INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Dobedipil, 5 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu, co odpowiada 4,56 mg

donepezylu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę bezwodną. Dalsze informacje – patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka powlekana

28 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990800308


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17317


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp-Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Dobedipil 5 mg tabletki powlekane
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister 7 tabletek1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Dobedipil, 5 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


STADA Arzneimittel AG - logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister 14 tabletek1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Dobedipil, 5 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


STADA Arzneimittel AG - logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE