INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Topiramat Pfizer, 100 mg, tabletki powlekane


Topiramatum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg topiramatu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane

60 tabletek powlekanych 59099908010465. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Uwaga: butelka HDPE zawiera substancję osuszającą. Nie połykać.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


---11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Wielka Brytania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17136


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę


15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Topiramat Pfizer 100 mgINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Butelka HDPE


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Topiramat Pfizer, 100 mg, tabletki powlekane


Topiramatum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg topiramatu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane

60 tabletek powlekanych5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Uwaga: butelka HDPE zawiera substancję osuszającą. Nie połykać.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


---11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Pfizer logo12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


--------------