INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

(pudełko tekturowe)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


ESPRITAL 30

30 mg, tabletki powlekane

(Mirtazapinum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 tabletka powlekana zawiera 30 mg mirtazapiny


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę jednowodną.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 tabletek powlekanych


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Niezużyty lek należy zwrócić do apteki.


  1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Praha 10, Republika Czeska.


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 11682


13. NUMER SERII


Numer serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Esprital 30

((kod EAN: 5909990223732))

Zentiva ((logo))


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

(blister)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


ESPRITAL 30

30 mg, tabletki powlekane

(Mirtazapinum)


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Zentiva (logo)

3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Numer serii:


  1. INNE