CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mycospor Onychoset (10 mg + 400 mg)/g maść


2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 10 mg bifonazolu (Bifonazolum) i 400 g mocznika (Urea).


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść


4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1. Wskazania do stosowania

Leczenie zakażeń grzybiczych paznokci rąk i nóg.


4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Mycospor Onychoset jest przeznaczony do stosowania miejscowego na paznokcie.


Zwykle Mycospor Onychoset stosuje się raz na dobę, nanosząc cienką warstwę maści na całą powierzchnię zmienionego chorobowo paznokcia.


Leczenie produktem Mycospor Onychoset powinno trwać tak długo, aż wszystkie zakażone warstwy paznokcia zostaną usunięte, a podłoże po usuniętym paznokciu wygładzi się. Zazwyczaj trwa to około 7-14 dni. Po usunięciu zakażonych warstw paznokcia należy kontynuować leczenie produktem Mycospor w postaci kremu, stosując go raz na dobę przez następne 4 tygodnie.


Na zakażony paznokieć należy nanieść maść, następnie okleić go plastrem i pozostawić na około 24 godziny. Opatrunek należy zmieniać codziennie, a rękę lub nogę moczyć po zdjęciu plastra przez około 10 minut w ciepłej wodzie. Za pomocą skrobaka ostrożnie usunąć rozmiękczoną warstwę zakażonego paznokcia. Następnie paznokieć należy dokładnie osuszyć, ponownie nanieść warstwę maści i założyć opatrunek.


Zazwyczaj nie trzeba zabezpieczać okolic zdrowej skóry przylegających do zakażonego paznokcia. Jednak w przypadku wystąpienia objawów podrażnienia, przed przyklejeniem plastra należy ochronić skórę otaczającą paznokieć, np. smarując ją pastą cynkową.


Po usunięciu paznokcia i przed rozpoczęciem dalszego leczenia przeciwgrzybiczego, lekarz prowadzący powinien sprawdzić czy onycholiza zaszła do końca i - jeśli to konieczne - oczyścić łożysko paznokcia z pozostałości płytki.


Produkt leczniczy działa wyłącznie na zakażone powierzchnie paznokcia, pozostawiając zdrowe części nie zmienione.


Stosowanie u dzieci

Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci jest ograniczone. Na podstawie przeglądu danych klinicznych nie wykazano możliwości wystąpienia szkodliwego działania po zastosowaniu produktu u dzieci. Mimo to, u małych dzieci, bifonazol powinien być stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza.


4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bifonazol lub na którykolwiek z pozostałych składników produktu leczniczego.


4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości na inne przeciwgrzybicze pochodne imidazolu (np. ekonazol, klotrymazol, mikonazol) powinni ostrożnie stosować produkty zawierające bifonazol.

Ze względu na zawartość lanoliny, produkt może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).


4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

4.6. Ciąża i laktacja

Na podstawie badań przedklinicznych i farmakokinetycznych nie wykazano szkodliwego działania produktu na matkę ani na płód. Brak jest jednak jakichkolwiek danych klinicznych.


Bifonazol można stosować w pierwszym trymestrze ciąży tylko po ocenie przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka.


Nie wiadomo czy bifonazol przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Przenikanie bifonazolu do mleka było badane u zwierząt. Bifonazol może być tylko stosowany u kobiet karmiących piersią, tylko po ocenie przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka. W okresie laktacji nie należy stosować bifonazolu w obrębie klatki piersiowej.


Badania niekliniczne nie wykazały, aby bifonazol wpływał negatywnie na płodność u samców lub samic.


4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt leczniczy Mycospor Onychoset nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


4.8. Działania niepożądane

Kontaktowe zapalenie skóry, maceracja skóry, łuszczenie skóry, zaburzenia w obrębie paznokcia, odbarwienie paznokcia, rumień, podrażnienie, świąd, wysypka.


Wszystkie działania niepożądane ustępowały po zakończeniu terapii produktem.


Bardzo rzadko obserwuje się uczulenie na plaster. Dlatego też w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Można zmienić rodzaj używanego plastra na inny lub zastosować gumową osłonkę na palec.


4.9. Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.


5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego, pochodne imidazolu i triazolu, w połączeniu z innymi lekami.

kod ATC: D 01 AC 60


Bifonazol jest pochodną imidazolu o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Bifonazol działa na dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne grzyby, takie jak np. Malassezia furfur oraz na Corynebacterium minutissimum.


