INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO KARTONOWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cataflam 50

50 mg

tabletki powlekane

Diclofenacum kalicum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg diklofenaku potasowego.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera sacharozę (dodatkowe informacje – patrz ulotka).4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


10 tabletek powlekanych5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w opakowaniu bezpośrednim w celu ochrony przed wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D – 90429 Nürnberg

Niemcy12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr R/3707

Kod EAN: 590999037071913. NUMER SERII


Nr serii (Lot)14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Cataflam 50 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


SASZETKA1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cataflam 50

50 mg

tabletki powlekane

Diclofenacum kalicum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Novartis Pharma GmbH3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot


5. INNE