OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Aromasin, 25 mg, tabletki powlekane

Exemestanum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


1 tabletka zawiera 25 mg eksemestanu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera sacharozę.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane


15 tabletek kod EAN: 5909990826216

20 tabletek kod EAN: 5909990826223

30 tabletek kod EAN: 5909990826230

90 tabletek kod EAN: 5909990826247

100 tabletek kod EAN: 5909990826254

120 tabletek kod EAN: 59099908262615. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Stosować według wskazań lekarza.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Wielka Brytania12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


826213. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


aromasinMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Aromasin, 25 mg, tabletki powlekane

Exemestanum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNELogo firmy Pfizer


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


{RODZAJ OPAKOWANIA}1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


{Nazwa (własna) moc postać farmaceutyczna}


<{Nazwa (własna) i nazwy produktów związanych (patrz Aneks I) moc postać farmaceutyczna}>

<[Patrz Aneks I - Do uzupełnienia na szczeblu krajowym]> [For referral procedures]


{Substancja(e) czynna(e)}

{Droga podania}2. SPOSÓB PODAWANIA3. TERMIN WAŻNOŚCI

[For terms on Batch number and Expiry date see Appendix IV]4. NUMER SERII

[For terms on Batch number and Expiry date see Appendix IV]5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


<[Do uzupełnienia na szczeblu krajowym]> [For referral procedures, as appropriate]6. INNE