INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


TEKTUROWE PUDEŁKO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Septolete plus

(10 mg + 2 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej

Benzocainum + Cetylpyridinii chloridum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


1 ml roztworu do stosowania w jamie ustnej zawiera 10 mg benzokainy i 2 mg chlorku cetylopirydyniowego.3. WYKAZ SUBTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: etanol (96 %), glicerol (E 422), sacharyna sodowa (E 954), olejek miętowy, woda oczyszczona.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 ml Kod EAN: 59099908165525. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustnie.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Sposób podawania

1. Przed użyciem należy zdjąć plastikową nakładkę.

2. Otworzyć szeroko usta, nakierować końcówkę wylotową w stronę gardła i nacisnąć głowicę pojemnika z aerozolem. Podczas rozpylania leku należy wstrzymać oddech.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25C, w oryginalnym opakowaniu.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1737413. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Działa odkażająco

oraz

łagodzi ból w lekkich zakażeniach jamy ustnej i gardła.


Septolete plus, aerozol do stosowania w jamie ustnej, stosuje się w celu odkażania i łagodzenia bólu w lekkich zakażeniach jamy ustnej i gardła.


Dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: W celu uzyskania pojedynczej dawki należy nacisnąć głowicę pojemnika z aerozolem dwa razy. Dawkę można powtarzać co 2 - 3 godziny, do 8 razy na dobę.


Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania leku Septolete plus u dzieci w wieku do 12 lat.16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Septolete plus 10 mg + 2 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Butelka z HDPE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Septolete plus

(10 mg + 2 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej

Benzocainum + Cetylpyridinii chloridum2. SPOSÓB PODAWANIA
3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


30 ml6. INNE


KRKA


Działa odkażająco

oraz

łagodzi ból w lekkich zakażeniach jamy ustnej i gardła.