INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Rivastinorm

3,0 mg, kapsułki, twarde


Rivastigminum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


Każda kapsułka zawiera 3,0 mg rywastygminy w postaci rywastygminy wodorowinianu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


W celu dokładniejszych informacji dotyczących substancji pomocniczych patrza ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 kapsułek twardych kod EAN 5909990806966


56 kapsułek twardych kod EAN 5909990806973


98 kapsułek twardych kod EAN 5909990806980


5. SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Kapsułki należy połykać w całości, nie otwierając ich ani nie rozgniatając.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


+pharma arzneimittel gmbh

Hafnerstraße 211

8054 Graz

Austria


12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr 17351


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Rivastinorm 3,0 mgMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister PVC/Aluminium1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Rivastinorm

3,0 mg, kapsułki, twarde


Rivastigminum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


[logo]

+pharma


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Nr serii:


5. INNE