INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko kartonowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Femoston mini, 0,5 mg +2,5 mg, tabletki powlekane

Estradiolum + Dydrogesteronum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 0,5 mg estradiolu i 2,5 mg dydrogesteronu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera również laktozę. Dalsze informacje patrz załączona ulotka dla pacjenta.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek powlekanych

Kod EAN: 5909990799435

84 tabletki powlekane

Kod EAN: 59099907994425. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Droga podania: doustna.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böcker-Allee 20

30173 Hanower, Niemcy


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17296


13. NUMER SERII


Numer serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lek wydawany na receptę - Rp.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Femoston mini
2