INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cognezil, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej


Donepezili hydrochloridum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10 mg donepezylu chlorowodorku.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę i aspartam.

Należy zapoznać się z treścią ulotki w celu uzyskania dalszych informacji.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej


28 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej kod EAN 5909990799053


30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej kod EAN 5909990799060


56 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej kod EAN 5909990799084


60 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej kod EAN 59099907990915. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praga 4

Republika Czeska12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1729013. NUMER SERII


Numer serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Cognezil 10 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnejMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cognezil, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej


Donepezili hydrochloridum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE