CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Salofalk 1 g, czopki2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


Jeden czopek preparatu Salofalk 1g zawiera 1 g mesalazyny.


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Czopki


Wygląd: jasnobeżowe czopki o podłużnym, obłym i zwężonym na końcu kształcie.4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania


Leczenie ostrego łagodnego do umiarkowanego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ograniczającego się do odbytnicy (ulcerative proctitis).


    1. Dawkowanie i sposób podawania


Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:

1 czopek preparatu Salofalk 1 g raz na dobę (co odpowiada 1 g mesalazyny na dobę) podawany doodbytniczo.


Dzieci

Istnieje niewielkie doświadczenie i ograniczona dokumentacja dotycząca stosowania u dzieci.


Ogólne wskazówki dotyczące stosowania:

Zaleca się stosowanie czopków Salofalk 1 g przed snem.


Terapia skuteczna jest wyłącznie w przypadku regularnego
i systematycznego stosowania czopków Salofalk 1 g.


Czas trwania leczenia określa lekarz.4.3 Przeciwwskazania


Stosowanie czopków Salofalk 1 g jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

  • Znana nadwrażliwość na kwas salicylowy i jego pochodne lub na pozostałe składniki produktu

  • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia należy wykonywać badania krwi (rozmaz krwi obwodowej; parametry czynności wątroby, np. AlAT lub AspAT; stężenie kreatyniny w osoczu) oraz moczu (metodą pasków zanurzeniowych) według uznania lekarza. Zaleca się przeprowadzenie badań kontrolnych po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia, a następnie dwa do trzech razy w 4-tygodniowych odstępach.


Jeśli wyniki badań są prawidłowe, badania kontrolne należy przeprowadzać co 3 miesiące. W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów, badania kontrolne należy przeprowadzić natychmiast.


Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania produktu
u pacjentów z zaburzeniami
czynności wątroby.


Nie zaleca się stosowania czopków Salofalk 1 g u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W przypadku pogorszenia czynności nerek podczas leczenia należy wziąć pod uwagę wystąpienie działania nefrotoksycznego spowodowanego stosowaniem mesalazyny.


Pacjentów z chorobą płuc, w szczególności astmą, należy bardzo dokładnie kontrolować podczas cyklu leczenia czopkami Salofalk 1 g.


Pacjenci, u których wystąpiły działania niepożądane leku w wywiadzie
w związku z przyjmowaniem produktów zawierających sulfasalazynę, powinni być pod ścisłą obserwacją medyczną podczas rozpoczynania cyklu leczenia czopkami Salofalk 1 g. W przypadku wystąpienia ostrych reakcji nietolerancji na czopki Salofalk 1 g, takich jak kurcze, ostry ból brzucha, gorączka, ciężki ból głowy oraz wysypka, należy natychmiast przerwać podawanie leku.4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


Nie przeprowadzono specyficznych badań dotyczących interakcji.


Interakcje mogą wystąpić podczas jednoczesnego stosowania czopków Salofalk 1 g z następującymi produktami (większość z poniższych interakcji opiera się na przesłankach teoretycznych):- Leki przeciwzakrzepowe
z grupy kumaryny:

Możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego (zwiększające ryzyko krwotoków z przewodu pokarmowego)

- Glikokortykosteroidy:

Możliwe nasilenie działań niepożądanych ze strony żołądka

- Pochodne sulfonylomocznika:

Możliwe nasilenie działania obniżającego stężenie glukozy we krwi

- Metotreksat:

Możliwe zwiększenie toksycznego działania metotreksatu

- Probenecyd/
sulfinpirazon:

Możliwe osłabienie działania urykozurycznego

- Spironolakton/furosemid:

Możliwe osłabienie działania moczopędnego

- Ryfampicyna:

Możliwe osłabienie działania tuberkulostatycznego


U pacjentów przyjmujących jednocześnie azatioprynę lub 6-merkaptopurynę należy brać pod uwagę możliwe nasilenie działania hamującego czynność szpiku kostnego pod wpływem azatiopryny lub 6-merkaptopuryny.


    1. Ciąża i laktacja


Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Salofalk 1 g u kobiet ciężarnych. Dane pochodzące z ograniczonej liczby ekspozycji na lek podczas ciąży nie wskazują na żadne działania niepożądane mesalazyny na przebieg ciąży lub zdrowie płodu i (lub) noworodka. Dotychczas nie uzyskano żadnych innych istotnych danych epidemiologicznych. W pojedynczym przypadku po długotrwałym stosowaniu dużych dawek mesalazyny (2–4 g, doustnie) podczas ciąży obserwowano niewydolność nerek u noworodka.


Badania na zwierzętach otrzymujących doustnie mesalazynę nie wskazują na bezpośrednie ani pośrednie szkodliwe działanie na przebieg ciąży, rozwój zarodkowy i (lub) płodowy, przebieg porodu ani rozwój pourodzeniowy.


Produkt Salofalk 1 g czopki może być stosowany podczas ciąży wyłącznie jeśli potencjalne korzyści ze stosowania przewyższają ryzyko.


Kwas N-acetylo-5-aminosalicylowy oraz w mniejszym stopniu mesalazyna przenikają do mleka matki. Dotychczasowe doświadczenie w stosowaniu leku u kobiet karmiących jest ograniczone. Nie można wykluczyć reakcji nadwrażliwości, takich jak biegunka. W związku z tym preparat Salofalk 1 g może być stosowany podczas karmienia piersią wyłącznie, jeśli potencjalne korzyści ze stosowania przewyższają ryzyko. Jeśli u dziecka karmionego piersią wystąpi biegunka, należy przerwać karmienie piersią.4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych
i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.4.8 Działania niepożądane


W badaniach klinicznych, w których brało udział 248 pacjentów przyjmujących czopki Salofalk 1 g działania niepożądane zgłaszano u około 3% pacjentów. Najczęściej zgłaszane działania niepożądane obejmowały ból głowy, u około 0,8 i działanie niepożądane ze strony żołądka i jelit (zaparcia
u około 0,8%; nudności, wymioty, ból brzucha, każde u 0,4%).W związku ze stosowaniem mesalazyny zgłaszano następujące działania niepożądane:


Klasyfikacja układów
i narządów

Konwencja częstości wg MedDRA


Rzadko

( 1/10 000;  <1/1000)

Bardzo rzadko

(< 1/ 10 000)

Zaburzenia krwi
i układu chłonnego


Zmiana liczby krwinek (niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia, leukopenia, małopłytkowość)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy

Neuropatia obwodowa

Zaburzenia żołądka
i jelit

Ból brzucha, biegunka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, nudności, wymioty, zaparciaZaburzenia nerek i dróg moczowych


Zaburzenia czynności nerek,
w tym ostre i przewlekłe zapalenie śródmiąższowe nerek oraz niewydolność nerek


Zaburzenia skóry
i tkanki podskórnej


Łysienie


Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej


Bóle mięśniowe, bóle stawów

Zaburzenia układu immunologicznego


Reakcje nadwrażliwości, takie jak wykwity alergiczne, gorączka polekowa, skurcz oskrzeli, zapalenie osierdzia
i zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie trzustki, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, toczeń rumieniowaty, zapalenie okrężnicy (
pancolitis)


Zaburzenia wątroby
i dróg żółciowych


Zmiany parametrów czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz oraz podwyższenie wskaźników cholestazy), zapalenie wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi


Oligospermia (odwracalna)
4.9 Przedawkowanie


Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania i nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

W przypadku przedawkowania należy, w razie konieczności, rozważyć dożylne podanie elektrolitów (wymuszona diureza).
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: Kwas aminosalicylowy i podobne leki

Kod ATC: A07EC02


Mechanizm działania przeciwzapalnego nie został do końca wyjaśniony. Wyniki badań in vitro wskazują, że pewną rolę może odgrywać hamowanie lipoksygenazy.

Wykazano także wpływ na stężenia prostaglandyn w błonie śluzowej jelit. Mesalazyna (kwas 5-aminosalicylowy / 5-ASA) może także odgrywać rolę zmiatacza wolnych rodników aktywnych związków tlenowych.

Po dotarciu do światła jelita, doodbytniczo podana mesalazyna wywiera znaczne działanie miejscowe na błonę śluzową jelita i tkankę podśluzówkową.


Badania kliniczne nad skutecznością i bezpieczeństwem produktu leczniczego Salofalk 1 g były prowadzone w wieloośrodkowym badaniu III fazy, w którym brało udział 403 pacjentów z potwierdzoną endoskopowo i histologicznie łagodną do umiarkowanej postaci czynnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w obrębie odbytnicy. Średni wskaźnik aktywności choroby (disease activity index DAI) wynosił w momencie wyjściowym (baseline) 6,2 ± 1,5 (zakres od: 3 – 10). Pacjenci byli dobierani losowo do grupy leczonej wg schematu jeden czopek Salofalk 1 g (1 g OD group) lub 3 czopki zawierające 0,5 g mesalazyny (0,5 g TID group) na dobę przez 6 tygodni. Pierwotnie różna skuteczność leczenia polegała na klinicznej remisji zdefiniowanej jako wskaźnik aktywności choroby DAI < 4 mierzony przy końcowej wizycie lub ustąpieniu objawów.
W końcowej analizie wg protokołu 87,9% pacjentów z grupy 1 g OD i 90,7%
z grupy 0,5 g TID wykazywało kliniczną remisję (w analizie „Intention-to-treat analysis” odsetek ten wynosił 84,0% w grupie 1g OD i 84,7% w grupie 0,5 g TID). Średnia zmiana wskaźnika aktywności choroby (DAI) w stosunku do stanu wyjściowego (baseline) wynosiła -4,7% w obydwu grupach..

