INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zahron, 10 mg, tabletki powlekane


Rosuvastatinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


Każda tabletka zawiera 10 mg rozuwastatyny w postaci soli wapniowej rozuwastatyny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


7 tabletek powlekanych 5909990802609

14 tabletek powlekanych 5909990802616

28 tabletek powlekanych 5909990802623

30 tabletek powlekanych 5909990802630

56 tabletek powlekanych 5909990802647

98 tabletek powlekanych 59099908026545. SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów, Polska12. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1734213. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Zahron, 10 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zahron, 10 mg, tabletki powlekane


Rosuvastatinum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE