Charakterystyka Produktu Leczniczego  1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LORAMYC, 50 mg, tabletka adhezyjna podpoliczkowa  1. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 50 mg mikonazolu.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, koncentrat białek mleka.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


  1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka adhezyjna podpoliczkowa.

Tabletki białe do lekko żółtawych; o jednej powierzchni płaskiej z wytłoczoną literą „L”
i drugiej wypukłej.  1. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie zakażenia drożdżakowego części ustnej gardła (ang. oropharyngeal candidiasis, OPC) u pacjentów ze zmniejszoną odpornością (patrz punkt 5.1)4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na dziąsła.

Stosować wyłącznie u dorosłych.

Stosować jedną tabletkę mukoadhezyjną podpoliczkową raz na dobę przez 7-14 dni w zależności od odpowiedzi klinicznej. Zaleca się stosowanie tabletki rano, po szczotkowaniu zębów, ponieważ w nocy wydzielanie śliny jest znacznie mniejsze. Preparat LORAMYC możne być przyjmowany z pokarmami i płynami.

W razie braku poprawy po 7 dniach, leczenie należy kontynuować przez następne 7 dni.

W przypadku uzyskania pełnej odpowiedzi klinicznej (definiowanej jako ustąpienie wszystkich objawów podmiotowych i przedmiotowych choroby), po 7 dniach można zakończyć leczenie preparatem LORAMYC.

Sposób podawania

Tabletki LORAMYC umieszcza się na górnym dziąśle, tuż nad siekaczem.

Pacjenci w podeszłym wieku: Lek LORAMYC można stosować u osób w podeszłym wieku.

Nie ma doświadczeń dotyczących stosowania u dzieci.4.3 Przeciwwskazania

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowaniaNie zaleca się stosowania leku w skojarzeniu z halofantryną (patrz punkt 4.5).

Nie należy podawać preparatu LORAMYC pacjentom z rzadkimi chorobami dziedzicznymi (nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy).

Po zastosowaniu preparatu LORAMYC rzadko obserwuje się miejscowe podrażnienie tkanek. Jak wszystkie leki, LORAMYC może wywoływać reakcje nadwrażliwości.

Tabletki LORAMYC umieszcza się na górnym dziąśle, tuż nad zębami siecznymi:4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcjiMikonazol jest inhibitorem układów enzymatycznych CYP2C9 i CYP3A4. Nie przeprowadzono badań interakcji leku LORAMYC. Chociaż nie przeprowadzono wyczerpujących badań ogólnoustrojowego wchłaniania leku LORAMYC ze względu na zwiększoną ekspozycję nie należy jednocześnie stosować produktów leczniczych o wąskim indeksie terapeutycznym, metabolizowanych przez układy enzymatyczne CYP2C9 i CYP3A4 (patrz punkt 4.3).Przeciwwskazane jest skojarzone stosowanie następujących leków

Nieoczekiwane krwawienia, w tym ciężkie krwotokiZwiększone ryzyko komorowych zaburzeń rytmu, np. wielokształtnego częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes.Zwiększone ryzyko komorowych zaburzeń rytmu, np. wielokształtnego częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes.Ryzyko zatrucia sporyszem i martwicy kończyn.Ryzyko wystąpienia objawów hipoglikemii, również śpiączki.Nie zaleca się skojarzonego stosowania następującego leku

Zwiększone ryzyko komorowych zaburzeń rytmu, np. wielokształtnego częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes.Zaleca się ostrożność podczas skojarzonego stosowania następującego leku

Zwiększone stężenie fenytoiny w osoczu (również stężenie toksyczne) wskutek zahamowania wątrobowego metabolizmu fenytoiny.

Zaleca się ścisłą kontrolę kliniczną.4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża

Nie ma dostatecznych danych dotyczących stosowania mikonazolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, ale stwierdzono inne rodzaje oddziaływania na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Ryzyko dla ludzi nie jest znane. Mikonazol należy stosować w ciąży jedynie, jeśli jest to bezwzględnie konieczne.Laktacja

Nie ma danych na temat przenikania mikonazolu do ludzkiego mleka, a zatem należy ostrożnie zlecać leczenie w okresie laktacji.

Ze względu na ryzyko interakcji lekowej u dziecka (wielokształtny częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes) ze względów bezpieczeństwa przeciwwskazane jest stosowanie mikonazolu u karmiących matek, jeśli noworodek lub niemowlę przyjmuje cyzapryd.4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuNie przeprowadzono badań nad wpływem preparatu LORAMYC na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, jednak wiadomo, że mikonazol nie wpływa na koncentrację ani zdolność do prowadzenia pojazdów.4.8 Działania niepożądaneProfil bezpieczeństwa preparatu LORAMYC opracowano na podstawie 2 badań klinicznych (172 pacjentów, w tym 25 pacjentów z rozpoznaniem zakażenia wirusem HIV i 147 pacjentów po radioterapii z powodu nowotworu złośliwego głowy i szyi).

Poniżej wymieniono działania niepożądane z uwzględnieniem układów narządów i częstości występowania (bardzo często (≥1/10), często (od ≥1/100 do <1/10); niezbyt często (od ≥1/1 000 do <1/100), rzadko (od ≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).


W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.


Najczęściej zgłaszane działania niepożądane obejmują zaburzenia żołądka i jelit.


Zaburzenia żołądka i jelit

Często: bóle brzucha, nudności, dyskomfort w jamie ustnej

Niezbyt często: wymiotyZaburzenia układu nerwowego

Często: zaburzenia smakuZaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: świąd

Niezbyt często: zapalenie skóry, wysypkaZaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: uczucie pieczenia w miejscu założenia tabletki

Niezbyt często: obrzęk4.9 PrzedawkowanieObjawy

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić nudności i wymioty.Leczenie

Nie istnieje odtrutka dla mikonazolu. W przypadku przedawkowania należy stosować leczenie objawowe.

Po przypadkowym zażyciu dużej ilości preparatu LORAMYC w razie konieczności można zastosować płukanie lub inną metodę opróżnienia żołądka.

Nie opisano przypadku przedawkowania preparatu LORAMYC.5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE5.1 Właściwości farmakodynamiczneGrupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwzakaźne i odkażające do stosowania miejscowego w jamie ustnej

Kod ATC: A01AB09Charakterystyka mikrobiologiczna

Mikonazol charakteryzuje szerokie spektrum działania przeciwgrzybiczego obejmujące rodzaj Candida, w tym C. albicans, jak również C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis i C. pseudotropicalis.

Mikonazol wykazuje również aktywność wobec bakterii Gram-dodatnich (w tym Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus i Erysipelothrix insidiosa).

Gatunki grzybów z rodzaju Candida najczęściej wywołujące grzybicę błon śluzowych jamy ustnej (C. albicans, C. glabrata, C. krusei i C. tropicalis) są wrażliwe lub średnio wrażliwe na mikonazol.Mechanizm działania

Działanie przeciwgrzybicze mikonazolu polega na zahamowaniu biosyntezy ergosterolu w błonie komórkowej patogenów.

Mikonazol w małych stężeniach oddziałuje na układ cytochromu P450 w komórkach grzybów, powodując zahamowanie 14--demetylacji, etapu biosynteyzy ergosterolu. Zmniejszenie wytwarzania ergosterolu i jednocześnie nagromadzeniem lanosterolu prowadzi do uszkodzenia błon komórkowych. Mikonazol wykazuje działanie grzybostatyczne związane z hamowaniem błonowej syntezy steroli i działanie grzybobójcze związane z uszkodzeniem błony komórkowej komórek grzybów.Doświadczenie kliniczne

