INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe dla blistrów „peel-off”1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Clingozan, 20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Olanzapinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 20 mg olanzapiny.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera aspartam. Dalsze informacje – patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Kod EAN: 5909990798155


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

1. Ręce muszą być suche. Nie należy wypychać tabletki z kieszonki.

2. Oddzielić jeden blister z paska.

3. Ostrożnie oderwać folię z tylnej części.

4. Wyjąć tabletkę z kieszonki.

5. Umieścić tabletkę w ustach.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Excalibur Pharma Limited, 26-28 Bedford Row, London WC1R 4HE, Wielka Brytania


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17266


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Clingozan 20 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnejMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blistry „peel-off”1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Clingozan, 20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Olanzapinum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Excalibur Pharma Limited - logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe dla blistrów „push-through”1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Clingozan, 20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Olanzapinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 20 mg olanzapiny.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera aspartam. Dalsze informacje – patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Kod EAN:


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Excalibur Pharma Limited, 26-28 Bedford Row, London WC1R 4HE, Wielka Brytania

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr:


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Clingozan 20 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnejMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blistry „push-through”1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Clingozan, 20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Olanzapinum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Excalibur Pharma Limited - logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE