INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Normodiab MR

30 mg, tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Gliclazidum

)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 30 mg gliklazydu.3. WYKAZ SUBTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


60 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu Kod EAN 5909990807253


90 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu Kod EAN 5909990807260


120 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu Kod EAN 59099908072775. SPOSÓB I DROGA PODAWANIA


Połykać tabletkę w całości.

Nie żuć i nie kruszyć.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandia


12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17261


13. NUMER SERII


Lot14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Normodiab MR, 30 mg