Oznakowanie opakowańINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Butelki zawierające 14 tabletek


 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


LORAMYC, 50 mg, tabletki adhezyjne podpoliczkowe

Mikonazol


 1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka adhezyjna podpoliczkowa zawiera 50 mg mikonazolu.


 1. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, koncentrat białek mleka.

Dodatkowe informacje przedstawiono w ulotce dla pacjenta.


 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka adhezyjna podpoliczkowa

14 tabletek


 1. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie na dziąsła: stosowanie na błonę śluzową górnego dziąsła.

Nie należy ssać, żuć ani połykać tabletek.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


 1. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


 1. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


 1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


 1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią. 1. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Nie dotyczy.


 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


BioAlliance Pharma

49 Boulevard du Général Martial Valin

75015 Paris

Francja


 1. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17248


 1. NUMER SERII


Nr serii:


 1. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp - Lek wydawany na receptę.


 1. INSTRUKCJA UŻYCIA


Nie dotyczy.


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


LORAMYC
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Zawartość butelki: 14 tabletek


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


LORAMYC, 50 mg, tabletki adhezyjne podpoliczkowe

Mikonazol

Podanie na dziąsła


2. SPOSÓB PODAWANIA


Stosowanie na błonę śluzową górnego dziąsła


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Nr serii:


5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


14 tabletek


6. INNE


BioAlliance Pharma – 75015 Paris - Francja