ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dla pacjenta: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Pentasa, 1 g/100 ml zawiesina doodbytnicza


Mesalazinum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Pentasa i w jakim celu się go stosuje

 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pentasa

 3. Jak stosować lek Pentasa

 4. Możliwe działania niepożądane

 5. Jak przechowywać lek Pentasa

 6. Inne informacje
 1. Co to jest LEK PENTASA i w jakim celu się go stosuje


Mesalazyna, substancja czynna leku Pentasa, działa miejscowo przeciwzapalnie w stosunku do zmienionej chorobowo ściany esicy i odbytnicy.

Lek Pentasa stosowany jest do leczenia wrzodziejącego zapalenia esicy i odbytnicy. 1. INFORMACJE WAŻNE PRZED zastosOWANIEM LEKU PENTASA


Kiedy nie stosować leku Pentasa


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pentasa


Nie zaleca się podawania leku pacjentom z zaburzeniami czynności nerek.


Przed leczeniem i w trakcie leczenia należy kontrolować czynność nerek (oznaczanie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, badanie osadu moczu oraz badanie na obecność methemoglobiny w moczu). Jeżeli podczas leczenia mesalazyną pojawią się zaburzenia czynności nerek, należy podejrzewać ich toksyczne uszkodzenie.


Równoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub azatiopryny może zwiększać ryzyko zaburzeń nerkowych.


Pacjenci z zaburzeniami czynności płuc, w szczególności pacjenci z astmą, powinni pozostawać pod kontrolą w trakcie leczenia.


Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Równoczesne leczenie azatiopryną (lek zmniejszający aktywność układu odpornościowego) lub 6 merkaptopuryną (lek o działaniu przeciwnowotworowym i zmniejszającym aktywność układu odpornościowego) może zwiększać ryzyko zahamowania czynności szpiku.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Mesalazyna przenika przez barierę łożyskową.

Mesalazyna przenika do mleka kobiecego.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pentasa nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 1. Jak stosować LEK PENTASA


Lek Pentasa należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem. Zazwyczaj stosowana dawka, to:


Dorośli: 1 g (jedna wlewka) wieczorem przed snem.


Lek stosuje się doodbytniczo.


Stosowanie u dzieci:

Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci jest małe. Dane kliniczne dotyczące działania u dzieci są ograniczone.


U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania.


Instrukcja dotycząca stosowania leku:


Bezpośrednio przed zastosowaniem wlewki zaleca się wypróżnienie.

Przed podaniem butelkę z zawiesiną należy podgrzać do około 37oC.


 1. Zdjąć foliową torebkę.

 2. Wstrząsnąć zawartością butelki.

 3. Przekręcić aplikator w lewo o jeden pełny obrót.

 4. Położyć się na lewym boku.

 5. Nałożyć na rękę ochronną torebkę dołączoną do opakowania, po czym uchwycić butelkę z zawiesiną.

 6. Ostrożnie wsunąć apilkator do odbytnicy (tak głęboko jak to możliwe). Ścisnąć ręką plastikową butelkę i utrzymując stały nacisk, aplikować zawiesinę. Zawartość butelki powinna być zaaplikowana w czasie nie dłuższym niż 30-40 sekund (zbyt słaby nacisk może spowodować zatkanie się aplikatora).

 7. Po podaniu zawiesiny, nie zwalniając ucisku na butelkę, wysunąć aplikator z odbytnicy.

 8. Przed wyrzuceniem butelkę należy zawinąć w ochronną torebkę.

 9. Po podaniu leku należy pozostać w tej samej pozycji leżącej przez 5 do 10 minut, aby nie dopuścić do wypłynięcia zawiesiny z jelita.


Lek należy użyć od razu po otwarciu foliowej torebki.


Należy chronić bieliznę przed pobrudzeniem lekiem Pentasa, ponieważ może dojść do odbarwienia materiału. W razie przypadkowego pobrudzenia materiał należy natychmiast uprać.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pentasa

Ze względu na postać leku ryzyko przedawkowania jest małe.

W razie przedawkowania wskazane jest leczenie objawowe w szpitalu i kontrolowanie czynności nerek. 1. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek Pentasa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Często: biegunka, nudności, ból brzucha, ból głowy, wymioty, wysypka, pokrzywka, gorączka, wzdęcie


Niezbyt często: reakcje fotoalergiczne


Rzadko: zawroty głowy, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, zwiększenie aktywności amylazy, zapalenie trzustki


Bardzo rzadko: ból mięśni, ból stawów, odwracalne łysienie, obrzęk Quinckego, płucne reakcje alergiczne [duszność, kaszel, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilia płucna, czyli przelotny naciek płucny na tle uczuleniowym z towarzyszącą eozynofilią we krwi (zwiększenie liczby krwinek białych kwasochłonnych), naciek płucny, zapalenie płuc, skurcz oskrzeli], zaburzenia czynności nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, czyli zespół objawów chorobowych wywołany nadmierną utratą białka z moczem, odbarwienie moczu, niewydolność nerek mogąca ustępować po przerwaniu leczenia), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby, marskość, niewydolność wątroby, zaburzenia krwi (eozynofilia - jako część reakcji alergicznej, niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, leukopenia, czyli za mała liczba krwinek białych, małopłytkowość, czyli za mała liczba płytek krwi, agranulocytoza, czyli bardzo mała liczba jednej z grup krwinek białych, pancytopenia, czyli bardzo mała liczba wszystkich krwinek), reakcje podobne do tocznia rumieniowatego, neuropatia obwodowa, czyli zaburzenie czynności nerwów obwodowych, łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe (obserwowane u młodych ludzi w okresie pokwitania), reakcje nadwrażliwości, gorączka polekowa, zaostrzenie objawów zapalenia jelita grubego.


Po podaniu doodbytniczym niekiedy mogą wystąpić: świąd odbytu, uczucie dyskomfortu, parcie na stolec.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza. 1. JAK PrzechowywaĆ lek PENTASA


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25C, nie zamrażać.


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


Nie stosować leku Pentasa po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 1. Inne informacje


Co zawiera lek PentasaJak wygląda lek Pentasa i co zawiera opakowanie


Lek Pentasa występuje w postaci zawiesiny doodbytniczej.

Opakowanie zawiera 7 butelek po 100 ml zawiesiny


Podmiot odpowiedzialny


Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Niemcy


Wytwórca


Ferring-Léčiva a.s.

K Rybniku 475

252 42 Jesenice near Prague

Republika Czeska


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.


Polska

Ferring Pharmaceuticals SA Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Tel.: + 48 22 246 06 80, Fax: + 48 22 246 06 81


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-08-25

5