Lauriad (mikonazol) 50 mg tabletki Oznakowanie opakowań


ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


LORAMYC, 50 mg, tabletka adhezyjna podpoliczkowa

mikonazolNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek LORAMYC i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku LORAMYC

  3. Jak stosować lek LORAMYC

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek LORAMYC

  6. Inne informacje.


1. CO TO JEST LEK LORAMYC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek LORAMYC stosuje się w leczeniu zakażeń grzybiczych (drożdżakowych) jamy ustnej i gardła wywoływanych przez grzyby z rodzaju Candida u pacjentów z zaburzeniami czynności układu immunologicznego.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LORAMYC


Kiedy nie stosować leku LORAMYC


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek LORAMYC 50 MG TABLETKI


Stosowanie leku LORAMYC z innymi lekami

Nie wolno stosować leku LORAMYC z poniższymi lekami:


Nie zaleca się stosowania leku LORAMYC, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje:


O ile to możliwe, należy unikać stosowania leku LORAMYC, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje:


Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.


Stosowanie leku LORAMYC z jedzeniem i piciem

Lek LORAMYC można stosować z jedzeniem i piciem.


Ciąża

Zaleca się unikanie stosowania leku w ciąży.

W razie stwierdzenia ciąży podczas leczenia należy zasięgnąć porady lekarskiej. Jedynie lekarz może zadecydować o konieczności kontynuowania leczenia.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lek LORAMYC przenika do mleka karmiących kobiet. Przed zastosowaniem produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Nie stosować tego produktu leczniczego, jeśli pacjentka karmi piersią, a jej dziecko otrzymuje produkt leczniczy zawierający cyzapryd.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek LORAMYC nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku LORAMYC 50 mg tabletki

Lek LORAMYC zawiera laktozę. W razie rozpoznania nietolerancji niektórych cukrów przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku LORAMYC u pacjentów uczulonych na mleko lub pochodne mleka.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LORAMYC 50 MG TABLETKI


NIE POŁYKAĆ LEKU LORAMYC

Instrukcje dotyczące prawidłowego stosowania

Tabletki LORAMYC umieszcza się na górnym dziąśle, tuż nad przednimi zębami.


Pod wpływem śliny kształt tabletki może ulec zmianie, dopasowując się do kształtu dziąseł.


Dawka

Lek LORAMYC należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.

Zazwyczaj stosuje się 1 tabletkę leku LORAMYC na dobę.

Lek LORAMYC należy umieścić na górnym dziąśle, rano, najlepiej po umyciu zębów.

Jeśli pacjent uważa, że lek LORAMYC 50 mg tabletki działa zbyt słabo lub zbyt silnie, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Czas leczenia

Zwykle leczenie prowadzi się przez 7-14 dni.


Zastosowanie lub połknięcie większej niż zalecana dawki leku LORAMYC

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić nudności i wymioty.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Pominięcie zastosowania leku LORAMYC

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.


Przerwanie stosowania leku LORAMYC

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem; przedwcześnie zakończone leczenie może być nieskuteczne.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, LORAMYC może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Częste działania niepożądane (obserwowane częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):


Niezbyt częste działania niepożądane (obserwowane częściej niż 1 na 1000, lecz rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):


Po zastosowaniu leku LORAMYC rzadko obserwuje się miejscowe podrażnienie tkanek. Jak wszystkie leki, LORAMYC może wywoływać reakcje nadwrażliwości.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LORAMYC 50 mg tabletki


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku LORAMYC po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek LORAMYC

Substancją czynną leku jest mikonazol.

Każda tabletka adhezyjna podpoliczkowa zawiera 50 mg mikonazolu.


Inne składniki leku to: hypromeloza 2208, koncentrat białek mleka, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, talk.


Jak wygląda lek LORAMYC i co zawiera opakowanie

Tabletki adhezyjne, białe do lekko żółtawych, o jednej powierzchni płaskiej z wytłoczoną literą „L” i drugiej wypukłej.

W każdym opakowaniu leku LORAMYC znajduje się jedna butelka zawierająca 14 tabletek.


Podmiot odpowiedzialny

BioAlliance Pharma

49 Boulevard du Général Martial Valin

75015 Paris

Francja


Wytwórca

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstraße 2

73614 Schorndorf

Postfach 1460

73603 Schorndorf

Niemcy


Lek został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) pod następującymi nazwami:

LORAMYC (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania)

SITAMIC (Grecja, Węgry, Norwegia, Słowenia, Hiszpania)


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-09-06


Na życzenie dostępne są inne formaty zapisu ulotki (format audio, tekst pisany większą czcionką itp.).