ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Topiramate Torrent 400 mg tabletki powlekane


Topiramat

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Topiramate Torrent i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Topiramate Torrent

  3. Jak stosować lek Topiramate Torrent

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Topiramate Torrent

  6. Inne informacje.


  1. CO TO JEST LEK TOPIRAMATE TORRENT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Topiramate Torrent należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpadaczkowymi. Jest on stosowany:  1. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TOPIRAMATE TORRENT


Kiedy nie stosować leku Topiramate Torrent


Jeśli pacjent nie jest pewny, czy którykolwiek z opisanych powyżej objawów go dotyczy, powinien przed zastosowaniem leku Topiramate Torrent zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Topiramate Torrent

Przed zastosowaniem leku Topiramate Torrent należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli występują:


Jeśli pacjent nie jest pewny, czy którykolwiek z opisanych powyżej objawów go dotyczy, powinien przed zastosowaniem leku Topiramate Torrent zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ważne jest, aby pacjent nie zaprzestał przyjmowania leku bez porozumienia z lekarzem prowadzącym.

Pacjent powinien porozumieć się z lekarzem prowadzącym przed przyjęciem jakiegokolwiek leku zawierającego topiramat, wydanego mu jako zamiennik leku Topiramate Torrent.

W trakcie stosowania leku Topiramate Torrent pacjent może stracić na wadze, dlatego w trakcie leczenia tym lekiem należy regularnie kontrolować masę ciała. Jeśli pacjent traci zbyt dużo na wadze lub gdy dziecko przyjmujące ten lek nie przybiera wystarczająco na wadze, należy porozumieć się z lekarzem prowadzącym.

U niewielkiej liczby osób, u których stosowano leki przeciwpadaczkowe, takie jak lek Topiramate Torrent, występowały myśli o zrobieniu sobie krzywdy lub popełnieniu samobójstwa. Jeśli kiedykolwiek wystąpią takie myśli, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Topiramate Torrent z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, łącznie z preparatami witaminowymi i produktami ziołowymi. Lek Topiramate Torrent może wchodzić w interakcje z innymi lekami. W związku z tym niekiedy należy dostosować dawkę przyjmowanych przez pacjenta leków lub odpowiednio zmienić dawkę leku Topiramate Torrent.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę w razie stosowania:


Należy powiadomić lekarza, jeśli podczas stosowania środków antykoncepcyjnych razem z lekiem Topiramate Torrent nastąpiła zmiana w przebiegu krwawień miesięcznych.

Należy zachować listę wszystkich przyjmowanych leków. Podczas rozpoczynania terapii nowym lekiem należy tę listę pokazać lekarzowi i farmaceucie.

Stosowanie innych leków, takich jak leki przeciwpadaczkowe, rysperydon, lit, hydrochlorotiazyd, metformina, pioglitazon, gliburyd, amitryptylina, propranolol, diltiazem, wenlafaksyna, flunaryzyna, należy przedyskutować z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy powyższy tekst go dotyczy, powinien przed zastosowaniem leku Topiramate Torrent zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Topiramate Torrent z jedzeniem i piciem

Lek Topiramate Torrent można przyjmować z pokarmem lub bez. Należy pić dużo płynów w czasie dnia, aby zapobiec tworzeniu się kamieni nerkowych podczas stosowania leku Topiramate Torrent. W trakcie stosowania leku Topiramate Torrent należy unikać picia alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży, w przypadku prób zajścia w ciążę lub w okresie karmienia piersią należy przed zastosowaniem leku Topiramate Torrent porozmawiać z lekarzem. Lekarz zadecyduje, czy w takim przypadku można zastosować lek Topiramate Torrent. Jeśli lek Topiramate Torrent jest stosowany w okresie ciąży, podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwpadaczkowych istnieje ryzyko uszkodzenia płodu. Należy upewnić się co do posiadania odpowiedniej wiedzy na temat ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku Topiramate Torrent w leczeniu padaczki w czasie ciąży.

Nie należy stosować leku Topiramate Torrent w zapobieganiu migrenie przez kobiety w ciąży oraz kobiety w okresie rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji.

Matki, które przyjmują lek Topiramate Torrent w okresie karmienia piersią, muszą niezwłocznie poinformawać lekarza, gdy tylko zauważą jakąkolwiek zmianę w zachowaniu ich dzieci.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas stosowania leku Topiramate Torrent mogą się pojawić zawroty głowy, zmęczenie i zaburzenia wzroku. Przed poradą lekarską nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani posługiwać się narzędziami.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Topiramate Torrent

Topiramate Torrent zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


  1. JAK STOSOWAĆ LEK TOPIRAMATE TORRENT


Lek Topiramate Torrent należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości, należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Topiramate TorrentPrzedawkowanie może wystąpić również w przypadku stosowania innych leków z lekiem Topiramate Torrent.

Pominięcie zastosowania leku Topiramate Torrent


Przerwanie stosowania leku Topiramate Torrent

Nie należy przerywać leczenia, chyba że zalecił to lekarz. Po zaprzestaniu terapii mogą powrócić objawy choroby podstawowej. Jeśli lekarz podejmie decyzję o zaprzestaniu leczenia, dawka leku może być zmniejszana stopniowo przez okres kilku dni.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Topiramate Torrent może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często: (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

często: (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)

niezbyt często: (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

bardzo rzadko: (występujące rzadziej niż 1 na 10 000 pacjentów)

nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo częste działania niepożądane:


Częste działania niepożądane:Niezbyt częste działania niepożądane:


Rzadkie działania niepożądane:


Działania niepożądane, których częstość jest nieznana:


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TOPIRAMATE TORRENT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Topiramate Torrent po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30˚C.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. Farmaceutę co zrobić z lekami, których już nie potrzebuje. Środki te przyczynią się do ochrony środowiska.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Topiramate Torrent

Substancją czynną leku jest topiramat.

Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg topiramatu.


Inne składniki leku Topiramate Torrent 400 mg wymieniono poniżej.

Rdzeń tabletki:

laktoza jednowodna

celuloza mikrokrystaliczna

skrobia żelowana, kukurydziana

karboksymetyloskrobia (typ A)

krzemionka koloidalna bezwodna

talk

magnezu stearynian


Skład otoczki:

hypromeloza 2910 (6cps)

makrogol 400

tytanu dwutlenek (E171)


Jak wygląda lek Topiramate Torrent i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane barwy białej lub białawej, okrągłe, obustronnie wypukłe ze ściętą krawędzią, ze skrzyżowanymi liniami podziału po obu stronach.


Opakowania:

Topiramate Torrent 400 mg jest dostępny w blistrach po

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 200 tabletek powlekanych.


Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Torrent Pharma GmbH

Suedwestpark 50

90449 Nürnberg

Niemcy

Tel. +49 (0) 911 4302 970

Faks +49 (0) 911 4302 971

e-mail: [email protected]


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

NL: Topiramaat Torrent 400 mg Filmomhulde tableten

DE: Topiramat Torrent 400 mg Filmtabletten

IT: Topiramate Torrent 400 mg Compresse rivestite con film

LT: Topiramate Torrent 400 mg Plėvele dengtos tabletės

RO: Nextop 400 mg Comprimate filmate

Data zatwierdzenia ulotki {2010-10-15}.

[Do uzupełnienia na szczeblu krajowym]