INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Velastina 1,5 mg kapsułki, twarde

Rivastigminum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda kapsułka zawiera 1,5 mg rywastygminy w postaci rywastygminy wodorowinianu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Kapsułki, twarde zawierają lecytynę sojową.

Należy zapoznać się z ulotką, aby uzyskać więcej informacji.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 kapsułek, twardych - 5909990816200


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Należy połykać w całości bez rozgniatania czy otwierania.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17493


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Velastina 1,5 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Velastina 1,5 mg kapsułki, twarde

Rivastigminum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Polfa Pabianice S.A.


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Nr serii:


5. INNE