INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zulbex, 10 mg, tabletki dojelitowe


Rabeprazolum natricum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka dojelitowa zawiera 10 mg rabeprazolu sodowego, co odpowiada 9,42 mg rabeprazolu.3. WYKAZ SUBTANCJI POMOCNICZYCH
4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


14 tabletek dojelitowych Kod EAN: 5909990813889
28 tabletek dojelitowych Kod EAN: 59099908138965. SPOSÓB I DROGA PODAWANIA


Tabletek nie należy kruszyć ani żuć.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1741813. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Zulbex 10 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zulbex, 10 mg, tabletki dojelitowe


Rabeprazolum natricum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


KRKA3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot5. INNE