INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Tekturowe pudełko


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tulip 40 mg

40 mg, tabletki powlekane

(Atorvastatinum)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny w postaci atorwastatyny wapniowej.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka powlekana


30 tabletek powlekanych

Kod EAN:

5909990810161


60 tabletek powlekanych

Kod EAN:

5909990810178


90 tabletek powlekanych

Kod EAN:

5909990810185
5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse10

6250 Kundl, Austria12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1737213. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Tulip 40 mg
Logo Sandoz