INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Dobedipil, 10 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu, co odpowiada 9,12 mg

donepezylu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę bezwodną. Dalsze informacje – patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka powlekana

28 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990800353


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17318


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp-Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Dobedipil 10 mg tabletki powlekane
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister 7 tabletek1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Dobedipil, 10 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


STADA Arzneimittel AG - logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister 14 tabletek1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Dobedipil, 10 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


STADA Arzneimittel AG - logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE