INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


TEKTUROWE PUDEŁKO ( na blistry)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Mylformet, 850 mg, tabletki powlekane


(Metformini hydrochloridum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)Każda 850 mg tabletka powlekana zawiera 850 mg chlorowodorku metforminy, co odpowiada 662,9 mg metforminy.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH
4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane:

30 tabletek kod EAN 5909990802180

60 tabletek kod EAN 59099908021975. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17149


13. NUMER SERII
14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lek wydawany na receptę - Rp.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Mylformet, 850 mg, tabletki powlekane

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA BLISTRACH


Blistry1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Mylformet, 850 mg, tabletki powlekane(Metformini hydrochloridum)


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII5. INNE