INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ceftazidime Pfizer, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań


Ceftazidimum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda fiolka zawiera 582,4 mg pięciowodnego ceftazydymu, co odpowiada 500 mg ceftazydymu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera sodu węglan bezwodny. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.

Każda fiolka zawiera 13 mg (0,56 mmol) sodu.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań


1 fiolka Kod EAN: 5909990805709

5 fiolek Kod EAN: 5909990805730

10 fiolek Kod EAN: 59099908057475. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie domięśniowe lub dożylne po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przed otwarciem: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu i rozpuszczeniu: zawartość fiolki należy zużyć natychmiast.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Wielka Brytania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17346


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lz - Lek stosowany pod ścisłym nadzorem lekarza.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEMINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Fiolka


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ceftazidime Pfizer, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań


Ceftazidimum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda fiolka zawiera 582,4 mg pięciowodnego ceftazydymu, co odpowiada 500 mg ceftazydymu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera sodu węglan bezwodny. Każda fiolka zawiera 13 mg (0,56 mmol) sodu.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie domięśniowe lub dożylne po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przed otwarciem: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu i rozpuszczeniu: zawartość fiolki należy zużyć natychmiast.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Pfizer logo12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU13. NUMER SERII


Lot:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM