INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Epitrigine 50 mg tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

Lamotriginum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej zawiera 50 mg lamotryginy.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej kod EAN 5909990334957


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Tabletki mogą być żute, rozpuszczane w niewielkiej ilości wody (tak, aby pokryła całą tabletkę) lub połykane w całości z niewielką ilością wody.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


+pharma arzneimittel gmbh

Hafnerstraße 211

A-8054 Graz

Austria


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr 11736


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Epitrigine 50 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


Blister Aluminium/PVDC1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Epitrigine 50 mg tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

Lamotriginum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


[logo] +pharma arzneimittel gmbh


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Nr serii:


5. INNE