INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ceftazidime Pfizer, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań


Ceftazidimum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda fiolka zawiera 1,1648 g pięciowodnego ceftazydymu, co odpowiada 1 g ceftazydymu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera sodu węglan bezwodny. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.

Każda fiolka zawiera 26 mg (1,13 mmol) sodu.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań


1 fiolka Kod EAN: 5909990805785

5 fiolek Kod EAN: 5909990805792

10 fiolek Kod EAN: 59099908058085. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie domięśniowe lub dożylne po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przed otwarciem: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu i rozpuszczeniu: zawartość fiolki należy zużyć natychmiast.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Wielka Brytania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17347


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lz - Lek stosowany pod ścisłym nadzorem lekarza.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Fiolka


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ceftazidime Pfizer, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań


Ceftazidimum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda fiolka zawiera 1,1648 g pięciowodnego ceftazydymu, co odpowiada 1 g ceftazydymu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera sodu węglan bezwodny. Każda fiolka zawiera 26 mg (1,13 mmol) sodu.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie domięśniowe lub dożylne po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przed otwarciem: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu i rozpuszczeniu: zawartość fiolki należy zużyć natychmiast.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Pfizer logo12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU13. NUMER SERII


Lot:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM