Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.CHARAKTERYSTKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Venolyte, roztwór do infuzji 1. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


Roztwór do infuzji zawiera:

500 ml 1000 ml

Sodu octan trójwodny 2,32 g 4,63 g

Sodu chlorek 3,01 g 6,02 g

Potasu chlorek 0,15 g 0,30 g

Magnezu chlorek sześciowodny 0,15 g 0,30 g


Elektrolity:

Na+ 137,0 mmol/l

K+ 4,0 mmol/l

Mg++ 1,5 mmol/l

Cl- 110,0 mmol/l

CH3COO- 34,0 mmol/l


Teoretyczna osmolarność: 286,5 mOsm/l

Kwasowość miareczkowa: 2,5 mmol NaOH/l

pH: 6,9 – 7,9


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Roztwór do infuzji.


Przezroczysty, bezbarwny roztwór. 1. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania


Produkt leczniczy Venolyte wskazany jest:

- głównie w pozakomórkowym odwodnieniu, bez względu na przyczynę (wymioty, biegunka, przetoka itp.),

- w hipowolemii, niezależnie od jej przyczyny (wstrząs krwotoczny, oparzenia, okołooperacyjna utrata wody i elektrolitów),

- w łagodnej kwasicy metabolicznej.


  1. Dawkowanie i sposób podawania


Do podawania dożylnego w postaci infuzji.


Dawka i szybkość infuzji zależy od wieku, masy ciała, stanu klinicznego i parametrów biologicznych pacjenta (włączając równowagę kwasowo-zasadową) oraz od terapii skojarzonej.


Zalecane dawki:

Maksymalna dawka dobowa odpowiada zapotrzebowaniu pacjenta na płyny i elektrolity. W celu tymczasowego uzupełnienia krwi konieczne jest podanie objętości 3- do 5-krotnie większej niż utracona ilość krwi.


Zalecana dawka w typowych przypadkach:

Osoby dorosłe, w podeszłym wieku i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej): 500 ml do 3 litrów/24 godziny.

Noworodki, niemowlęta i dzieci (w wieku od 28 dni do 11 lat): 20 ml/kg mc. do 100 ml/kg mc./24 godziny.


Szybkość podawania:

W długotrwałym leczeniu dorosłych, poza ciężką utratą płynów, szybkość infuzji zwykle wynosi 40 ml/kg mc./24 godziny.

U dzieci szybkość infuzji zwykle wynosi 5 ml/kg mc./godz., ale szybkość różni się w zależności od wieku: noworodki 6 do 8 ml/kg mc./godz., niemowlęta 4 do 6 ml/kg mc./godz., dzieci w wieku szkolnym 2 do 4 ml/kg mc./godz.


  1. Przeciwwskazania


Ten preparat jest przeciwwskazany w następujących sytuacjach:

- przeciążenie płynowe (przewodnienie), zwłaszcza w przypadku obrzęku płuc i zastoinowej niewydolności serca

- ciężka niewydolność nerek

- zasadowica metaboliczna i

- hiperkaliemia.


4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Należy monitorować stan kliniczny pacjenta i parametry laboratoryjne (bilans wodny, elektrolity we krwi i w moczu oraz równowagę kwasowo-zasadową), szczególnie podczas stosowania większych objętości roztworu.


Ogólnie, należy unikać przeciążenia płynowego spowodowanego przedawkowaniem. Szczególnie u pacjentów z niewydolnością serca lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek należy rozważyć zwiększone ryzyko przewodnienia; należy dostosować dawkowanie.


W zasadowicy metabolicznej i sytuacjach klinicznych, kiedy trzeba unikać alkalizacji, należy wybierać roztwory takie jak 0,9% roztwór chlorku sodu, zamiast roztworów alkalizujących takich jak Venolyte.


Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami elektrolitowymi, takimi jak hipernatremia, hipermagnezemia i hiperchloremia.


Roztwory zawierające chlorek sodu należy podawać z zachowaniem ostrożności u pacjentów z nadciśnieniem, niewydolnością serca, obrzękiem obwodowym lub obrzękiem płucnym, zaburzeniem czynności nerek, stanem przedrzucawkowym, aldosteronizmem lub z innymi chorobami czy też podczas leczenia (np. kortykosteroidami/steroidami) związanego z zatrzymaniem sodu (patrz punkt 4.5).


Ponieważ roztwór zawiera potas, skojarzenie z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas nie jest zalecane. Stężenie potasu w osoczu należy uważnie monitorować u pacjentów z ryzykiem hiperkaliemii, np. w przypadku ciężkich przewlekłych zaburzeniach czynności nerek (patrz punkt 4.5).


Należy zachować ostrożność podczas skojarzonego stosowania z inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami receptora angiotensyny II, suksametonium, takrolimusem, cyklosporyną lub w przypadku ciężkiego zatrucia naparstnicą (ryzyko wystąpienia objawów kardiologicznych).


Mimo że stężenie potasu w produkcie leczniczym Venolyte jest podobne do stężenia w osoczu, przy ciężkim niedoborze nie wystarcza to do skutecznego uzupełniania potasu i dlatego produkt nie powinien być stosowany w tym celu.


Należy zachować ostrożność podczas stosowania roztworów zawierających sole magnezu u pacjentów z niewydolnością nerek, ciężkim zaburzeniem rytmu serca lub nużliwością mięśni (myasthenia gravis). Pacjentów należy monitorować pod względem wystąpienia klinicznych objawów spowodowanych nadmiarem magnezu, szczególnie podczas leczenia rzucawki. Należy zachować ostrożność podczas podawania w okresie pooperacyjnym po zastosowaniu blokady nerwowo-mięśniowej, z uwagi na możliwość rekuraryzacji po podaniu soli magnezu (patrz punkt 4.5).


Z uwagi na zawartość jonów octanowych produkt leczniczy Venolyte może powodować zasadowicę metaboliczną. Jednakże, nie należy go stosować w leczeniu ciężkiej kwasicy metabolicznej lub oddechowej.


Podczas długotrwałego leczenia pozajelitowego pacjent musi otrzymywać odpowiednie składniki odżywcze.


4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji


Interakcje związane z obecnością sodu

Połączenia niezalecane (patrz punkt 4.4):

kortykosteroidy/steroidy oraz karbenoksolon powodują zatrzymywanie sodu i wody w organizmie (z obrzękiem i nadciśnieniem).


Interakcje związane z obecnością potasu

Następujące połączenia zwiększają stężenie potasu w osoczu i mogą prowadzić do potencjalnie śmiertelnej hiperkaliemii, szczególnie w przypadku uszkodzenia nerek.

Połączenia niezalecane (patrz punkt 4.4):

- leki moczopędne oszczędzające potas: amiloryd, spironolakton, triamteren w monoterapii lub terapii skojarzonej

- inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) oraz antagoniści receptora angiotensyny II

- takrolimus, cyklosporyna

- suksametonium.


Interakcje związane z obecnością magnezu

Połączenia niezalecane (patrz punkt 4.4):

blokery kompetytywne i depolaryzacyjne przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.


Alkalizacja moczu

Należy zachować ostrożność, gdyż alkalizacja moczu wywołana wodorowęglanami pochodzącymi z metabolizmu octanu zwiększa eliminację pewnych leków (takich jak salicylany, lit) i zmniejsza wydalanie leków zasadowych, np. sympatykomimetyków (takich jak amfetamina).


4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację


Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Venolyte u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Zastosowanie fizjologicznej dawki którejkolwiek z substancji czynnych produktu leczniczego Venolyte nie wpływa na reprodukcję zwierząt.


Produkt leczniczy Venolyte może być bezpiecznie stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią pod warunkiem kontrolowania równowagi wodno-elektrolitowej organizmu.


Jeśli dodaje się inny produkt leczniczy do produktu leczniczegoVenolyte, należy oddzielnie rozważyć jego właściwości i  stosowanie go w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.


4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn


Produkt leczniczy Venolyte nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


4.8 Działania niepożądane


Działania niepożądane określono jako występujące: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do 1/100), rzadko (≥1/10 000 do 1/1 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).


Dla podobnych produktów opisano następujące działania niepożądane:


Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Podczas podawania roztworów elektrolitów zgłaszano następujące działania niepożądane:

- przewodnienie i niewydolność serca u pacjentów z chorobą serca lub obrzękiem płuc (bardzo często)

- obrzęk spowodowany przeciążeniem wodą/sodem (częstość nieznana).


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Działania niepożądane mogą być związane ze sposobem podania, co obejmuje: gorączkę, zakażenie w miejscu wkłucia, miejscowy ból lub reakcję, podrażnienie żyły, zakrzepicę żył lub zapalenie żył rozprzestrzeniające się od miejsca wkłucia oraz wynaczynienie.


Badania diagnostyczne

Po podaniu dużych dawek, efekt rozcieńczenia może często prowadzić do podobnego rozcieńczenia składników krwi, np. czynników krzepnięcia i innych białek osocza oraz do zmniejszenia hematokrytu.


Działania niepożądane mogą być związane z produktem leczniczym dodanym do roztworu. Prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych zależy od właściwości dodanego produktu.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego (działań niepożądanych) infuzję należy przerwać.


4.9 Przedawkowanie


W przypadku niezamierzonego przedawkowania należy przerwać leczenie i obserwować pacjenta pod względem objawów przedmiotowych i podmiotowych związanych z podanym produktem leczniczym. W razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe i uzupełniające, np. podanie leku moczopędnego. W przypadku oligurii lub anurii, w celu usunięcia nadmiaru płynów może być konieczna hemofiltracja lub dializa. 1. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: elektrolity; kodATC: B05BB01


Produkt leczniczy Venolyte jest izotonicznym roztworem elektrolitów. Składniki i ich stężenia dobrano tak, by były zgodne z występującymi w osoczu. Produkt jest stosowany do wyrównania zaburzeń równowagi elektrolitowej w surowicy oraz równowagi kwasowo-zasadowej. Roztwory elektrolitów podaje się w celu osiągnięcia lub utrzymania normalnego ciśnienia osmotycznego w przestrzeni zewnątrz- i wewnątrzkomórkowej. Octan jest metabolizowany do wodorowęglanu w wątrobie oraz tkankach pozawątrobowych (np. w mięśniach i tkankach obwodowych) i wywołuje łagodne działanie alkalizujące. Ze względu na zawartość metabolizowanych anionów, produkt leczniczy Venolyte można stosować u pacjentów ze skłonnością do kwasicy.


Właściwości farmakologiczne roztworów do infuzji dożylnej o podobnym składzie są znane dzięki długoletniemu stosowaniu w medycynie klinicznej i ratunkowej.


Właściwości farmakodynamiczne roztworu są takie jak jego składników (woda, sód, potas, magnez, octan i chlorki). Główny efekt działania produktu leczniczego Venolyte to zwiększenie przestrzeni zewnątrzkomórkowej łącznie z płynem śródmiąższowym i wewnątrznaczyniowym.


Jony takie jak jony sodowe przenikają przez błonę komórkową przy udziale różnych mechanizmów transportu, w tym za pomocą pompy sodowej (Na+/K+ ATP-aza). Sód odgrywa ważną rolę w przekaźnictwie nerwowym i w procesach elektrofizjologicznych zachodzących w sercu.


Potas jest niezbędny w licznych procesach metabolicznych i fizjologicznych, w tym przekaźnictwie nerwowym, kurczliwości mięśni i regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej. Prawidłowe stężenie potasu w osoczu wynosi około 3,5 do 5,0 mmol/l. Potas jest głównym kationem wewnątrzkomórkowym, występującym przede wszystkim w mięśniach; jedynie około 2% występuje w płynie zewnątrzkomórkowym. Przenikanie potasu do komórek i retencja wbrew gradientowi stężeń wymaga aktywnego transportu przy udziale Na+/K+ ATP-azy.


Jon chlorkowy jest to głównie anion zewnątrzkomórkowy, w niewielkich stężeniach występujący w kościach i w wysokich stężeniach w niektórych strukturach tkanki łącznej, takich jak kolagen. Duże wewnątrzkomórkowe stężenie jonu chlorkowego występuje w czerwonych krwinkach i błonie śluzowej żołądka. Równowaga między anionami a kationami jest regulowana przez nerki. Wchłanianie zwrotne jonu chlorkowego zwykle następuje po wchłanianiu zwrotnym sodu.


Magnez jest aktywatorem licznych układów enzymatycznych i dzięki temu odgrywa istotną rolę w procesach metabolicznych. Bierze udział w metabolizmie węglowodanów i tłuszczów, syntezie białek oraz transporcie błonowym i integralności błon komórkowych. Od magnezu zależy przewodnictwo nerwowe i kurczliwość mięśni .


  1. Właściwości farmakokinetyczne


Właściwości farmakokinetyczne roztworu są takie jak jego poszczególnych składników (woda, sód, potas, magnez, octan i chlorki).

Właściwości farmakokinetyczne roztworów do infuzji dożylnych o podobnym składzie są znane dzięki długoletniemu stosowaniu w medycynie klinicznej i ratunkowej oraz dzięki zrozumieniu podstaw regulacji równowagi wodno-elektrolitowej i procesów metabolicznych organizmu.


