ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Fenistil, 1 mg/g, żel

Dimetindeni maleas


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Fenistil, żel ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

  • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po siedmiu dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Fenistil i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenistil

  3. Jak stosować lek Fenistil

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Fenistil

  6. Inne informacje


1. Co to jest lek Fenistil i w jakim celu się go stosuje

Lek Fenistil ma postać żelu do stosowania na skórę. Fenistil zawiera substancję czynną dimetyndenu maleinian, który hamuje działanie histaminy – związku odpowiedzialnego za reakcje alergiczne.

Lek stosowany na skórę działa miejscowo przeciwuczuleniowo, silnie przeciwświądowo (z wyłączeniem świądu cholestatycznego), zmniejsza obrzęk, łagodzi podrażnienia.

Wykazuje miejscowe właściwości znieczulające. Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę.


Wskazania do stosowania :

Świąd towarzyszący chorobom skóry, pokrzywce, ukąszeniom owadów, oparzeniom słonecznym, powierzchownym oparzeniom skóry (pierwszego stopnia).


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenistil


Kiedy nie stosować leku Fenistil

- w przypadku nadwrażliwości na dimetyndenu maleinian lub na którykolwiek ze składników leku,

- w przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fenistil

W przypadku stosowania leku Fenistil na rozległą powierzchnię skóry, należy unikać ekspozycji miejsc nim pokrytych na działanie promieni słonecznych.

Należy unikać stosowania leku u małych dzieci na duże powierzchnie skóry, zwłaszcza w przypadkach zranień, oparzeń i stanów zapalnych skóry.


Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty

Nie są znane interakcje leku Fenistil z innymi lekami.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie stosować leku Fenistil w czasie pierwszych trzech miesięcy ciąży. Jeżeli w opinii lekarza konieczne jest zastosowanie leku w pozostałym okresie ciąży, nie należy stosować go na rozległą powierzchnię skóry, zwłaszcza przy jej zranieniach i stanach zapalnych.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie stosować w okresie karmienia piersią na brodawki sutków.

Jeżeli w opinii lekarza konieczne jest zastosowanie leku w okresie karmienia piersią, nie należy stosować go na rozległą powierzchnię skóry, zwłaszcza przy jej zranieniach i stanach zapalnych.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Fenistil stosowany na skórę nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Fenistil

Ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku i glikolu propylenowego, lek może powodować podrażnienie skóry.


3. Jak stosować lek Fenistil

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować 2 do 4 razy na dobę, pokrywając cienką warstwą żelu zmienioną chorobowo i swędzącą powierzchnię skóry.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fenistil

Nie odnotowano przypadków przedawkowania żelu Fenistil stosowanego miejscowo na skórę.

W razie połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.


Pominięcie zastosowania leku Fenistil

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Fenistil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) może wystąpić łagodne i przemijające pieczenie skóry i jej suchość, a w pojedynczych przypadkach podrażnienie skóry. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie żelu i zwrócić się po poradę do lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


5. Jak przechowywać lek Fenistil

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25C. Chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Inne informacje

Co zawiera lek Fenistil


Jak wygląda lek Fenistil i co zawiera opakowanie

Lek Fenistil ma postać żelu.


Dostępne opakowania leku to tuba zawierająca 20 g, 30 g, 50 g, 80 g lub 100 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy


Data zatwierdzenia ulotki: 16.09.2010r.


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Novartis Consumer Health

ul. Bokserska 66

02-690 Warszawa

(022) 375 75 75