INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ritmorest, 1,1 mg, tabletki

Pramipexolum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka zawiera 1,5 mg jednowodnego dichlorowodorku pramipeksolu co odpowiada 1,1 mg pramipeksolu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 tabletek kod kreskowy EAN 5909990799305


100 tabletek kod kreskowy EAN 5909990799336


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 °C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

((logo podmiotu odpowiedzialnego))


GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. ks. J. Poniatowskiego 5,

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Polska


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr:


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp- Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Ritmorest 1,1 mg


((farmakod))


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ritmorest, 1,1 mg, tabletki

Pramipexolum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.


((logo podmiotu odpowiedzialnego))


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE