INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


{TEKTUROWE PUDEŁKO}1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Olanzapine Accord , 2,5 mg , tabletki powlekane


Olanzapinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg olanzapiny3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka powlekana


28 tabletek 5909990809479


35 tabletek 5909990809486


56 tabletek 5909990809493


70 tabletek 59099908095095. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,Wielka Brytania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1721513. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Olanzapine Accord 2,5 mg17. kod kreskowy EAN UCC


MINNIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


{BLISTRY Aluminium/Aluminium}1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Olanzapine Accord, 2,5 mg, tabletki powlekane


Olanzapinum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Accord3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot5. INNE