INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Imipenem/Cilastatin Kabi 500 mg/500 mg, 500 mg + 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Imipenemum + Cilastatinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda fiolka zawiera 500 mg imipenemu (w postaci 530 mg imipenemu jednowodnego) oraz 500 mg cylastatyny (w postaci 530 mg cylastatyny sodowej).

Stężenie przygotowanego roztworu wynosi 5 mg/ml.

Każda fiolka zawiera 37,5 mg sodu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancja pomocnicza: wodorowęglan sodu.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Proszek 500 mg + 500 mg w fiolce o objętości 20 ml

10 fiolek po 20 ml5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Wyłącznie do jednorazowego podania dożylnego.

Przygotowany roztwór (po rozcieńczeniu) należy natychmiast użyć.

Wszelkie pozostałości roztworu należy wyrzucić.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:

Przygotowany roztwór (po rozcieńczeniu) należy natychmiast użyć.9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać fiolkę w tekturowym pudełku, w celu ochrony przed światłem.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2

01-209 Warszawa12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1738113. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM((logo podmiotu odpowiedzialnego))((kod EAN)) 5909990805600
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


FIOLKA1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Imipenem/Cilastatin Kabi 500 mg/500 mg, 500 mg + 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Imipenemum + Cilastatinum

Podanie dożylne2. SPOSÓB PODAWANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:

Przygotowany roztwór (po rozcieńczeniu) należy natychmiast użyć.

Wyłącznie do jednorazowego użycia.4. NUMER SERII


Nr serii:5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


Fiolka o objętości 20 ml zawiera 500 mg imipenemu i 500 mg cylastatyny.6. INNE


Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
3