INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Arkolamyl, 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Olanzapinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 15 mg olanzapiny


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z ulotką.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej 5909990799824

30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej 5909990799831

56 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej 5909990799848

84 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5909990799855


5. SPOSÓB I DROGA(i ) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Do stosowania doustnego.

  1. Oddzielić wydzielony kwadrat od blistra.

  2. Ostrożnie odkleić tylną folię.

  3. Delikatnie wycisnąć tabletkę z blistra.

  4. Umieścić tabletkę w jamie ustnej.


6. ostrzeżenie dotyczące przechowywania produktu

leczniczego w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieciLek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Generics [UK] Limited.

Station Close, Potters Bar,

Herts EN6 1 TL

Wielka Brytania


12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1730413. NUMER SERII


Lot


14. kategoria dostępności


Rp - lek wydawany na receptę15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Arkolamyl, 15 mg
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB PASKACH


Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Arkolamyl, 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Olanzapinum


2. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Generics [UK] Limited.3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


Lot


5. INNE