Kationy Na+ i aniony Cl- są głównymi elektrolitami płynu pozakomórkowego. Utrzymanie prawidłowej równowagi sodowej ma podstawowe znaczenie dla prawidłowej objętości krwi i dystrybucji wody w organizmie. Równowaga płynów jest regulowana przez różne, wzajemnie powiązane systemy. Zdrowy organizm może dostosować się do bardzo zróżnicowanego spożycia wody i chlorku sodu dzięki regulacji wydalania. Główną rolę w procesach regulacji odgrywają nerki, nadnercza, przysadka, płuca oraz współczulny układ nerwowy. Regulacja równowagi wodnej w organizmie związana jest z kationami Na+. W rezultacie, zaburzenia gospodarki wodnej wywołują zmiany gospodarki sodowej, i  odwrotnie. Ponadto, sód bierze udział we wszystkich procesach bioelektrycznych oraz w czynności licznych układów enzymatycznych.


Jony chlorkowe są niezbędne do utrzymywania odpowiedniej równowagi kwasowo-zasadowej oraz odgrywają ważną rolę w utrzymaniu równowagi płynowej. Wysokie stężenie jonów chlorkowych występuje w soku żołądkowym. Utrata tych jonów podczas biegunki, wymiotów lub innych zaburzeń może prowadzić do hipochloremii i zasadowicy metabolicznej. Zmniejszone stężenie chlorków w produkcie leczniczym Venolyte, w porównaniu z 0,9% roztworem chlorku sodu, obniża ryzyko wystąpienia hiperchloremicznej kwasicy metabolicznej.


Czynniki wpływające na transport potasu pomiędzy płynami wewnątrz- i zewnątrzkomórkowymi, takie jak zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, mogą zmieniać stosunek między stężeniami w osoczu i całkowitą zawartością w organizmie. Potas wydalany jest głównie przez nerki; wydzielany jest w kanalikach dalszych w procesie wymiany z jonami sodu lub wodoru. Zdolność nerek do oszczędzania potasu jest niewielka i jego wydalanie występuje nawet w przypadku znacznego niedoboru potasu. Pewna ilość potasu jest wydalana z kałem, a niewielkie ilości mogą być także wydalane z potem.


Octan jest prekursorem wodorowęglanów w przemianach metabolicznych. Jest szybko przekształcany do acetylo-CoA i uczestniczy w szlakach metabolicznych ulegając rozkładowi do dwutlenku węgla. Wodorowęglan jest głównym buforem przestrzeni zewnątrzkomórkowej organizmu, pozostającym w dynamicznej równowadze z dwutlenkiem węgla i niezdysocjowanym kwasem węglowym. Pojemność buforowa tego układu głównie zapewnia utrzymanie pH krwi o prawidłowej, lekko zasadowej wartości. Octan, po przemianie do wodorowęglanu w stosunku jednomolowym, wykazuje działanie zapobiegające kwasicy.


  1. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie produktu leczniczego Venolyte uzyskane w badaniach na zwierzętach są nieistotne, ponieważ roztwór zawiera fizjologiczne składniki występujące w osoczu ludzi i zwierząt.


Nie należy oczekiwać wystąpienia działania toksycznego produktu podawanego w warunkach klinicznych zgodnie z zaleceniami. 1. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań


  1. Niezgodności farmaceutyczne


Z uwagi na brak badań zgodności farmakologicznej, nie należy mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi.


  1. Okres ważności


 1. Okres ważności produktu w opakowaniach do sprzedaży:

worek freeflex: 2 lata

KabiPac: 2 lata


 1. Okres ważności po pierwszym otwarciu:

Produkt powinien być użyty bezpośrednio po otwarciu.


6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania


Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


Worki poliolefinowe (freeflex) w ochronnym opakowaniu z folii: 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml.

Butelki polietylenowe z LDPE (KabiPac): 10 x 500 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml.


Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.


6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania


Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Stosować bezpośrednio po otwarciu butelki lub worka.

Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć.

Stosować tylko przezroczysty roztwór bez widocznych cząstek, z nieuszkodzonych opakowań.

Przed użyciem usunąć ochronne opakowanie z folii z worka poliolefinowego (freeflex).

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2

01-209 Warszawa 1. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17142


 1. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2010-08-10


 1. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2010-08-10

7

Wrzesień 2009