W badaniu obejmującym 282 pacjentów po radioterapii z powodu nowotworu złośliwego głowy i szyi odsetek odpowiedzi na leczenie w 14. dniu wyniósł 56%, a odsetek nawrotów w 30. dniu 19% (CI95 odpowiednio: [10,7; 29,7]). W nieporównawczym badaniu klinicznym prowadzonym metodą otwartej próby nie udało się jednoznacznie wykazać skuteczności leku ze względu na niewielką liczbę pacjentów zakażonych wirusem HIV (n=26) leczonych preparatem LORAMYC. W tym badaniu odsetek odpowiedzi w 15. dniu wyniósł 84%, a odsetek nawrotów w 45. dniu 32% (CI95: [149; 53,5]).    1. Właściwości farmakokinetycznePo podaniu doustnym mikonazol ma niewielką (25-30%) dostępność biologiczną z uwagi na słabe wchłanianie z przewodu pokarmowego. Większość wchłanianego mikonazolu jest metabolizowana w wątrobie. Mniej niż 1% podawanej dawki wydala się z moczem w niezmienionej postaci.

Niewydolność nerek nie wpływa znacząco na farmakokinetykę mikonazolu. Nie występują aktywne metabolity. Okres półtrwania w końcowej fazie elimiacji wynosi około 20 h.

Największe średnie stężenie w ślinie po 7 godzinach od podania pojedynczej dawki preparatu LORAMYC (mikonazol 50 mg) u zdrowych ochotników wynosi 15 g/ml a pole pod krzywą (AUC0-24h) 55,23 µg·h/ml. Zmierzone stężenie mikonazolu w ślinie przekraczało 1 µg/ml, a zatem było większe niż minimalne stężenie hamujące (MIC) dla szczepów C. albicans. Tę progową wartość uzyskuje się po 1 godzinie od założenia tabletki. Średni czas ekspozycji na mikonazol o stężeniu przekraczającym MIC wynosił 13 godzin po zażyciu pojedynczej tabletki 50 mg.

U większości zdrowych ochotników stężenie mikonazolu w osoczu było poniżej granicy oznaczalności (0,4 µg/ml), co potwierdza słabą wchłanialność mikonazolu przez błony śluzowe policzków i w przewodzie pokarmowym po połknięciu śliny.

Po 7 dniach leczenia stężenie mikonazolu w osoczu było poniżej granicy oznaczalności (0,1 µg/ml).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwieW badaniach toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym oraz w pre- i postnatalnych badaniach rozwojowych wykazano działanie toksyczne u zwierząt (myszy, szczury, króliki, psy) po podaniu dawek od 30- krotnie do 900-krotnie przekraczających maksymalną zalecaną dawkę u ludzi (0,7 mg/kg mc.).

W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję zaobserwowano embriotoksyczne działanie mikonazolu. Nie stwierdzono działania teratogennego.

W konwencjonalnych badaniach genotoksyczności (test Amesa, aberracji chromosomowych, mikrojąderkowy) nie stwierdzono działania genotoksycznego mikonazolu.

Nie wykazano toksyczności w badaniach tolerancji miejscowej (wpływ na błonę śluzową jamy ustnej chomika i test miejscowego węzła chłonnego [LLNA] u myszy).

Nie prowadzono badań działania rakotwórczego mikonazolu.6. DANE FARMACEUTYCZNE    1. Wykaz substancji pomocniczychHypromeloza 2208

Koncentrat białek mleka

Skrobia kukurydziana

Laktoza jednowodna

Sodu laurylosiarczan

Magnezu stearynian

Talk6.2 Niezgodności farmaceutyczneNie dotyczy.6.3 Okres ważności3 lata.6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniuPrzechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.6.5 Rodzaj i zawartość opakowania14 tabletek w butelce z HDPE z zakrętką z PP zabezpieczającą przed dostępem dzieci; zawierającą środek pochłaniający wilgoć.6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwaniaBrak szczególnych wymagań.7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTUBioAlliance Pharma

49 Boulevard du Général Martial Valin

75015 Paris

Francja

Tel.: + 33 (0)1 45 58 71 058. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 172489. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2010-09-0610. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2010-09-06