INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Meropenem Sandoz

1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

(Meropenemum)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda fiolka zawiera meropenem trójwodny w ilości odpowiadającej 1000 mg meropenemu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera sodu węglan bezwodny. Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.


1 fiolka

Kod EAN:

5909990797745


10 fiolek

Kod EAN:

5909990797752
5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie dożylne.

Do jednorazowego użycia.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Po rozpuszczeniu. Przygotowany roztwór do wstrzyknięcia lub infuzji dożylnej należy podać bezpośrednio po sporządzeniu. Czas od rozpoczęcia przygotowywania roztworu do zakończenia jego podawania we wstrzyknięciu dożylnym lub infuzji nie powinien przekraczać jednej godziny.


Nie zamrażać roztworu.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse10

6250 Kundl, Austria12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1729213. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM
Logo Sandoz
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Fiolka


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Meropenem Sandoz

1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

(Meropenemum)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Meropenem trójwodny w ilości odpowiadającej 1000 mg meropenemu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera sodu węglan bezwodny. Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

1 fiolka5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie dożylne.

Do użytku jednorazowego.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania. Po rozpuszczeniu: zużyć w ciągu godziny. Nie zamrażać.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse10

6250 Kundl, Austria12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


13. NUMER SERII


Lot14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM
Logo Sandoz