W badaniu nie wystąpiły ciężkie działania niepożądane.5.2 Właściwości farmakokinetyczne


Ogólna charakterystyka mesalazyny:


Wchłanianie:

Wchłanianie mesalazyny jest największe w proksymalnym odcinku jelita, zaś najmniejsze – w dystalnym odcinku jelita.


Biotransformacja:

Mesalazyna jest metabolizowana zarówno przedukładowo w błonie śluzowej jelit, jak i w wątrobie do farmakologicznie nieczynnego kwasu N-acetylo-5-aminosalicylowego (N-Ac-5-ASA). Acetylacja wydaje się nie zależeć od fenotypu acetylacji pacjenta. Acetylacja następuje również w wyniku działania bakterii w okrężnicy. Wiązanie z białkami mesalazyny i N-Ac-5-ASA wynosi odpowiednio 43% i 78%.


Wydalanie:

Mesalazyna i jej metabolit, N-Ac-5-ASA, są wydalane z kałem (większa część dawki), przez nerki (20–50% w zależności od odpowiednio sposobu podania, postaci farmaceutycznej i drogi uwalniania mesalazyny), i z żółcią (mniejsza część dawki). Przez nerki wydalany jest głównie metabolit N-Ac-5-ASA. Około 1% całkowitej doustnej dawki mesalazyny przenika do mleka matki, głównie jako N-Ac-5-ASA.Charakterystyka preparatu Salofalk 1 g czopki:


Dystrybucja:


Badania scyntygraficzne z podobnym produktem leczniczym, czopkami z mesalazyną znakowaną technetem 500 mg, wykazały maksymalne rozprzestrzenienie substancji z czopka po rozpuszczeniu się w temperaturze ciała po 2–3 godzinach. Rozprzestrzenianie było ograniczone głównie do odbytnicy oraz zgięcia esiczo-odbytniczego. Czopki Salofalk 1 g prawdopodobnie zachowują się w podobny sposób, a szczególnie stanowią odpowiednie leczenie w zapaleniu odbytnicy lub odbytu (wrzodziejącego zapalenia jelita grubego).


Wchłanianie:

U zdrowych ochotników średnie maksymalne stężenie 5-ASA w osoczu po jednokrotnym podaniu doodbytniczym 1 g mesalazyny (czopek Salofalk 1 g) wynosiły 192 ± 125 ng/ml (zakres 19–557 ng/ml), zaś stężenia głównego metabolitu N-Ac-5-ASA wynosiły 402 ± 211 ng/ml (zakres 57–1070 ng/ml). Czas do uzyskania maksymalnego stężenia 5-ASA w osoczu wynosił 7,1 ± 4,9 h (zakres 0,3 24 h).


Wydalanie:

U zdrowych ochotników po jednokrotnym podaniu doodbytniczym dawki 1 g mesalazyny (czopek Salofalk 1 g) około 14 % podanej dawki 5-ASA było wydalane z moczem w ciągu 48 godzin.5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Z wyjątkiem badań nad tolerancją miejscową u psów, w których uzyskano dobrą tolerancję doodbytniczą, nie przeprowadzano badań przedklinicznych z użyciem czopków Salofalk 1g.


Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego (u szczurów)
i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.


W badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym dużych dawek doustnych mesalazyny obserwowano toksyczność nerek (martwica brodawek nerkowych oraz uszkodzenie nabłonka w proksymalnych kanalikach krętych lub w całym nefronie). Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane.
6. DANE FARMACEUTYCZNE


    1. Wykaz substancji pomocniczych


Tłuszcz stały


6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy


6.3 Okres ważności


3 lata


6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25C.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blister miękki PVC/ PE w tekturowym pudełku.


Wielkości opakowań: 10, 15, 20, 30, 60, 90


Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.


6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania


Brak szczególnych wymagań.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstr. 5

79108 Freiburg

Niemcy

Tel: +49 (0)761 1514-0
8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

172339. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2010-08-26  1. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2010-08-26

7