INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe zawierające blistry1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Topiramate Torrent 50 mg tabletki powlekane


Topiramat


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg topiramatu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę.

Patrz także ulotka.


4. PostaĆ farmaceutycznA I zawartoŚĆ opakowania


Tabletki powlekane


10 tabletek powlekanych

14 tabletek powlekanych

20 tabletek powlekanych

28 tabletek powlekanych

30 tabletek powlekanych

50 tabletek powlekanych

56 tabletek powlekanych

60 tabletek powlekanych

84 tabletek powlekanych

90 tabletek powlekanych

100 tabletek powlekanych

200 tabletek powlekanych


Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.


5. Sposób i droga (S) podawania


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE produktu leczniczego musi być przechowywane w miejscu niedostępnym i niewidocznym DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, jeśli Konieczne8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. warunki przechowywania


Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.10. Specjalne środki ostrożności przy usuwaniu niewykorzystanych produktów leczniczych lub odpadów pochodzących z takich produktów leczniczych, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES Podmiotu odpowiedzialnego


Torrent Pharma GmbH

Suedwestpark 50

90449 Nürnberg

Niemcy12. NUMER (Numery) pozwolenia(Ń) na dopuszczenie do obrotu


Pozwolenie nr 1740713. NUMER SERII


Nr serii (Lot)14. kategoria dostĘpnoŚci


Rp - lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA uŻycia16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Topiramate Torrent 50 mgKod EAN UCC

10 tabletek powlekanych. 5909990811342

14 tabletek powlekanych5909990811359

20 tabletek powlekanych5909990811366

28 tabletek powlekanych5909990811373

30 tabletek powlekanych5909990811380

50 tabletek powlekanych5909990811397

56 tabletek powlekanych5909990811403

60 tabletek powlekanych5909990811434

84 tabletek powlekanych5909990811441

90 tabletek powlekanych5909990811458

100 tabletek powlekanych5909990811465

200 tabletek powlekanych 5909990811472