ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKANICORETTE MICROTAB LEMON

2 mg, tabletki podjęzykowe

Nicotinum


NICORETTE MICROTAB LEMON

4 mg, tabletki podjęzykowe

Nicotinum


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Nicorette Microtab Lemon ostrożnie.Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Nicorette Microtab Lemon i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nicorette Microtab Lemon

3. Jak stosować lek Nicorette Microtab Lemon

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Nicorette Microtab Lemon

6. Inne informacje1. Co to jest lek Nicorette Microtab Lemon i w jakim celu się go stosuje


Opis działania

Gdy nikotyna przestaje być regularnie dostarczana do organizmu, zaczynają pojawiać się różne objawy wynikające z odstawienia nikotyny, między innymi takie jak drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia snu. Za pomocą leku Nicorette Microtab Lemon można im zapobiec lub je osłabić, dostarczając do organizmu w krótkim okresie niewielkie dawki nikotyny. Podczas zażywania tabletek podjęzykowych nikotyna jest uwalniana oraz wchłaniana w jamie ustnej i dostarczana do całego organizmu. Ta dawka nikotyny jest wystarczająca, aby zmniejszyć chęć zapalenia papierosa. W odróżnieniu od papierosów lek Nicorette Microtab Lemon nie zawiera szkodliwych substancji smolistych ani tlenku węgla.


Wskazania do stosowania

Produkt Nicorette Microtab Lemon wskazany jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nicorette Microtab Lemon


Kiedy nie stosować leku Nicorette Microtab Lemon


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nicorette Microtab Lemon

Przed zastosowaniem leku Nicorette Microtab Lemon należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:


Dane dotyczące leczenia osób poniżej 18 lat lekiem Nicorette Microtab Lemon są ograniczone.

Niektórzy pacjenci mogą kontynuować stosowanie leku Nicorette Microtab Lemon dłużej niż zalecany okres leczenia, lecz potencjalne ryzyko długotrwałego stosowania jest znacznie mniejsze niż ryzyko związane z powrotem do palenia tytoniu.


Stosowanie leku Nicorette Microtab Lemon z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Zaprzestanie palenia może wymagać modyfikacji ich dawkowania.

W następstwie zaprzestania palenia (z zastosowaniem nikotynowej terapii zastępczej lub bez niej) może być wymagana zmiana dawkowania niektórych przyjmowanych leków. Jeśli przyjmowana jest teofilina, takryna, klozapina, insulina, imipramina, olanzapina, ropinirol, klomipramina lub fluwoksamina, flekainid i pentazocyna, należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem tabletek podjęzykowych Nicorette Microtab Lemon.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Należy zaprzestać palenia tytoniu w okresie ciąży.

Nikotyna przenika do mleka matki w niewielkich ilościach mogących oddziaływać na niemowlę nawet w niewielkich dawkach. Aby zmniejszyć narażenie dziecka, lek Nicorette Microtab Lemon należy stosować bezpośrednio po karmieniu piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nicorette Microtab Lemon

Lek Nicorette Microtab Lemon zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów

z fenyloketonurią.3. Jak stosować lek Nicorette Microtab Lemon

Dzieci i młodzież

Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku Nicorette Microtab Lemon u osób poniżej 18 lat.

Dane dotyczące leczenia osób z tej grupy wiekowej produktem Nicorette Microtab Lemon są ograniczone.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Tabletki podjęzykowe Nicorette Microtab Lemon należy umieścić pod językiem, gdzie będą się powoli rozpuszczać (przez około 30 minut). Nie należy żuć ani połykać tabletek podjęzykowych.
W początkowym okresie leczenia może wystąpić podrażnienie jamy ustnej i gardła. Większość pacjentów przyzwyczaja się do powyższych reakcji po pierwszych dniach leczenia.

Należy indywidualnie dostosować dawkę początkową preparatu do stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny.

U pacjentów słabo uzależnionych należy stosować tabletki 2 mg.

U bardzo uzależnionych pacjentów (Test Fagerströma uzależnienia nikotynowego (FTND) 6 lub palenie 20 papierosów/dobę) lub u pacjentów, którzy nie zaprzestali palenia tytoniu po zastosowaniu tabletek podjęzykowych 2 mg, należy rozpocząć leczenie tabletkami 4 mg. Dwie tabletki 2 mg mogą być używane jako alternatywa dla jednej tabletki 4 mg.

Początkowo należy stosować 1 tabletkę co 1 do 2 godzin. Zwykle stosuje się od 8 do 12 tabletek o odpowiedniej dawce na dobę. Dobowa dawka preparatu nie może być większa niż 20 tabletek po 4 mg lub 40 tabletek po 2 mg.

Zaprzestanie palenia

Tabletki należy stosować przynajmniej przez 3 miesiące. Następnie należy rozpocząć stopniowe odstawianie tabletek. Leczenie powinno zostać zakończone, gdy dawka zostanie zmniejszona do 1 - 2 tabletek na dobę.

