INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


TEKTUROWE PUDEŁKO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


PLOFED 1% 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

(Propofolum) 1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


1 ml emulsji do wstrzykiwań lub infuzji zawiera substancję czynną: 10 mg propofolu. 1. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: glicerol, kwas oleinowy, lecytyna (oczyszczona z jaja kurzego), olej sojowy oczyszczony, sodu wodorotlenek 0,1 M (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań. Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania. 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


emulsja do wstrzykiwań lub infuzji


Jedna fiolka zawiera 200 mg propofolu.

5 fiolek po 20 ml Kod EAN UCC: 5909990841516

10 fiolek po 20 ml Kod EAN UCC: 5909990841523 1. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Stosuje się dożylnie: we wstrzyknięciach dożylnych (lek nierozcieńczony) lub w infuzji dożylnej (lek nierozcieńczony lub rozcieńczony).

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 1. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Wstrząsnąć przed użyciem.

Lek nie zawiera środków konserwujących, podczas przygotowania roztworu do infuzji i podawania leku muszą być zachowane zasady aseptyki.

Do rozcieńczenia używać wyłącznie 5% roztwór glukozy (1 objętość leku + 4 objętości glukozy). Trwałość emulsji po rozcieńczeniu wynosi 6 godzin. Niewykorzystaną, pozostałą w fiolce część leku należy wyrzucić.


Uwaga: pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych przez co najmniej 24 godziny po znieczuleniu.

{piktogram drogowego znaku zakazu}

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. 1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności: 1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Chronić od światła. Nie zamrażać. 1. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A. 1. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 8415 1. NUMER SERII


Nr serii: 1. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lz – Lek stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym. 1. INSTRUKCJA UŻYCIA

 1. INFORMACJA PODANA BRAJLEM
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


FIOLKA 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA


PLOFED 1% 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

(Propofolum) 1. SPOSÓB PODAWANIA 1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności: 1. NUMER SERII


Nr serii: 1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


20 ml 1. INNE


Wstrząsnąć przed użyciem.

Niewykorzystaną, pozostałą w fiolce część leku wyrzucić.


{logo podmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.