Wartości MIC bifonazolu dla wymienionych wyżej gatunków grzybów mieszczą się w przedziale poniżej 0,062-4 (-16) μg/ml substratu. Wartości MIC bifonazolu dla poszczególnych gatunków wynoszą:


Dermatofity

0,031 - 0,5 μg/ml

Mucor circinelloides

4 μg/ml

Candida ssp.

0,23 – 20 μg/ml

Malassezia farfur

0,06 -1 μg/ml

Grzyby drożdżopodobne

4 - > 8 μg/ml

Z rodzaju Hyphomycetes

1 - > 8 μg/ml

Z rodzaju Dematiaceous

4 - 8 μg/ml


Na dermatofity, np. Trichophyton spp., bifonazol działa grzybobójczo. Bifonazol działa grzybobójczo w stężeniu około 5 μg/ml i po ekspozycji trwającej ponad 6 godzin. Na drożdżaki, np. Candida species bifonazol w stężeniu 1-4 μg/ml działa grzybostatycznie, natomiast w stężeniu 20 μg/ml działa grzybobójczo.


W stosunku do ziarniaków Gram-dodatnich – z wyjątkiem enterokoków – wartości MIC bifonazolu mieszczą się w przedziale od 4 do 16 μg/ml. Dla Corynebacterium spp. wartości MIC wynoszą od 0,5 do 2 μg/ml.


Przypadki występowania odmian grzybów pierwotnie opornych na bifonazol są bardzo rzadkie. Dotychczasowe badania nie wykazały rozwoju wtórnej oporności wśród szczepów pierwotnie wrażliwych.


Bifonazol hamuje syntezę ergosterolu na dwóch różnych poziomach, wyróżniając się w ten sposób zarówno spośród pochodnych imidazolu jak i innych leków przeciwgrzybiczych, które działają tylko na jednym poziomie. Hamowanie przez bifonazol syntezy ergosterolu prowadzi do strukturalnej i funkcjonalnej niewydolności błony cytoplazmatycznej.


Mocznik, jako składnik produktu wykazuje działanie keratolityczne.


Mocznik po zastosowaniu na paznokcie rozmiękcza keratynę zakażonego paznokcia, co umożliwia jego nieinwazyjne i bezbolesne usunięcie. Ponadto w badaniach in vitro wykazano, że mocznik zwiększa penetrację bifonazolu w zakażonych paznokciach nóg, przez co wzmaga działanie przeciwgrzybicze produktu.


5.2. Właściwości farmakokinetyczne


Wchłanianie

Bifonazol bardzo dobrze przenika do zakażonej warstwy skóry. Po upływie 6 godzin po zastosowaniu produktu, stężenie bifonazolu w różnych warstwach skóry wynosi od 1000 μg/cm3 w górnych warstwach naskórka (warstwa rogowa) do 5 μg/cm3 pc. w warstwie brodawkowatej. Wszystkie zanotowane stężenia mieszczą się w zakresie aktywności przeciwgrzybiczej.


Utrzymywanie się działania przeciwgrzybiczego bifonazolu badano na świnkach morskich – utrzymywało się ono przez 48 do 72 godzin po nałożeniu leku w postaci kremu.


Badania farmakokinetyczne po nałożeniu na nieuszkodzoną ludzką skórę wykazały, że tylko niewielka ilość bifonazolu ulega wchłonięciu (0,6 – 0,8 % dawki), a stężenia w osoczu mieściły się poniżej granicy wykrywalności (np. < 1 ng/ml). Zaobserwowano, że niewielkie ilości ulegają absorpcji wyłącznie po podaniu produktu na skórę objętą procesem zapalnym (odpowiednio 2 do 4 % dawki). Przy tak niskich stężeniach w osoczu (zazwyczaj poniżej 5 ng/ml) nie ma podstaw, aby spodziewać się wystąpienia jakichkolwiek działań ogólnoustrojowych po podaniu miejscowym.


Pomiary stężeń uzyskane w wyniku leczenia bifonazolem w postaci maści do paznokci były zawsze poniżej granicy oznaczalności bifonazolu (np. < 1 ng/ml).