Ograniczenie palenia mające prowadzić do zaprzestania palenia

Lek Nicorette Microtab Lemon ułatwia ograniczenie ilości wypalanych dziennie papierosów osobom, które nie chcą lub nie są w stanie rzucić nałogu w sposób nagły.

Aby wydłużyć odstępy pomiędzy paleniem oraz w celu maksymalnego zmniejszenia ilości wypalanych papierosów, tabletki należy stosować w okresach pomiędzy wypalanymi papierosami w momencie pojawienia się chęci zapalenia papierosa. Jeśli po 6 tygodniach nie osiągnie się zmniejszenia ilości wypalanych papierosów w ciągu doby, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy rozważyć próbę zaprzestania palenia, kiedy tylko będzie się na nią gotowym, ale nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Jeżeli w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie jest możliwa poważna próba zaprzestania palenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Na ogół regularne stosowanie tabletek podjęzykowych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie jest zalecane. Niektórzy byli palacze mogą wymagać dłuższego leczenia przy pomocy tabletek, aby uniknąć powrotu do palenia. Niewykorzystane tabletki należy zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego.

Należy korzystać z porad grup wsparcia, gdyż mogą one wspomóc proces rzucania palenia i pomóc zakończyć terapię sukcesem.

Czasowa abstynencja

Tabletki należy stosować podczas przerw między wypalanymi papierosami, gdy pojawia się chęć zapalenia, na przykład w miejscach, gdzie palenie jest zabronione lub w innych sytuacjach, w których chce się uniknąć palenia.

Instrukcja obsługi

Tabletki podjęzykowe Nicorette Microtab Lemon wyjmuje się z blistrów rozrywając perforację na środku blistra a następnie odpowiednie nacięcie w blistrze w celu wyjęcia tabletki.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nicorette Microtab Lemon

Nadużywanie nikotyny zarówno podczas terapii zastępczej i (lub) palenia może spowodować wystąpienie objawów przedawkowania.

Objawy przedawkowania są takie same jak po ostrym zatruciu nikotyną i obejmują nudności, nadmierne ślinienie, ból brzucha, biegunkę, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Po dużych dawkach objawom tym może towarzyszyć niedociśnienie, słabe
i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść krążeniowa i uogólnione drgawki.

Dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe podczas leczenia mogą powodować objawy ciężkiego zatrucia u małych dzieci i mogą być śmiertelne.

Postępowanie w razie przedawkowania

Należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny, pacjent powinien być leczony objawowo. Jeżeli będzie to konieczne, należy zastosować sztuczne oddychanie z użyciem tlenu. Węgiel aktywowany zmniejsza żołądkowo-jelitowe wchłanianie nikotyny.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Nicorette Microtab Lemon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Nicorette Microtab Lemon może powodować działania niepożądane podobne do tych związanych ze stosowaniem nikotyny w inny sposób. Głównie zależą one od dawki nikotyny.

Większość zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Nicorette Microtab Lemon występuje w ciągu pierwszych 3 - 4 tygodni po rozpoczęciu leczenia.

Zgłaszane działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Nicorette Microtab Lemon obejmują:


Układ Częstość* Zgłaszane działanie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego:

Często:

Zawroty głowy, bóle głowy


Zaburzenia serca:

Często:

Bardzo rzadko:

Kołatanie serca

Przejściowe migotanie przedsionków


Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:


Często:

Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często:

Uczucie dyskomfortu, czkawka, nudności


Zaburzenia ogólne i stany
w miejscu podania:

Często:Rzadko:


Ból jamy ustnej i gardła, suchość w jamie ustnej, uczucie gorąca w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej nosa

Reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy* Bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000).

Niektóre objawy, takie jak zawroty i bóle głowy, bezsenność, mogą być związane z objawami odstawiennymi występującymi po zaprzestaniu palenia. Częściej pojawiające się owrzodzenia jamy ustnej, przypominające afty, mogą wystąpić w związku z zaprzestaniem palenia. Ich przyczyna jest nieznana.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.5. Jak przechowywać lek Nicorette Microtab Lemon


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Nicorette Microtab Lemon po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje


Co zawiera lek Nicorette Microtab Lemon

Substancją czynną leku jest nikotyna. Jedna tabletka zawiera dwuwodny dwuwinian nikotyny w ilości równoważnej odpowiednio 2 mg lub 4 mg nikotyny.

Inne składniki leku to: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, metyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna krzemowa (celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna), magnezu stearynian, aromat cytrynowy, aspartam, aromat korygujący smak.


Jak wygląda lek Nicorette Microtab Lemon i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 30 lub 100 tabletek podjęzykowych z tekturowym etui i ulotką.

Tabletki pakowane są w blistry po 10 tabletek podjęzykowych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB, SE-251 09 Helsingborg, Szwecja.

Wytwórca: McNeil AB, Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Szwecja.


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

tel. (22) 237 80 02Data zatwierdzenia ulotki: 2010-09-06

5