2 mg

Norwegia Risperidon Krka 0.5 mg/1 mg/2 mg Orodispersible Tablets

Polska Torendo Q-Tab 1 mg/2 mg

Portugalia Risperidon Krka

Szwecja Risperidon Krka 0.5 mg/1 mg/2 mg ODT tablet

Słowacja Torendo Q-Tab 0.5 mg/1 mg/2 mg

Hiszpania Risperidona Flas Tevagen 0.5 mg/1 mg/2 mg comprimidos bucodispersables

Wielka Brytania Risperidone 0.5 mg/1 mg/2 mg Orodispersible Tablets
Data zatwierdzenia ulotki: 2010-09-23

9