Bifonazol przenika przez barierę łożyskową u szczurów.
5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu jednorazowym i genotoksyczności nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. W badaniach toksyczności po doustnym podaniu wielokrotnym obserwowano wpływ na wątrobę (indukowanie enzymów, zwyrodnienie tłuszczowe), jednak tylko w przypadku narażenia przekraczającego maksymalne narażenie człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej. Nie przeprowadzono badań potencjalnego działania rakotwórczego bifonazolu.


W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję u szczurów i królików doustne dawki leku równe lub większe 30 mg/kg m.c. powodowały embrio- i fetotoksyczność, w tym również śmiertelność. Biorąc pod uwagę małe wchłanianie substancji czynnej przez skórę, wyniki te mają niewielkie znaczenie w praktyce klinicznej. Nie zaobserwowano upośledzenia płodności samców lub samic szczurów, którym podawano doustne dawki do 40 mg/kg mc.


Toksyczność po podaniu jednorazowym, toksyczność po podaniu wielokrotnym

Toksyczność po doustnym podaniu jednorazowym bifonazolu (LD50) jest większa niż 2000 mg/kg mc. u myszy i szczurów, podczas gdy u królików i psów wynosi ponad 500 mg/kg mc.

Na podstawie standardowych badań toksyczności i genotoksyczności pojedynczej dawki, badania przedkliniczne nie wykazały szczególnych zagrożeń dla ludzi.

W badaniach po doustnym podaniu zwielokrotnionej toksycznej dawki, zaobserwowano oznaki indukcji enzymatycznej oraz stłuszczenia wątroby. Nie przeprowadzono badań rakotwórczych dotyczących bifonazolu.


Tolerancję bifonazolu w postaci maści, testowano u królików w badaniu naskórnej toksyczności podostrej. Zastosowanie dawki 300 mg maści/kg mc. (co odpowiada 3 mg bifonazolu i 120 mg mocznika/kg mc.) nie udowodniło specyficznego działania substancji czynnych, uszkadzającego skórę czy narządy wewnętrzne. W szczególności, w obrębie fragmentów skóry poddawanych terapii nie wystąpiły owrzodzenia. Tolerancja miejscowa bifonazolu w postaci maści była dobra.Wpływ na reprodukcję

W badaniach toksykologicznych przeprowadzonych na królikach i szczurach, po zastosowaniu doustnych dawek bifonazolu 30 mg/kg mc. i większych, zaobserwowano toksyczne działanie na płód i embriotoksyczność, wystąpiły także przypadki zgonów.

Badania dotyczące płodności u szczurów po podaniu doustnym do 40 mg/kg mc. nie potwierdziły wpływu na płodność osobników męskich i żeńskich.


Działanie mutagenne

Żaden z przeprowadzonych testów, w celu zbadania potencjalnego działania mutagennego bifonazolu, nie wykazał takiego działania.


6. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Wosk biały, wazelina biała, lanolina


6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.


6.3. Okres ważności

3 lata


6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.


6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Dostępne opakowanie to zestaw zawierający:

- tubę aluminiową zawierającą 10 g maści,

- wyciskarkę do maści,

- 15 szt. plastrów,

- skrobak do paznokci.

Całość jest umieszczona w tekturowym pudełku.


6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania


  1. Nogę lub rękę umyć w ciepłej wodzie, dokładnie osuszyć.

  2. Wsunąć zagiętą końcówkę tuby w szczelinę plastikową walca, a następnie umieścić go razem z tubą w oprawce wyciskarki. Wolno przekręcać walec w prawo aż do uzyskania paska maści o długości odpowiedniej do pokrycia dotkniętego grzybicą paznokcia.

  3. Nanieść maść na chorobowo zmienione paznokcie. Nie wcierać.

  4. Połową plastra pokryć paznokieć. Uwaga! Dla małych paznokci listek plastra można podzielić na mniejsze części.

  5. Boczne części plastra pokryte klejem przykleić do dolnej powierzchni palca.

  6. Drugą połową plastra pokryć spód palca.

  7. W ten sposób paznokieć będzie całkowicie zaklejony. Opatrunek pozostawić na 24 godziny.

  8. Po upływie 24 godzin zdjąć plaster. Rękę lub nogę moczyć przez 10 minut w ciepłej wodzie i dokładnie osuszyć.

  9. Za pomocą skrobaka ostrożnie usunąć rozmiękczoną warstwę zakażonego paznokcia.


7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa


8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie R/3731


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.10.1995, 20.11.2000, 22.01.2005, 26.09.2005, 22.09.2006, 29.07.2008


  1. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


2010-10-29

5