INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zahron, 5 mg, tabletki powlekane


Rosuvastatinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


Każda tabletka zawiera 5 mg rozuwastatyny w postaci soli wapniowej rozuwastatyny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


7 tabletek powlekanych 5909990802548

14 tabletek powlekanych 5909990802555

28 tabletek powlekanych 5909990802562

30 tabletek powlekanych 5909990802579

56 tabletek powlekanych 5909990802586

98 tabletek powlekanych 59099908025935. SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów, Polska12. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1734113. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Zahron, 5 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zahron, 5 mg, tabletki powlekane


Rosuvastatinum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE