CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


One-Alpha, 1 mikrogram, kapsułki miękkie2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


Każda kapsułka miękka One-Alpha zawiera 1 mikrogram alfakalcydolu (Alfacalcidolum).


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Kapsułki miękkie


Elastyczne kapsułki żelatynowe One-Alpha 1 mikrogram barwy kremowej, owalne.

4. szczegółowe DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania


Kapsułki One-Alpha są wskazane w zapobieganiu i leczeniu osteodystrofii nerkowej oraz leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium zaawansowania 3-5.


4.2 Dawkowanie i sposób podawania


Kapsułki One-Alpha należy stosować doustnie, w całości i nie należy ich dzielić. Kapsułki One-Alpha można przyjmować podczas jedzenia.


Dawkowanie produktu leczniczego One-Alpha należy precyzyjnie określić dla każdego pacjenta poprzez monitorowanie stężeń parathormonu (PTH), wapnia, fosforanu i iloczynu wapnia i fosforanu, oraz fosfatazy zasadowej w surowicy. Dawkę należy dostosowywać do momentu uzyskania prawidłowych wartości w/w parametrów, przy uwzględnieniu bieżących wytycznych postępowania.


Pacjenci w okresie przeddializacyjnym (przewlekła choroba nerek w stadium zaawansowania 3 i 4):

Leczenie produktem leczniczym One-Alpha kapsułki należy wprowadzić, jeśli stężenie 25(OH)-witaminy D w surowicy wynosi >30 ng/ml (75 nmol/l), a stężenia natywnego PTH w osoczu są podwyższone względem wartości docelowych określonych dla odnośnego stopnia zaawansowania przewlekłej choroby nerek (natywny PTH >70 pg/ml dla stadium zaawansowania 3; natywny PTH >110 pg/ml dla stadium zaawansowania 4) lub przy uwzględnieniu bieżących wytycznych postępowania.


Dorośli:

Zalecana początkowa dawka doustna wynosi 0,25 mikrograma dziennie, a doustna dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj 0,5 mikrograma.


Najwyższa zalecana dawka nie powinna przekroczyć 12 mikrogramów na tydzień.


Osoby w podeszłym wieku:

Doświadczenie kliniczne dla produktu leczniczego One-Alpha potwierdza, iż u pacjentów w wieku powyżej 65 lat w okresie przeddializacyjnym można stosować zalecaną dawkę określoną dla dorosłych.

Dzieci i młodzież:

W praktyce klinicznej alfakalcydol stosowano u pacjentów w okresie przeddializacyjnym, w wieku od 1 miesiąca do 18 lat, w dawkach 0,2-39 ng/kg/na dobę (co odpowiada 0,0002-0,039 mikrograma/kg/na dobę), a średnia dawka wynosiła 10-12 ng/kg/na dobę (co odpowiada 0,010-0,012 mikrograma/kg/na dobę).


Kapsułek nie należy dzielić. Jeśli powinna być zastosowana niższa dawka niż 0,25 mikrograma inne produkty zawierające alfakalcydol są dostępne na rynku..


Pacjenci dializowani (5 stadium zaawansowania przewlekłej choroby nerek):

Zaleca się wprowadzenie leczenia produktem One-Alpha u pacjentów leczonych hemodializą lub dializą otrzewnową przy stężeniu natywnego PTH w surowicy >300 pg/ml (33,0 pmol/l), aby zmniejszyć stężenie PTH w surowicy do docelowego zakresu 150-300 pg/ml (16,5 do 33,0 pmol/l) lub zgodnie z bieżącymi wytycznymi dotyczącymi postępowania.


Dorośli:

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,50 mikrograma dziennie. Dawkę można zwiększać o 0,25 mikrograma lub 0,50 mikrograma w odstępach co najmniej tygodniowych, aż do uzyskania prawidłowych wartości parametrów w badaniach laboratoryjnych.

Zalecana doustna dawka podtrzymująca wynosi 1 mikrogram dziennie.


Najwyższa zalecana dawka wynosi 6 mikrogramów na dializę, nie więcej niż 12 mikrogramów na tydzień.


Osoby w podeszłym wieku:

Doświadczenie kliniczne dla produktu leczniczego One-Alpha potwierdza, iż u pacjentów powyżej 65 lat leczonych dializą można stosować zalecaną dawkę określoną dla dorosłych.

Dzieci i młodzież:

W praktyce klinicznej alfakalcydol stosowano doustnie u dzieci leczonych hemodializą lub poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CAPD). Według danych literaturowych, stosowano doustne dawki od 10 do 20 ng/kg/na dobę (co odpowiada 0,010-0,020 mikrograma/kg/na dobę) u noworodków, dzieci i młodzieży do 17 roku życia włącznie.


Kapsułek nie należy dzielić. Jeśli powinna być zastosowana niższa dawka niż 0,25 mikrograma inne produkty zawierające alfakalcydol są dostępne na rynku.


Niewydolność wątroby

Skuteczność alfakalcydolu u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby jest zazwyczaj zachowana. W przypadku ciężkiej niewydolności wątroby, działanie alfakalcydolu może być zahamowane w wyniku wolniejszej hydroksylacji alfakalcydolu do kalcytriolu, lub zmniejszonego wchłaniania między innymi w wyniku zmniejszonego krążenia wątrobowo-jelitowego. W związku z powyższym może zajść konieczność podwyższenia dawki leku.


Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować zalecony schemat dawkowania.


4.3 Przeciwwskazania


Hiperkalcemia.

Rozpoznana nadwrażliwość na alfakalcydol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Podczas leczenia z zastosowaniem produktu leczniczego One-Alpha należy regularnie sprawdzać stężenia wapnia, fosforanów, iloczynu stężenia wapnia i fosforanów, parathormonu (PTH) i fosfatazy zasadowej w surowicy.

U pacjentów przyjmujących produkt leczniczy One-Alpha może wystąpić hiperkalcemia. Z tego względu należy poinformować pacjentów o objawach klinicznych, które mogą wskazywać na hiperkalcemię. Wczesne objawy hiperkalcemii są następujące: osłabienie, zmęczenie, astenia, złe samopoczucie, bóle mięśni, bóle stawów, bóle kości, jadłowstręt, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, suchość w jamie ustnej, zaburzenia smaku, metaliczny posmak w ustach, bóle głowy, zawroty głowy.


W przypadku wystąpienia hiperkalcemii lub utrzymującego się podwyższonego iloczynu stężenia wapnia i fosforanu leczenie należy przerwać na co najmniej tydzień, aż do uzyskania docelowych wartości. Następnie można ponownie zastosować leczenie produktem leczniczym One-Alpha w zmniejszonej dawce (połowa poprzednio stosowanej dawki).


Aby utrzymać stężenie fosforanu w surowicy na prawidłowym poziomie u pacjentów, u których występują zmiany kostne w przebiegu niewydolności nerek, można zastosować leki wiążące fosforany.


Należy unikać nadmiernego zahamowania wydzielania PTH. U pacjentów dializowanych poziomy PTH w surowicy nie powinny być niższe niż podwojona lub potrojona wartość stężenia uznanego za prawidłowe.


Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów przyjmujących glikozydy nasercowe, gdyż hiperkalcemia może prowadzić u tych pacjentów do arytmii.


Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów, u których stwierdzono występowanie kamicy nerkowej, zaburzeń rytmu serca lub arteriosklerozy, gdyż stan pacjentów może się pogorszyć w wyniku hiperkalcemii.


Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów, u których stwierdzono sarkoidozę, gruźlicę lub inne choroby ziarniniakowe, gdyż schorzenia te mogą zwiększyć wrażliwość na witaminę D.


Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów, którzy przyjmują diuretyki tiazydowe, gdyż stosowanie tych leków może zwiększać ryzyko wystąpienia hiperkalcemii.


Ostrzeżenie dotyczące składników pomocniczych:

Kapsułki One-Alpha zawierają olej sezamowy, który może wywoływać rzadkie poważne reakcje alergiczne.


4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


Pacjenci przyjmujący leki przeciwpadaczkowe (barbiturany lub fenytoinę) lub inne leki, które mogą indukować enzymy wątrobowe, np. rifampicynę, mogą wymagać zastosowania wyższych dawek produktu leczniczego One-Alpha dla uzyskania odpowiedniej skuteczności.


Jednoczesne stosowanie cholestyraminy może osłabiać wchłanianie jelitowe produktu leczniczego One-Alpha. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zaburzeń we wchłanianiu leku, alfakalcydol należy podawać co najmniej 1 godzinę przed lub 4-6 godzin po przyjęciu dawki cholestyraminy.


Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, preparatów zawierających wapń lub innych preparatów zawierających witaminę D może zwiększać ryzyko wystąpienia hiperkalcemii.


Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia arytmii.


Jednoczesne stosowanie leków zobojętniających sok żołądkowy zawierających magnez może zwiększać ryzyko wystąpienia hipermagnezemii.


4.6 Ciąża i laktacja


Ciąża:

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania alfakalcydolu Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu One-Alpha nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.


Laktacja:

Istnieją przypuszczenia, iż alfakalcydol przenika do mleka matek karmiących piersią. W przypadku wysokich dawek nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia hiperkalcemii u noworodka. Ze względu na brak dokładnych danych, nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania alfakalcydolu.


4.7 Wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu


Produkt leczniczy One-Alpha nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


4.8 Działania niepożądane


W badaniach klinicznych produkt leczniczy One-Alpha stosowano u ponad 500 pacjentów, spośród których 174 otrzymywało produkt One-Alpha przez okres co najmniej 6 miesięcy. Na podstawie badań klinicznych produktu leczniczego One-Alpha, u 16% pacjentów można oczekiwać wystąpienia działań niepożądanych, na ogół łagodnych i zależnych od dawki. Najczęstszymi obserwowanymi działaniami niepożądanymi, wynikającymi ze stosowania produktu leczniczego One-Alpha, są hiperkalcemia i hiperkalciuria, co jest związane z toksycznymi właściwościami witaminy D.


Wczesne objawy hiperkalcemii to: osłabienie, zmęczenie, astenia, złe samopoczucie, bóle mięśni, bóle stawów, bóle kości, jadłowstręt, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, suchość w jamie ustnej, zaburzenia smaku, metaliczny posmak w ustach, bóle głowy, zawroty głowy.


Cięższe przypadki hiperkalcemii mogą przejawiać się: arytmią, zagubieniem, sennością, zamroczeniem, bezsennością, niepokojem, nadmiernym pragnieniem, wielomoczem, odwodnieniem.


Długotrwała hiperkalcemia może prowadzić do zwapnienia naczyń krwionośnych, w szczególności tętnic, oraz innych tkanek miękkich (mięśnia sercowego, zastawek serca, mózgu, trzustki, skóry, zastawek okołostawowych), które mogą prowadzić do uszkodzenia narządów o różnym stopniu zaawansowania.

Długotrwała hiperkalcemia może prowadzić do wapnicy nerek/kamicy nerkowej a następnie do wystąpienia zaburzeń czynności nerek lub do zaostrzenia zaburzeń wcześniej występujących.

Nasilenie i rokowania dotyczące tych działań niepożądanych zależą od dawki produktu leczniczego One-Alpha oraz czasu ekspozycji na wysokie stężenia wapnia.


W poniższej tabeli wymieniono działania niepożądane zaobserwowane podczas badań klinicznych.

Uwzględniono również działania niepożądane pochodzące z raportów spontanicznych, które nie miały związku z objawami hiperkalcemii. W przypadku takich działań nie podano danych dotyczących częstotliwości.


Bardzo często ≥ 1/10

Często ≥ 1/100 do <1/10

Niezbyt często ≥ 1/1000 do <1/100

Rzadko ≥ 1/10 000 do <1/1000

Bardzo rzadko < 1/10 000

Brak danych (brak możliwości określenia częstotliwości na podstawie dostępnych danych)


Zaburzenia metabolizmu i odżywania

Bardzo często: hiperkalcemia.

Niezbyt często: zwapnienia przerzutowe, hiperfosfatemia, podwyższona wartość iloczynu wapniowo-fosforanowego, jadłowstręt

Brak danych (brak możliwości określenia częstotliwości na podstawie dostępnych danych): hipermagnezemia, zmniejszony apetyt


Zaburzenia układu immunologicznego

Brak danych (brak możliwości określenia częstotliwości na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości, którym towarzyszy gorączka, dreszcze, pokrzywka i obrzęk języka.


Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: bóle głowy, upośledzenie czucia i zaburzenie smaku


Zaburzenia serca

Niezbyt często: tachykardia


Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: nadciśnienie


Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, biegunka, dyspepsja


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: świąd

Brak danych (brak możliwości określenia częstotliwości na podstawie dostępnych danych): wysypka (rumieniowa, grudkowo-plamkowa, krostkowata), zapalenie skóry złuszczające


Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: hiperkalciuria

Brak danych (brak możliwości określenia częstotliwości na podstawie dostępnych danych) niewydolność nerek, wapnica nerek


Zaburzenia ogólne i zmiany w miejscu podania

Niezbyt często: wapnica, astenia i zmęczenie


4.9 Przedawkowanie


Objawem przedawkowania jest hiperkalcemia i hiperkalciuria, zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 4.8.

Leczenie hiperkalcemii polega na zaprzestaniu stosowania alfakalcydolu, wprowadzeniu diety niskowapniowej oraz wycofaniu suplementów wapnia z diety.

W przypadku ostrego przypadkowego przedawkowania oraz utrzymującej się hiperkalcemii należy zastosować ogólne leczenie wspierające.

W zależności od stanu pacjenta należy rozważyć stosowanie glikokortykosteroidów, pętlowych leków moczopędnych, bisfosfonianów, kalcytoniny, dializy otrzewnowej lub hemodializy w celu eliminacji z użyciem bezwapniowego płynu do dializy.

Obowiązkowo należy stosować monitorowanie elektrolitów w surowicy (zwłaszcza wapnia), czynności nerek, oraz oceniać nieprawidłowości w badaniu EKG, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących naparstnicę.5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: witamina D i analogi.

Kod ATC: A11C C03.


Alfakalcydol (1α-hydroksy-witamina D3, 1α(OH)D3), substancja czynna zawarta w produkcie leczniczym One-Alpha, jest syntetycznym analogiem witaminy D. Alfakalcydol to prolek, który wykazuje działanie po konwersji do kalcytriolu (1α,25(OH)2D3), głównie w wątrobie. Kalcytriol to fizjologicznie aktywna forma hormonu witaminy D; w normalnych warunkach kalcytriol powstaje głównie w nerkach w wyniku hydroksylacji enzymatycznej kalcyfediolu (25(OH)D3) przez 1 alfa-hydroksylazę. W związku z obecnością grupy 1α-hydroksylowej, alfakalcydol wymaga tylko hydroksylacji w pozycji 25, w wyniku tego w wątrobie, dając kalcytriol, i dlatego jego działanie jest niezależne od czynności nerek.


U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, upośledzona hydroksylacja w pozycji 1alfa w nerkach zmniejsza endogenne wytwarzanie kalcytriolu. Sprzyja to występowaniu zaburzeń metabolizmu kostnego i mineralnego, w tym wtórnej nadczynności przytarczyc oraz zmian kostnych w przebiegu niewydolności nerek. Kalcytriol wywiera bezpośredni wpływ na gruczoł przytarczowy, zapobiegając hiperplazji gruczołu trzytarczowego, oraz działa addytywnie z wapniem, hamując wytwarzanie PTH. Ponadto kalcytriol zwiększa wchłanianie wapnia w przewodzie pokarmowym wyrównując hipokalcemię. Kalcytriol bezpośrednio wpływa na osteoblasty w tkance kostnej oraz może prowadzić do zwiększonej osteogenezy i mineralizacji.


U pacjentów w okresie przeddializacyjnym, stosowanie alfakalcydolu związane jest z obniżeniem poziomu PTH, poprawą zmian kostnych w przebiegu niewydolności nerek oraz zwiększeniem gęstości mineralnej kości. U pacjentów długo leczonych dializą, alfakalcydol może hamować wtórną nadczynność przytarczyc.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne


Alfakalcydol to prolek, który jest metabolizowany w wątrobie do biologicznie aktywnej formy 1-alfa,25-dihydroksy -witaminy D3 (kalcytriolu) Z tego względu uzasadniona jest ocena biodostępności alfakalcydolu na podstawie pomiaru stężeń kalcytriolu w surowicy po podaniu alfakalcydolu. Po porównaniu wartości AUCinf (miara stężenia z upływem czasu) kalcytriolu, uzyskanej po podaniu na czczo pojedynczej dawki 10 mikrogramów alfakalcydolu w kapsułkach, z odnośną wartością AUCinf po podaniu 10 mikrogramów alfakalcydolu dożylnie, względna biodostępność wyniosła 87%.


Po podaniu na czczo zdrowym ochotnikom jednorazowej doustnej dawki 10 mikrogramów produktu leczniczego One-Alpha kapsułki , maksymalne stężenie w surowicy wystąpiło po 6,4 godzinach dla alfakalcydolu (75 pg/ml) i po 7,6 godzinach dla kalcytriolu (93 pg/ml).


Po podaniu pacjentom hemodializowanym z przewlekłą chorobą nerek produktu leczniczego One-Alpha kapsułki w powtarzalnych dawkach 1,5 mikrograma trzy razy w tygodniu, średnie stężenie kalcytriolu w surowicy względem czasu, charakteryzowało się dwoma pikami absorpcyjnymi, odpowiednio po 9 i 12 godzinach. W wyniku przyjmowania powtarzanych dawek 1,5 mikrograma trzy razy w tygodniu przez dwa tygodnie, średnie stężenie kalcytriolu w surowicy wyniosło 25 do 49 pg/ml przez pierwsze 48 godzin, co odpowiadało standardowemu zakresowi u zdrowych osób.


U zdrowych osób po podaniu kapsułek One-Alpha po posiłku zaobserwowano o około 30% wyższe średnie stężenie alfakalcydolu w surowicy w porównaniu z podawaniem na czczo, podczas gdy średnie stężenie kalcytriolu w surowicy było nieznacznie niższe po podaniu po posiłku w porównaniu ze stężeniem uzyskanym po podaniu alfakalcydolu na czczo.


Po podaniu zdrowym ochotnikom jednorazowej doustnej dawki 10 mikrogramów produktu leczniczego One-Alpha w postaci kapsułek 0,25 mikrograma, maksymalne stężenie (tmax) alfakalcydolu następowało jedną godzinę szybciej po posiłku (5,5 godziny) niż na czczo (6,4 godziny), podczas gdy maksymalne stężenie kalcytriolu tmax stwierdzono po 13,7 godzinach po posiłku i 7,6 godzinach po podaniu alfakalcydolu na czczo.


Alfakalcydol jest metabolizowany głównie w wątrobie. Alfakalcydol jest przekształcany w biologicznie czynną postać, kalcytriol, głównie w wątrobie, w wyniku hydroksylacji w pozycji 25, katalizowanej głównie przez enzymy mitochondrialne CYP27A1 i enzymy mikrosomalne CYP3A4. Zaobserwowano niewielką, zależną od stężenia, indukcję (<dwukrotna) enzymów CYP3A4 w hodowli ludzkich hepatocytów przy stężeniach alfakalcydolu nieprzekraczających 200 nM. Maksymalne stężenia w surowicy alfakalcydolu (<50 pg/ml) i kalcytriolu (31-107 pg/ml) stwierdzone w warunkach klinicznych, najprawdopodobniej nie powodowały gromadzenia się alfakalcydolu ani kalcytriolu w wątrobie. Badania wskazują, że alfakalcydol ani kalcytriol nie powodują zahamowania syntezy cytochromu P450.


U zdrowych ochotników okres półtrwania alfakalcydolu po podaniu doustnym (po posiłku) wynosił 5,0 godzin. Okres półtrwania kalcytriolu wynosił 8,7 godziny po podaniu produktu leczniczego One-Alpha kapsułki na czczo oraz 10,5 godziny po podaniu po posiłku. Okres półtrwania kalcytriolu wynosił 19 godzin po podaniu powtórzonych dawek produktu leczniczego One-Alpha u pacjentów poddanych hemodialzie.


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Toksyczność alfakalcydolu, obserwowana w badaniach przedklinicznych wynika ze znanego działania kalcytriolu (witaminy D) na homeostazę wapnia, czemu towarzyszy hiperkalcemia, hiperkalciuria oraz możliwe zwapnienie tkanek miękkich.


Alfakalcydol nie wykazuje działania genotoksycznego.


Nie stwierdzono specyficznego wpływu alfakalcydolu na płodność lub zachowanie potomstwa szczurów i królików. Toksyczność w rozwoju płodowym zarodka (poronienia, mała liczebność miotu, mała waga urodzeniowa) obserwowano po podaniu dawki, która powodowała wystąpienie efektów toksycznych u samic. Wysokie dawki witaminy D wykazywały działanie teratogenne u zwierząt doświadczalnych.6. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Kapsułki miękkie, 1 mikrogram: Zawartość kapsułki:

Olej sezamowy oczyszczony

all-rac-α-tokoferol (E307)

Otoczka kapsułki:

Żelatyna

Glicerol (E422)

Potasu sorbinian (E202)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek czarny (E172)


6.2 Niezgodności farmaceutyczne


Nie dotyczy


6.3 Okres ważności


2 lata


6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


Blister składa się z białej, nieprzezroczystej folii aluminiowej w postaci wypychanych pęcherzy oraz powłoki blistra z PCV, pokrytej nieprzezroczystą aluminiową warstwą laminowaną


Opakowanie leku zawiera 10, 30, 50 i 100 kapsułek miękkich

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania


Brak specjalnych wymagań7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Dania8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 172469. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 2010-09-06

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 2010-09-06